________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/30/2011

"Φανάρι! Είσαι η ελπίδα όλων μας, γι' αυτό ακλόνητο κρατήσου!"

φωτό: νυχθημερόν

Με αφορμή την Θρονική Εορτή της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, της Κωνσταντινουπόλεως.

ΦΑΝΑΡΙ

Μέσα στις τόσες τις φουρτούνες και αέρηδες,
εσύ αγέρωχο εκεί,
φως να σκορπίζεις στους αιώνες.
Μαρτυρικός ο θρόνος σου.
Τάφος μα και ανάσταση η ζωή σου.
Φανάρι! Είσαι η ελπίδα όλων μας
γι’ αυτό ακλόνητο κρατήσου!

Αρχιμανδρίτης
Γεράσιμος Φραγκουλάκης
Αννόβερο-Γερμανίας

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Με την δέουσα Τάξη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας γιορτάστηκε σήμερα στο Φανάρι η Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
Της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θ. Λειτουργίας προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και κατά την Θ.Λειτουργία τελέστηκε η χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Αυστρίας Αρσενίου.
Παρέστησαν: Ιεράρχες του Θρόνου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Αντιπροσωπεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υπό τον Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ, Άρχοντες Οφφικιάλοι και πλήθος πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡOΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΥΣΤΡΙΑΣ κ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ
(Φανάριον, 30 Νοεμβρίου 2011)

Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητροπολῖτα Αὐστρίας
κύριε Ἀρσένιε,
Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Kurt Koch μετὰ τῆς συνοδείας ὑμῶν,
Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ, ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς, καθ' ἥν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς, ἔχομεν τὴν χαρὰν νὰ τελῶμεν τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ κυρίου Ἀρσενίου, ὅστις διαδέχεται τὸν πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντα μακαριστὸν κυρὸν Μιχαήλ, ὑπάρξαντα ἐκλεκτὸν Ἱεράρχην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Ὡς ὁ μέγας Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Ἀνδρέας ἔρριψε τὰ δίκτυα καί, ἄρας τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, ἠκολούθησε τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ ὁ σήμερον χειροτονούμενος Μητροπολίτης ὑπήκουσεν εἰς τὴν κλῆσιν τοῦ Κυρίου διὰ νὰ διακονήσῃ, ἐκ νεότητος αὐτοῦ, τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὑπὲρ τῆς ὁποίας καὶ ἐγκατέλιπε τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα αὐτοῦ, τὴν μεγαλόνησον Κρήτην, ἀποδημήσας εἰς χώρας μακρυνάς, ἔνθα ἔταξεν αὐτὸν ἡ βουλὴ τοῦ Κυρίου, ἵνα σαγηνεύσῃ ἀντὶ ἰχθύων ἀνθρώπους καὶ πορίσῃ καὶ οὗτος τῷ σταυρῷ αὐτοῦ «τὴν ἀκήρατον βασιλείαν, ἣν ὁ πάντας Ἑλκύσας σταυρῷ κληροδοτήσει ἡμῖν».


Ἡ ἄχρι τοῦδε θεοφιλὴς διακονία σου, Θεοφιλέστατε, ὡς Πρωτοσυγκέλλου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Γαλλίας παρὰ τῷ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ ἡμῶν κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ἀλλὰ καὶ παλαιότερον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Γερμανίας, σὲ ἐπλούτισε μὲ τὴν ἀπαιτουμένην ποιμαντικὴν πεῖραν ἐν τῇ Διασπορᾷ. Αἱ σπουδαί σου ὡσαύτως σὲ ἐφωδίασαν μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια διὰ τὴν διακονίαν σου εἰς τὸν χῶρον αὐτόν. Καλεῖσαι δὲ τώρα νὰ ἀποδώσῃς εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἑκατονταπλάσιον τὸ παρατιθέμενον σήμερον εἰς τὰς χεῖρας σου τάλαντον, ὥστε νὰ λάβῃς αὔριον τὸν μισθὸν παρὰ τοῦ δικαίου Μισθαποδότου Κυρίου.
Διακόνησον, λοιπόν, μετὰ φόβου Θεοῦ, μὲ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ὑψηλῆς σου ἀποστολῆς, τηρῶν σεαυτὸν καθαρὸν ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ, μολύνοντος τὴν καρδίαν καὶ τὴν διάνοιαν, ὑποτάσσων τὴν σάρκα εἰς τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος καὶ σχολάζων ἀδιαλείπτως τῇ προσευχῇ, γινώσκων ὅτι αὕτη συνάπτει καὶ οἰκειοῖ πρὸς τὸν Θεόν. Φύτευσον εἰς τὸ ποίμνιόν σου τὸν πόθον τῆς αἰωνίου ζωῆς, εἰσάγαγε αὐτὸ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, διάδος τὸν θεῖον λόγον, στερέωσον τὴν πίστιν, κοπίασον ὑπὲρ τῆς οἰκοδομῆς τῶν ἐμπεπιστευμένων σοι ψυχῶν, ἀεὶ ἀκμαῖος καὶ ἀειθαλής, πυρούμενος τὴν καρδίαν σου ὑπὸ ἐνθέου ζήλου, μετ’ ἀγάπης καὶ αὐταπαρνήσεως. Ἔχε τὰς ἀγκάλας ἀνοικτὰς πρὸς ὑποδοχὴν τῶν πλανωμένων, ἕτοιμος ἵνα ἄρῃς τὸ φορτίον τῶν βεβαρυμένην ἐχόντων τὴν συνείδησιν καὶ χαρίσῃς εἰς αὐτοὺς τὴν πρὸς τὸν Θεὸν παρρησίαν καὶ τὰς εὐλογίας τοῦ οὐρανοῦ.
Ἔχε πάντοτε ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοὺς λόγους τούτους τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ὡς πεπληρωμένην ἔχων τὴν ἑαυτοῦ καρδίαν ἐκ τῆς θείας ἀγάπης, ἀγαπᾷ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, εὐλογεῖ τοὺς καταρωμένους αὐτόν, καλῶς ποιεῖ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν καὶ προσεύχεται ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων καὶ διωκόντων αὐτόν» («Περὶ ἀγάπης Θεοῦ ὅτι θεῖόν ἐστι ἰδίωμα»).


Δίδασκε τὰ ἐν τῇ Διασπορᾷ τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ εὐτυχία των δὲν εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν ἀλλὰ ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἄκρου καὶ αἰωνίου ἀγαθοῦ. Ὁμολόγησον πρὸς πάντας τὴν διὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ γενομένην ἀποκάλυψιν πρὸς σωτηρίαν τοῦ κόσμου καὶ ἀγώνισαι μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις σου ὑπὲρ τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ νὰ ὑμνῆται καὶ νὰ δοξάζηται, ὡς ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐν μέσῳ ἡμῶν ὁ Θεὸς καὶ πραγματῶται τὸ ἅγιον Αὐτοῦ θέλημα.
Μὴ λησμονῇς ὅτι ἡ ἵδρυσις τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Θεανθρώπου Ἀρχηγοῦ αὐτῆς πρὸς τοῦτο ἐγένετο, ὅπως ἀπολούῃ καὶ ἀποκαθαίρῃ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ἁγιάζῃ καὶ συμφιλώνῃ ἡμᾶς μετὰ τοῦ Θεοῦ, χαρίζηται εἰς ἡμᾶς τὴν καταλλαγὴν μετ’ αὐτοῦ καὶ κατάγῃ ἐφ’ ἡμᾶς τὰ θεῖα δῶρα.
Ὡσαύτως, μὴ λησμονῇς ὅτι ἔχεις καθῆκον νὰ δεικνύῃς ἀγάπην οὐ μόνον πρὸς τὸ ποίμνιόν σου, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους ἀδελφοὺς ἡμῶν. Ἐνθυμοῦ καὶ αὖθις τοὺς κάτωθι λόγους τοῦ ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως ἐκ τῆς «Ποιμαντικῆς» του: «Αἱ δογματικαὶ διαφοραὶ ὡς ἀναγόμεναι πρὸς μόνον τὸ κεφάλαιον τῆς πίστεως ἀφίενται ἐλεύθερον καὶ ἀπρόσβλητον τὸ τῆς ἀγάπης κεφάλαιον· τὸ δόγμα δὲν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην, ἡ δὲ ἀγάπη χαρίζεται τῷ δόγματι, διότι “πάντα στέγει, πάντα ὑπομένει”· ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη ἐστὶν ἀναλλοίωτος, δι’ ὃ οὐδ’ ἡ τῶν ἑτεροδόξων χωλαίνουσα πίστις δύναται νὰ ἀλλοιώσῃ τὸ πρὸς αὐτοὺς τῆς ἀγάπης συναίσθημα. Διὰ τῆς ἀγάπης ἐστὶ λίαν πιθανὸν νὰ ἑλκύσῃ πρὸς ἑαυτὸν καὶ τὴν ἐξ ἐσφαλμένης περιωπῆς κρίνουσαν δογματικόν τι ζήτημα ἑτερόδοξον ἐκκλησίαν. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε χάριν δογματικῆς τινος διαφορᾶς πρέπον νὰ θυσιάζηται. Παράδειγμα ἔστω ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὅστις ἐξ ἀγάπης καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς σταυρωτὰς τοῦ Χριστοῦ ηὔχετο ἀνάθεμα εἶναι αὐτῶν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν τοὺς ἑτεροδόξους ἐπίσκοπος, ὁ μὴ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐργαζόμενος, ἀπὸ ψευδοῦς κινεῖται ζήλου καὶ ἐστερημένος ἐστὶν ἀγάπης· διότι ὅπου ἡ ἀγάπη, ἐκεῖ καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς, ὁ δὲ ψευδὴς ζῆλος καὶ ἡ πεπλανημένη δόξα ἐξελέγχονται ὑπὸ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἀγάπης καὶ ἀποκρούονται. Τὰ τῆς πίστεως ζητήματα οὐδ’ ὅλως δέον ἐστὶ νὰ μειῶσι τὸ τῆς ἀγάπης συναίσθημα. Οἱ διδάσκαλοι τοῦ μίσους εἰσὶ μαθηταὶ τοῦ πονηροῦ, διότι ἐκ τῆς αὐτῆς πηγῆς δὲν ἐξέρχεται γλυκὺ καὶ πικρόν. Ὁ διδάσκαλος τῆς ἀγάπης, οἷός ἐστιν ὁ ἐπίσκοπος, δὲν δύναται νὰ μὴ ἀγαπᾷ, ἀδυνατεῖ δὲ ὅλως νὰ μισῇ, διότι τὸ πλήρωμα τῆς ἀγάπης ἐκδιώκει τὸ μῖσος».


Ὁ ἴδιος χριστόψυχος Ἱεράρχης μᾶς δίδει τὴν περιγραφὴν τοῦ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτοῦ καὶ τῶν ἄκρων τὰ ὁποῖα δέον νὰ ἀποφεύγῃ ὁ Ἐπίσκοπος κατὰ τὴν ποιμαντικήν του διακονίαν: «Ὁ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς κέκτηται μὲν ζῆλον, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν, πλανᾶται ἐν ταῖς σκέψεσι καὶ ἐνεργείαις αὐτοῦ καὶ ἐργαζόμενος δῆθεν ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ παραβαίνει τὸν νόμον τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης. Ὁ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς διαπράττει τὸ κακόν, ὅπως ἐπέλθῃ τὸ ὑπ’ αὐτοῦ νοούμενον ἀγαθόν. Ὁ ζῆλος τοῦ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτοῦ εἶναι πῦρ διαφθεῖρον, πῦρ καταναλίσκον· ἡ καταστροφὴ προπορεύεται αὐτοῦ καὶ ἡ ἐρήμωσις ἕπεται αὐτῷ. Ὁ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς εὔχεται τῷ Θεῷ νὰ ρίψῃ πῦρ ἐξ οὐρανοῦ καὶ νὰ κατακαύσῃ πάντας τοὺς μὴ δεχομένους τὰς ἀρχὰς καὶ πεποιθήσεις αὐτοῦ. Τὸν μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴν χαρακτηρίζει μῖσος πρὸς τοὺς ἑτεροθρήσκους ἢ ἑτεροδόξους, ὁ φθόνος καὶ ὁ ἐπίμονος θυμός, ἡ ἐμπαθὴς ἀντίστασις πρὸς τὸ ἀληθὲς πνεῦμα τοῦ θείου νόμου, ἡ παράλογος ἐπιμονὴ ἐν τῇ ὑπερασπίσει τῶν ἰδίων φρονημάτων, ὁ παράφορος ζῆλος πρὸς κατίσχυσιν ἐν πᾶσιν, ἡ φιλοδοξία, ἡ φιλονικία, ἡ ἔρις καὶ τὸ φιλοτάραχον. Ὁ μὴ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτὴς εἶναι ἄνθρωπος ὀλέθριος» (Νεκταρίου Πενταπόλεως, Τὸ γνῶθι σαυτόν). Τὰς νουθεσίας ταύτας ἔχε ὑπ' ὄψιν σου, ὁσάκις συναναστρέφεσαι καὶ συνδιαλέγεσαι μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι λίαν ἀγαθὴν διάθεσιν ἐπιδεικνύουν πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης πρὸς πάντας, διὰ νὰ καταστήσωμεν πρὸς πάντας σαφὲς ὅτι εἴμεθα μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ.


Ἡ εὐθύνη τὴν ὁποίαν ἀναλαμβάνεις εἶναι μεγάλη, οὐ μόνον λόγῳ τοῦ βάρους τοῦ τῆς ἀρχιερωσύνης χαρίσματος, ἀλλὰ καὶ διότι, ὡς προείπομεν, διαδέχεσαι ἄνδρα διαποιμάναντα ἐπαξίως τὴν κληρωθεῖσάν σοι Ἱερὰν Ἐπαρχίαν. Ἔχε τὸ παράδειγμα αὐτοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν σου πάντοτε, μιμούμενος τὴν εὐγένειαν, τὴν φιλοξενίαν, τὴν ἀφοσίωσίν του εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον, τὴν προσήλωσιν εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ λειτουργικὴν παράδοσιν, τὴν καλὴν κἀγαθὴν σχέσιν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν.
Ἐκλήθης ἵνα διακονήσῃς εἰς τὴν ἱστορικὴν ἑλληνικὴν κοινότητα τῆς Βιέννης μετὰ τῶν δύο ἱερῶν ναῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἥτις ἀφυπνίζει τοσαύτας μνήμας εἰς πάντα ὁμογενῆ. Ἡ Βιέννη ὑπῆρξεν ἀξιόλογον πνευματικὸν κέντρον τοῦ Γένους ἡμῶν. Ἡ ἐκεῖσε Κοινότης διεδραμάτισεν ἰδιαίτερον ρόλον, παρέχουσα στέγην εἰς τοὺς Διδασκάλους τοῦ Γένους καὶ διαπρεπεῖς λογίους, συμβαλοῦσα εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς παιδείας καὶ ἀναπτύξασα ἔντονον ἐκδοτικὴν δραστηριότητα. Διὰ τοῦτο πρὲπει νὰ εἶναι μόνιμος ἡ μέριμνά σου διὰ τὴν συντήρησιν τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς κληρονομίας αὐτῆς κατὰ τοὺς ἐσχάτους καιροὺς ἡμῶν, ὅτε μετὰ λύπης βλέπομεν προσπαθείας διὰ τὴν ἐξάλειψίν της καὶ τὴν ἀποκοπὴν τῶν λαῶν ἐκ τῆς ἱστορικῆς των συνειδήσεως ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν ἁπαλύνσεως τῶν διαφορῶν καὶ μιᾶς ἐπιφανειακῆς καὶ ἐπιπλάστου ἑνότητος.
Ὑπὸ τὴν κανονικὴν σου ἐπιστασίαν εὑρίσκονται καὶ αἱ λοιπαὶ ἐν Αὐστρίᾳ ἐνορίαι ἀλλὰ καὶ ἐν Οὑγγαρίᾳ, ἔνθα διαβιοῖ σήμερον ἱκανὸς ἀριθμὸς Ὀρθοδόξων οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν ἀπὸ σὲ τὴν παράκλησιν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν. Σὲ ἀποστέλλομεν, ἅγιε ἀδελφέ, εἰς Μεσευρώπην διὰ νὰ διαποιμάνῃς τὸ ἐκεῖ εὐσεβὲς ποίμνιον ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ συνεργασθῇς μετὰ τῶν λοιπῶν ἐκεῖ Ὀρθοδόξων παρουσιῶν, ὡς Πρόεδρος τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, καὶ νὰ μεριμνήσῃς, μετ' αὐτῶν διὰ τὴν φανέρωσιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀνάπτυξιν κοινῆς δράσεως ὅλων τῶν ὀρθοδόξων τῶν χωρῶν τῆς Αὐστρίας καὶ τῆς Οὑγγαρίας πρὸς θεραπείαν τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐκεῖ διαβιούντων ὀρθοδόξων, διὰ τὴν κοινὴν ἐκπροσώπησιν πάντων τῶν ὀρθοδόξων ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τῆς ὅλης κοινωνίας τῆς περιοχῆς καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν τῶν θεολογικῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παιδείας.


Εὐχόμεθα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ σοῦ δίδῃ σύνεσιν πνευματικήν, νῆψιν καὶ ἐγρήγορσιν, ὥστε νὰ εἶσαι τῶν χειμαζομένων λιμήν, κλυδωνιζομένων ἄγκυρα, σαλευομένων βακτηρία, ἁμαρτάνουσιν ἔλεγχος καὶ διόρθωσις, δικαίοις ἀσφάλεια. Πότισον τὴν ἔρημον τῆς διαρκῶς μακρυνομένης τοῦ θελήματος τοῦ Κυρίου Δύσεως μὲ τὸ ζῶν ὕδωρ τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως, ἵνα πολυγονήσῃ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ καρποφορήσῃ τὸν σπόρον τοῦ θείου κηρύγματος. Μερίμνησον διὰ τὴν καλλιέργειαν πνεύματος ἑνότητος μεταξύ τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τῶν διαφόρων ὀρθοδόξων κοινοτήτων, μένων μακρὰν πάσης ἀφορμῆς ἀντιπαραθέσεως καὶ διχασμοῦ, ἵνα μὴ βλασφημῆται τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Ὡσαύτως, φρόντισον διὰ τὴν ἀνάπτυξιν ἀγαθῶν σχέσεων, συνεργασίας καὶ διαλόγου μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν ὡς ἄνω μνημονευθεισῶν προτροπῶν τοῦ ἁγίου Νεκταρίου.
Εἰς τὸ ἔργον σου θὰ σὲ συνοδεύουν αἱ πρεσβεῖαι τοῦ Ἐφόρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ αἱ διάπυροι εὐχαὶ τῆς ἡμῶν Μετριότητος καὶ πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν τιμησάντων σε διὰ τῆς ψήφου αὐτῶν, δι’ ἔτι πλουσιωτέραν καὶ εὐλογημένην παρὰ τοῦ Παρακλήτου ἐφεξῆς πνευματικὴν διακονίαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Διασπορᾶς πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ οἰκοδομὴν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου. Ἀμήν.ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη η συναυλία της Πηγής Λυκούδη, με μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα εικοσάχρονα της Πατριαρχικής Ποιμαντορίας του και το ιωβηλαίο (πενήντα χρόνια) ιερωσύνης.
Τις συνθέσεις τις Πηγής Λυκούδη ερμήνευσαν οι τραγουδιστές Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Κάσσαρης και Νίκος Καρακαλπάκης.
Με την συνθέτρια στο πιάνο συνέπραξαν οι μουσικοί της «ορχήστρας των στιγμών» Χρήστος Χουβαρδάς στα έγχορδα, και Δημήτρης Κουζής στο βιολί.
Ο Πατριάρχης στο τέλος ευχαρίστησε τους μουσικούς και ευχήθηκε "Χρόνια Πολλά" σε όλους επί τη Θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας.
Παρέστησαν ιεράρχες του Θρόνου, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα Φώτιος Ξύδας, ο Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Νικόλαος Ματθιουδάκης, Άρχοντες της Μ.τ.Χ.Ε. και πλήθος ομογενών.
 


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ


φωτογραφίες Νικολάου Μαγγίνα
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε χθες στο Φανάρι την επίσημη Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία θα παραστεί, όπως κάθε χρόνο, στην Θρονική Εορτή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Της Αντιπροσωπείας ηγείται ο Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος του Ποντιφηκού Συμβουλίου για την ενότητα των Χριστιανών.
Στην συνάντηση της Αντιπροσωπείας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, παρίσταντο και ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, Συμπρόεδρος στον Διάλογο Ορθοδόξων - Ρωμαιοκαθολικών, και ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, ο οποίος επίσης μετέχει σε διαχριστιανικούς διαλόγους ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.


11/29/2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΡΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Οι Εκδόσεις Ακρίτας τιμούν τα είκοσι χρόνια Πατριαρχίας του Πρώτου της Ορθοδοξίας, Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του, Συνάντηση με το Μυστήριο - Μια σύγχρονη ανάγνωση της Ορθοδοξίας, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 μ. μ., στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα).
Στην παρουσίαση συμμετέχουν οι:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας,
Μαριάννα Κορομηλά, ιστορικός, πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας Πανόραμα,
Μάριος Μπέγζος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Προλογίζει ο Δημήτριος Κόκκινος, επιμελητής του τόμου.
Συντονίζει: ο Παντελής Καλαϊτζίδης, δρ. Θεολογίας, διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με παραδοσιακή μουσική από το συγκρότημα Θρυαλλίδες του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης.
Στον χώρο θα εκτεθούν αποσπάσματα από τα μαθητικά τετράδια του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη.
Την εκδήλωση στηρίζει το Φως Φαναρίου

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Το Μικρό και το Μέγα Μήνυμα επί τη εκλογή του έδωσε σήμερα το πρωί στο Φανάρι ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος, πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Γαλλίας μέχρι την εκλογή του.
Το Μικρό Μήνυμα έδωσε ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης στο Πατριαρχικό Γραφείο ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Πατριάρχης προσφώνησε τον Εψηφισμένο Μητροπολίτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ κ. ΑΡΣΕΝΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΥ
(29 Νοεμβρίου 2011)

Ὡς γνωστόν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐστερήθη προσφάτως δύο ἐκλεκτῶν Ἱεραρχῶν αὐτῆς, τῶν μακαριστῶν Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. Καί ὁ μέν πρῶτος, ἀτυχῶς, ἦτο ἤδη παρωπλισμένος ἐπί δεκαετίαν καί πλέον λόγῳ ἀνιάτου παθήσεως, ὁ δεύτερος ὅμως ἐκλήθη ἐκ γῆς πρός οὐρανόν εἰς τήν ἀκμήν τῆς ἡλικίας καί τῆς δράσεως αὐτοῦ, δράσεως ἥτις ἐτίμησε τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Οὕτως ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, πρό τοῦ θρόνου τοῦ Ὁποίου κλίνομεν τόν αὐχένα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἐν πίστει καί ὑποταγῇ εἰς τάς βουλάς Αὐτοῦ, καί εὐχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀμφοτέρων τῶν πεφιλημένων ἀπελθόντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν χώρᾳ ζώντων.
Εἰς τήν οὑτωσί κενωθεῖσαν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ εἰσηγήσει, ἐξελέξατο διά τῆς τιμίας ψήφου τῶν μελῶν αὐτῆς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Θεοφιλίαν, ἥτις καί θά χειροτονηθῇ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἐπισκόπου αὔριον, Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Τοῦτο ἐν χαρᾷ ἀγγέλομέν σοι, Θεοφιλέστατε, κατά τό παρόν Μικρόν Μήνυμα, συγχαίροντές σοι καί ἐκφράζοντες τήν βεβαιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου καί ἡμῶν προσωπικῶς ὅτι θά συνεχίσῃς καί θά ἐπαυξήσῃς τό λίαν ἀξιόλογον ποιμαντορικόν καί ἐν γένει ἐκκλησιαστικόν ἔργον τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου σου, ἐν πιστότητι καί ἀκλινεῖ ἀφοσιώσει πρός τήν πλουσίως τιμήσασάν σε Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις μέ τάς προσφάτους ἐκλογάς ὑμῶν τε καί τῶν ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Πιττσβούργου καί Σιγκαπούρης ἔδειξε τήν πρόθεσιν αὐτῆς ὅπως ἐμπλουτίζῃ τήν ἱεραρχίαν της διά νέων τήν ἡλικίαν καί ἱκανῶν στελεχῶν, δυναμένων νά ἐκπροσωποῦν αὐτήν ἐπαξίως ἑκασταχοῦ κατά τούς ἀπαιτητικούς τούτους καιρούς καί νά δίδουν τήν μαρτυρίαν αὐτῆς τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν.
Ἡ μέχρι τοῦδε διακονία σου καί τά ἐφόδια καί προσόντα σου, ἡ παιδεία καί ἡ σεμνότης, τό ἦθος καί τό φρόνημά σου ἐγγυῶνται διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς νέας ὑπευθύνου ἀποστολῆς σου. Τοῦτο εὐχόμεθά σοι καί ἡμεῖς πάντες ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου καί σε καταστέφομεν διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας καί τῶν ἀδελφικῶν ἡμῶν εὐχῶν καί προσευχῶν καί σε προπέμπομεν ἐν εἰρήνῃ καί ἐπί χρησταῖς ταῖς ἐλπίσιν. Ἄξιος!

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος αντιφώνησε ως εξής:
Μετά Θεόν, εγκαρδίους ευχαριστίας και άπειρον ευγνωμοσύνην υποβάλλω προς την Υμετέραν Προσκυνητήν μοι Παναγιότητα, τον Μέγαν Πατριάρχην του Γένους των Ορθοδόξων, τον Πρώτον της όπου γης Ορθοδοξίας, τον αληθή Διδάσκαλον και φιλόστοργον Πατέρα, τον επί εικοσαετίαν ήδη πηδαλιουχούντα δεξιώς το σκάφος της Εκκλησίας των του Χριστού πενήτων, διά την προς την ελαχιστότητά μου επιδειχθείσαν πολλήν αγάπην, ευμένειαν και εμπιστοσύνην. Επίσταμαι καλώς ότι η δωρεά αύτη, η υπερβαίνουσα μεγάλως εμήν αξίαν, κατέρχεται επ’ εμέ ως δώρημα της Υμετέρας Θεολέκτου Κορυφής, ως καρπός αγάπης, ευλογίας και στοργής Αυτής. Ταύτης της δωρεάς ουδέποτε επιλανθανόμενος, παραμένω εσαεί της Υμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, τέκνον ευγνώμον καί λίαν ευεργετηθέν, εν αφοσιώσει και ακλονήτω προσανατολισμώ εις τας επιταγάς και τα κελεύσματα της Μητρός Εκκλησίας και του Σεπτού Προκαθημένου Αυτής.


Εν βαθεία συγκινήσει ευχαριστώ τον πεφιλημένον Γέροντά μου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Παρά τους πόδας αυτού εμαθήτευσα επί επταετίαν. Εδιδάχθην πολλά, αναρίθμητα από την παρ’ αυτώ διακονίαν μου, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια διά την νέαν μου διακονίαν και διά τα οποία παραμένω εσαεί ευγνώμων.
Μετά βαθείας συγκινήσεως μνημονεύω του ονόματος του μακαριστού Προκατόχου μου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ. Του μεγάλου εκείνου και επιλέκτου ιεράρχου του Οικουμενικού Θρόνου, του οποίου η απουσία εκ της στρατευομένης Εκκλησίας καθιστά αυτήν πτωχοτέραν. Η εν ουρανοίς όμως ανάπαυσις της μακαρίας ψυχής αυτού και εις τον Θρόνον του Παντάνακτος Θεού ανύστακτος πρεσβεία και δέησις, αποτελεί πηγήν δυνάμεως και ενθαρρύνσεως διά τους βηματισμούς της ταπεινότητός μου και την συνέχισιν της καλλικάρπου διακονίας αυτού εις τον αγρόν της εν Αυστρία παροικούσης Εκκλησίας.

Ακολούθησε το Μέγα Μήνυμα, κατά την τάξιν, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, παρουσία πολλών ιεραρχών του Θρόνου από την Πόλη, την Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του Εψηφισμένου την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης Βενιαμίν διάβασε το Μέγα Μήνυμα και ακολούθησε η αποδοχή και ευχαριστία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Αρσενίου.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε στις 3 Νοεμβρίου τον Αρχιμ. Αρσένιο (Καρδαμάκη) Μητροπολίτη Αυστρίας, εις διαδοχήν του μακαριστού Αυστρίας Μιχαήλ.

Η χειροτονία του θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική Θ. Λειτουργία επί τη Θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας (μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως). 

11/28/2011

ΟΜΙΛΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Του Νικολάου Μαγγίνα
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέστη, χθες Κυριακή 27 Νοεμβρίου, συμπροσευχόμενος στο ιερό βήμα του Πατριαρχικού Ναού, του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, κατά την Θ. Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριος.

Μετά την απόλυση ο Πέτρας Νεκτάριος μίλησε με θερμά λόγια προς τον Πατριάρχη, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια και τον σεβασμό του Κρητικού λαού για την συμπλήρωση 20 χρόνων στο πηδάλιο της Ορθοδοξίας. 
Αντιφώνησε ο Πατριάρχης, ο οποίος καλωσόρισε τους πολυπληθείς προσκυνητές από την Κρήτη και εξήρε τους δεσμούς της Μεγαλονήσου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (24.11.2011)

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ὁμιλία
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ.Βαρθολομαίου
κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως
τοῦ ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου Βιοϊατρικῆς ἐρεύνης
καί ἐκπαιδεύσεως διοργανουμένου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου
(24 Νοεμβρίου 2011)

Ἐλλογιμώτατε κ. Πρόεδρε,
Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι!

Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἔχομεν τὴν μεγάλην χαρὰν νὰ ὑποδεχώμεθα σήμερον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κορυφαίους ἐπιστήμονας καὶ ἀκαδημαϊκούς, συνερχομένους εἰς Συνέδριον, συνδιοργανούμενον ὑπὸ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ δὴ τοῦ Ἐργαστηρίου Φαρμακολογίας αὐτῆς, καὶ τοῦ Ἰατροβιολογικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὡς εὖ παρέστητε πάντες!
Ὄχι μόνον ὁ κόσμος τῆς ἐπιστήμης, καὶ δὴ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς φαρμακολογίας, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει ἐστραμμένα τὰ ὄμματα εἰς τὰς ἐρεύνας καὶ τὰ πορίσματα τῆς Φαρμακογονιδιωματικῆς καὶ τῆς Φαρμακογενετικῆς, αἱ ὁποῖαι ἔχουν φέρει κυριολεκτικῶς ἐπανάστασιν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐξατομικεύσεως τῆς θεραπείας φοβερῶν ἀσθενειῶν ὅπως ὁ καρκίνος, τὰ καρδιοαγγειακὰ νοσήματα, ἡ ἡπατήτις C, ἡ φυματίωσις, τὸ ἆσθμα, ὁ διαβήτης, ἡ κατάθλιψις κ.ἄ. Μετὰ τὴν κατὰ χάριν καὶ φωτισμὸν Θεοῦ ἀποσφράγισιν καὶ μελέτην τοῦ κώδικος τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος δίδεται πλέον εἰς τὰς δύο ταύτας ὑπερσυγχρόνους ἐπιστήμας ἡ δυνατότης νὰ διερευνήσουν κλινικῶς μὲ ἀκρίβειαν τὴν δρᾶσιν, ἰαματικὴν ἤ τοξικήν, συγκεκριμένων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν εἰς συγκεκριμένους ἀσθενεῖς, τὴν ἀντίδρασιν εἰς τὰς οὐσίας αὐτὰς τῶν γονιδίων τῶν συγκεκριμένων ὀργανισμῶν, τὸν μεταβολισμὸν τοῦ φαρμάκου, τὴν ἀνεκτικότητα ἤ δυσανεξίαν κ.λπ., καὶ δὴ καὶ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ὕπαρξιν μεταλλαγῶν τινων ἤ πολυμορφισμῶν εἰς τὸ γενετικὸν ὑλικὸν τῶν ἀσθενῶν. Τοῦτο δίδει εἰς τοὺς ἀσκληπιάδας τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τοῦ ἰαματικοῦ φαρμάκου, τῆς δοσολογίας, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῆς χορηγήσεώς του, μὲ ὁπωσδήποτε θετικώτερα καὶ θεαματικώτερα ἀποτελέσματα. Ἔχομεν εἴπει καὶ ἄλλοτε ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν θὰ ἠδύνατο νὰ συγκριθῇ κυριολεκτικῶς μὲ κβαντικὴν ἔκρηξιν! Καὶ βεβαίως τοῦτο ἀποτελεῖ διὰ πάντα πιστὸν μίαν ἀκόμη ἀφορμὴν δι’ ὁλοκάρδιον δοξολογίαν τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὄχι μόνον «ἔκτισεν ἰατρὸν» καὶ «ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα» (Σ. Σειρ. 38: 1 καὶ 4), ἀλλὰ καὶ γενικώτερον «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 6).

Καθὼς εὑρίσκεσθε, φίλοι ἐπιστήμονες, συνηγμένοι εἰς τὸ Συνέδριόν σας καὶ σᾶς βλέπομεν κατενώπιον, περιβλέπτους ἐν τῇ ἐπιστημοσύνῃ σας, μὲ τὰς ἀποσκευάς σας πλήρεις ὄχι μόνον γνώσεων καὶ πείρας καὶ πεπυκασμένης σοφίας, ἀλλὰ καὶ ὑπευθυνότητος καὶ εἰλικρινοῦς διαθέσεως προσφορᾶς πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, συνειδητοποιοῦμεν ἔτι περισσότερον τὴν ἱερότητα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἔργου σας καὶ ἀκούομεν ζωηρῶς τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ ἐπιτάσσουσαν: «Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 1) καὶ «ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος καὶ μὴ ἀποστήτω σου» (Σ. Σειρ. 38: 12). Ναί! Σᾶς ἀγαπῶμεν! Σᾶς δίδομεν τόπον ἐκλεκτὸν εἰς τὴν καρδίαν μας! Σᾶς τιμῶμεν! Σᾶς ἐμπιστευόμεθα! Σᾶς αἰσθανόμεθα πλησίον μας καὶ σᾶς συνοδεύομεν πάντοτε μὲ τὰς προσευχάς μας καὶ τὰς εὐλογίας μας! Ἀναμένομεν ἀπὸ σᾶς «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς ἐπιστημονικὰς ἀνακαλύψεις, ἐφαρμογὰς καὶ προόδους, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀνακουφίσουν ἔτι μᾶλλον τὸν συνυφασμένον μὲ τὴν πεπτωκυῖαν φύσιν ἡμῶν ἀνθρώπινον πόνον, θὰ δώσουν καλλιτέραν ποιότητα βίου εἰς τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ θὰ ἐπιμηκύνουν τὸ προσδόκιμον τῆς ζωῆς των. Δὲν εἰδωλοποιοῦμεν οὔτε σᾶς, οὔτε τὴν ἐπιστήμην σας! Ὡς συνεργοὺς Θεοῦ σᾶς λογιζόμεθα καὶ ὡς δῶρα Θεοῦ ἀποδεχόμεθα τοὺς καρποὺς τῆς ἐργασίας σας. Καὶ σεῖς, παρακαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα, μείνατε μακρυὰ ἀπὸ τὴν ὕβριν, ἡ ὁποία ἐνίοτε δηλητηριάζει τοὺς καρποὺς τῶν ἀνθρωπίνων προσπαθειῶν καὶ μακρύνει τὴν φωτιστικήν, σοφιστικὴν καὶ φυσίζωον χάριν τοῦ Θεοῦ! Κρατήσατε πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ παράδειγμα τῆς αὔριον ἑορταζούσης μεγάλης καὶ σοφῆς ἐπιστήμονος, τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Αἰκατερίνης, καὶ ἐπιγράφετε πάντοτε ἐν σεμνότητι ταπεινώσεως εἰς τὸν χορηγὸν τῶν φώτων Θεὸν κάθε ἐπίτευγμά σας, κάθε βῆμα προόδου σας, κάθε εὐλογίαν τῶν μόχθων καὶ τῶν ἐρευνῶν σας!

Καὶ πάλιν ἀπευθύνοντες πρὸς πάντας ὁλοκαρδίως τὸ «Ὡς εὖ παρέστητε!» εἰς τὴν εὐκλεᾶ Πόλιν μας, συγχαίρομεν θερμότατα τοὺς συνδιοργανωτάς καὶ κηρύσσομεν ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου πολλῇ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας, εὐχόμενοι δαψιλῆ τὸν ἀμητὸν αὐτῶν!

ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


Έλληνες ποιητές στην Κωνσταντινούπολη με μουσική της Πηγής Λυκούδη

Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολης. Στις 29 Νοεμβρίου, την παραμονή της θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία της Πηγής Λυκούδη υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται παρουσία της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄ για να τιμηθούν οι επέτειοι των είκοσι χρόνων Πατριαρχικής Ποιμαντορίας του και των πενήντα χρόνων Εκκλησιαστικής Διακονίας που συμπληρώνονται το 2011.
Με τη μουσική της Πηγής Λυκούδη θα ζωντανέψουν οι στοίχοι των ποιητών μας Κωστή ΠΑΛΑΜΑ, Γεωργίου ΔΡΟΣΙΝΗ, Ζαχαρία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ποιητών που μεταξύ άλλων ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης αποδελτίωνε τα ποιήματά τους στην μαθητική προσωπική του ανθολογία, καθώς και των Λάμπρου ΠΟΡΦΥΡΑ, Γιάννη ΡΙΤΣΟΥ, Νικηφόρου ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ, και των σύγχρονων ποιητών – στιχουργών Λευτέρη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Φίλιππου ΓΡΑΨΑ, και Γ. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗ.
Θα ερμηνεύσουν οι τραγουδιστές Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Κάσσαρης και Νίκος Καρακαλπάκης.
Με την συνθέτρια στο πιάνο συμπράττουν οι μουσικοί της «ορχήστρας των στιγμών» Χρήστος Χουβαρδάς στα έγχορδα, και Δημήτρης Κουζής στο βιολί.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της AEGEAN AIRLINES, του ομίλου εταιρειών DRUCKFARBEN.
Χορηγός επικοινωνίας ο Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος.


Κείμενο Πηγής Λυκούδη

Εξαιρετική τιμή είναι για μένα η παρουσίαση μέρους της συνθετικής μου δουλείας την παραμονή της εορτής του Αποστόλου Ανδρέου και της θρονικής εορτής του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι ετών Πατριαρχικής Ποιμαντορίας της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου του Α΄ παράλληλα με την συμπλήρωση 50 χρόνων Εκκλησιαστικής διακονίας του.
Το μουσικό αυτό ταξίδι των Ελλήνων ποιητών στην Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να θεωρηθεί μία δημιουργική συνέχεια στην μεγάλη παράδοση σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και στην πορεία των κλασσικών συνθετών του 60 κα του 70 που μελοποίησαν σπουδαίους ποιητές και στιχουργούς.
Από ευτυχή συγκυρία περιλαμβάνει ποιήματα ποιητών που ο Παναγιότατος ανθολογούσε στην προσωπική του μαθητική ποιητική ανθολογία με τίτλο «Ποιήματα» όπως οι Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης και Ζαχαρίας Παπαντωνίου.
Ο σύγχρονος Γάλλος θεολόγος Olivier Clément χαρακτηρίζει το τετράδιο με τα ποιήματα που συνέλεξε ο Πατριάρχης μας «μικρό μνημείο ομορφιάς κι εγκαρδιότητας αδελφικής»
Αναλογιζόμενη τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλει ο Παναγιότατος και το έργο του, θα ήθελα να εκφράσω τη συνείδησή μου χρησιμοποιώντας μία στροφή από το ποίημα «Θάνατος και Ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» του Οδυσσέα Ελύτη, που ανήκει στη συλλογή του «Τα ετεροθαλή»

Μεσημέρι από νύχτα Και μήτ' ένας πλάι του Μονάχα οι λέξεις
του οι πιστές που ’σμιγαν όλα τους τα χρώματα ν' αφήσουν μές στο
χέρι του μια λόγχη από άσπρο φως.

Παναγιώτατε, ακλουθώντας το παράδειγμά σας, τούτη τη λόγχη από άσπρο φως προσπαθούμε να ακολουθήσουμε.

11/27/2011

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μετόχι της Μονής Σινά στην Πόλη


Ρεπορτάζ-φωτογραφίες Νικολάου Μαγγίνα
Με ιεροπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης της πανσόφου στο Μετόχι της Ιεράς της Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά στην Πόλη στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Βαλατά που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πατριαρχείο. Κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Παρασκευή χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ύστερα από πρόσκληση του Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων Ιακώβου, ο οποίος και έχει αναλάβει εδώ και χρόνια την ευθύνη του Μετοχίου εκπροσωπώντας την Ιερά Μονή και τον Ηγούμενό της Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό.
Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος, Ηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Νικόλαος Ματθιουδάκης, Άρχοντες Οφφικιάλοι και πλήθος πιστών από την Πόλη και την Ελλάδα. 
Στην προσφώνηση που έκανε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Ιάκωβος  αναφερόμενος στην Ιερά Μονή Σινά και στις ιστορικές σχέσεις της με το Κέντρο της Ορθοδοξίας είπε μεταξύ άλλων:  
"Και μαζί με όλους ημάς χαίρει σήμερον ό τε Αρχιεπίσκοπος Σιναίου και σύμπασα η εν τη ερήμω Ιερά Αδελφότης του Όρους Σινά η οποία αποτελεί και αυτή ένα άλλο φαροφύλακα της Ρωμιοσύνης και πιστόν θεματοφύλακα των παραδόσεων του Γένους ημών. Το ιερόν τούτο Μετόχιον δεν έπαυσε ποτέ να αποτελεί το σύμβολον και την εικόνα του πνευματικού δεσμού μεταξύ Ι. Μονής του Σινά και Μεγάλης Εκκλησίας ήτις είναι συνηνωμένη μετ΄αυτής διά ιστορικών δεσμών οίτινες καθιστούν δυσδιάκριτον την ιδίαν εκατέρας υπόστασιν".
Ο Πατριάρχης στην αντιφώνηση του αφού ευχήθηκε σε όσες αξιώθηκαν να λάβουν στο Βάπτισμά τους το τιμημένο όνομα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και με την ευκαιρία της Ημέρας των Ευχαριστιών, που γιορτάζεται στην Αμερική, μίλησε για την έννοια της ευχαριστίας που πρέπει να εκφράζουμε απέναντι στο Θεό κυρίως μέσα από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όχι μόνο μία μέρα το χρόνο αλλά κάθε μέρα, συνεχώς, για τις πολλές ευεργεσίες Του τόσο τις πνευματικές όσο και τις υλικές. 
Στο τέλος ο Υποστράτηγος Γεώργιος Σπυρόπουλος, Διοικητής της Σχολής Πολέμου, έλαβε την ευχή του Πατριάρχου μαζί με την συνοδεία του που αποτελούνταν από ομάδα αξιωματικών, οι οποίοι σημειωτέον βρέθηκαν στην Πόλη με την ευκαιρία ενός προγράμματος ανταλλαγής επισκέψεων με την αντίστοιχη Σχολή της Τουρκίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ρεπορτάζ-φωτογραφίες Νικολάου Μαγγίνα
Θέματα θρησκευτικών ελευθεριών και μειονοτικά δικαιώματα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή του την Παρασκευή αργά το απόγευμα στο Φανάρι.
Ο πολωνικής καταγωγής Πρόεδρος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή του για τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη και τον συνεχάρη για τη εικοστή επέτειο της λαμπρής Πατριαρχίας του. Υπογράμμισε ότι στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες διατηρούν ζωηρές τις αναμνήσεις από την δυναμική παρουσία και τις σημαντικές ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αναφέρθηκε στο ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέριμνα που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και εν προκειμένω για τους χριστιανούς που διαβιούν στην Τουρκία. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα πατριαρχικά και μειονοτικά ζητήματα όπως τα περιουσιακά, η συμπλήρωση 40 ετών από την αναστολή της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το ακατανόητο φαινόμενο των 24 κατειλημμένων Ιδρυμάτων (βακουφίων) της Ρωμιοσύνης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε τα θετικά βήματα βήματα της Τουρκικής Κυβέρνησης αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει το γεγονός ότι υπολείπονται πολλά ακόμη να υλοποιηθούν.
Έγινε αναφορά για το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή καθώς και για την πρόσφατη Σύναξη των Προκαθημένων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Εκκλησίας Κύπρου. Τη συνάντηση απασχόλησαν και οι διαθρησκειακοί διάλογοι και οι επισκέψεις και επαφές του Πατριάρχη σε μουσουλμανικές χώρες που συμβάλλουν στην καταλλαγή και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών διαφορετικών θρησκευμάτων.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ιδιαίτερα την προσφορά και τις πρωτοβουλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα χαρακτηρίζοντάς τον με τον γνωστό πλέον τίτλο του Πράσινου Πατριάρχη.
Στη συνάντηση παρίστατο ο πρέσβυς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα MarkPeriniκαι συνεργάτες του Προέδρου καθώς και ο εκπρόσωπος των Μειονοτικών Βακουφίων στην Άγκυρα Λάκης Βίγκας.
Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Buzek δήλωσε τα εξής:
It is a very important visit just one month before Christmas. It is a very symbolic date. An exchange of views on the situation of Christians and the situation of minorities cause we should take care of the minorities through democracy. Very symbolic visit and very important for Christians in Europe.
«Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη, μόλις ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μια πολύ συμβολική ημέρα. Μια ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την κατάσταση των Χριστιανών και την κατάσταση των μειονοτήτων. Θα έπρεπε να μεριμνήσουμε για της μειονότητες μέσω της Δημοκρατίας. Πολύ συμβολική επίσκεψη και πολύ σημαντική για τους Χριστιανούς στην Ευρώπη».

11/26/2011

Ο ΔΩΔΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Σήμερα το μεσημέρι βρέθηκαν στο ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας, στο αείφωτο Φανάρι ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος ο από Ζακύνθου, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτη Καποδίστρια και την πρεσβυτέρα του Φωτεινή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τους δέχθηκε με πολλή χαρά στο γραφείο του και ακολούθως παρακάθισαν στην Πατριαρχική Τράπεζα.
Οι Ζακύνθιοι ταξιδιώτες έφθασαν στο Φανάρι, για να ευχηθούν στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας για την συμπλήρωση εικοσαετίας της τιμίας Πατριαρχίας του, με την ευκαιρία μάλιστα της Θρονικής Εορτής της 30ής Νοεμβρίου (του Αγίου Πρωτοκλήτου Ανδρέου), η οποία κάθε χρόνο έχει ιδιαίτερη αίγλη.

11/25/2011

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (1 Δεκεμβρίου)


Δελτίο Τύπου των Εκδόσεων Ακρίτας
Οι Εκδόσεις Ακρίτας τιμούν τα είκοσι χρόνια Πατριαρχίας του Πρώτου της Ορθοδοξίας, Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και σας καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του, Συνάντηση με το Μυστήριο, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 μ. μ., στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα).
Στην παρουσίαση συμμετέχουν οι:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας,
Μαριάννα Κορομηλά, ιστορικός, πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας Πανόραμα,
Μάριος Μπέγζος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Προλογίζει ο Δημήτριος Κόκκινος, επιμελητής του τόμου
Συντονίζει: ο Παντελής Καλαϊτζίδης, δρ. Θεολογίας, διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με παραδοσιακή μουσική από το συγκρότημα Θρυαλλίδες του Μουσικού Λυκείου Παλλήνης.
Στον χώρο θα εκτεθούν αποσπάσματα από τα μαθητικά τετράδια του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την υποστήριξή τους:
• Τη Μάγια Τσόκλη και την εκπομπή της Ταξιδεύοντας
• Το Κανάλι 10
• Τον ιστότοπο Φως Φαναρίου και τον διαχειριστή του Παναγιώτη Ανδριόπουλο
• Τον ιστότοπο Αγιορείτικο Βήμα
• Τη χορωδία Θρυαλλίδες, από το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης, και τον μουσικό Στέλιο Κατσιάνη
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Είκοσι χρόνια Πατριαρχίας του Πρώτου της Ορθοδοξίας
Πενήντα χρόνια Ιεροσύνης του Πρώτου της Ορθοδοξίας


Ο Πατριάρχης με τη μεγαλύτερη έως τώρα δραστηριότητα:
• Υποστηρικτής της Πανορθόδοξης ενότητας
• Φορέας των δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου
•Ανυποχώρητος αλλά και έτοιμος ανά πάσα στιγμή για την καταλλαγή, τη συνεξήγηση, τη συμπόρευση
• Κρατά τη λατρεία στο ύψος της εσταυρωμένης μεγάλης Εκκλησίας
• Γκρεμίζει προλήψεις και προκαταλήψεις
• Διαλέγεται με τα νήπια, τους εφήβους, τους νέους, τους μεσήλικες, τους ηλικιωμένους, τους ξένους, τους οικείους, τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους,τους αδελφούς Ορθοδόξους
• Εκπροσωπεί την Παράδοση και την ανανέωση, τη Ρωμιοσύνη και την οικουμενικότητα
• Αφουγκράζεται, συλλαμβάνει και ενστερνίζεται τα μηνύματα των καιρών, μετουσιώνοντάς τα σε σκέψη, δράση και θεολογία
• Φέρνει τα περιβαλλοντικά ζητήματα στο κέντρο της προσοχής, προσωπικής και εκκλησιαστικής:
– Σεπτέμβριος 1995 «Αποκάλυψη και περιβάλλον», Α΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο, για τη μόλυνση των θαλασσών
– Σεπτέμβριος 1997Θρησκεία-Επιστήμη-Περιβάλλον: «Η Μαύρη Θάλασσα εν κινδύνω», Β΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο για την Μαύρη Θάλασσα.
– Οκτώβριος 1999 «Δούναβης-Ποταμός Ζωής», Γ΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
– Ιούνιος 2002 «Η Αδριατική-Μία απειλούμενη θάλασσα, ένας κοινός στόχος», Δ΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
– Ιούνιος 2002 Συνυπογραφή της «Διακήρυξης της Βενετίας» για το Περιβάλλον με τον πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β΄
– Ιούνιος 2003 «Βαλτική Θάλασσα-Κοινή κληρονομιά και ευθύνη», Ε΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
– Ιούλιος 2006 «Αμαζόνιος-Πηγή ζωής», Στ΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
– Σεπτέμβριος 2007 «Αρκτική-Καθρέπτης ζωής», Ζ΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
– Οκτώβριος 2009 «Ο μεγάλος ποταμός Μισισιπής-Αποκατάσταση της ισορροπίας». Η΄ Διεθνές εν πλω Οικολογικό Συμπόσιο
Ο μοναδικός, ίσως, εκκλησιαστικός ηγέτης στην ιστορία που έχει αναγάγει τον οικουμενικό διάλογο και την επικοινωνία σε πρωταρχικό μέλημα της θητείας του:
Και μόνο με την παρουσία του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος διακηρύττει την πνευματική κληρονομιά της Ορθοδοξίας, προωθώντας κοινωνικοπολιτικά ζητήματα του άμεσου πολιτισμικού περιβάλλοντός του, αλλά και αρθρώνοντας εκκλήσεις για σεβασμό τόσο προς το Ισλάμ όσο και προς την παγκόσμια ειρήνη.
Ο Βαρθολομαίος στέκεται «μεταξύ δόξης και αβύσσου», ψιθυρίζει ένας φίλος που τον θαυμάζει… Για την ακρίβεια «στέκεται μεταξύ Σταυρού και Αναστάσεως».

11/24/2011

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Ceylan İntercontinental» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Ἰατροβιολογικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διοργανωθέντος ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου, ὁμιλήσας καταλλήλως.

11/22/2011

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
κατά τήν ἑορτήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίζοντι Καθεδρικῷ Ναῷ
τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου
καί τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν
τοῦ Θεοφ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σιγκαπούρης
κ. Κωνσταντίνου
(ΚΠολις, 21 Νοεμβρίου 2011)
Ἱερώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Μητροπολῖτα Σιγκαπούρης
κύριε Κωνσταντῖνε,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Τὶς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Παρθένε, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις σου, ὦ Θεόπαις Μαρία; Σὺ ἐχρημάτισας Θεοῦ Μήτηρ, ἥνωσας τὸν νοῦν σου μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἥνωσας τὸν Θεὸν μετὰ τῆς σαρκός, ἔκαμες τὸν Θεὸν υἱὸν ἀνθρώπου καὶ τὸν ἄνθρωπον υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἐφιλίωσας τὸν κόσμον μετὰ τοῦ ποιητοῦ τοῦ κόσμου, ἐδίδαξας ἡμᾶς ὅτι ἡ τοῦ Θεοῦ θεωρία δὲν γίνεται εἰς τοὺς ἁγίους διὰ τῆς αἰσθήσεως μόνον ἢ διὰ τῶν συλλογισμῶν, ἀλλὰ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοὸς καὶ διὰ τῆς μετοχῆς τῆς θείας χάριτος, κατὰ τὴν ὁποίαν, ὄχι διὰ συλλογισμῶν, ἀλλὰ μετ' αἰσθήσεως ἀΰλου ἐντρυφῶμεν εἰς τὰ τοῦ Θεοῦ κάλλη".
Διὰ τῶν λόγων τούτων ὁ θεοφόρος ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ γνήσιος λάτρης τῆς Θεομήτορος, μᾶς δίδει τὸ νόημα τῆς σημερινῆς λαμπρᾶς ἑορτῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικὸς οὗτος Ἱερὸς Ναὸς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ζῶσα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἡ ἀμόλυντος Δέσποινα Θεοτόκος, ὑπερύψωσε τὸν νοῦν αὐτῆς καθαρὸν πάντων τῶν γηίνων καὶ παρευθὺς ἅπασαν τὴν γῆν ἐποίησεν οὐρανόν. Δὲν ἔφερε νεφέλας, αἱ ὁποῖαι καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους ἁγίους ὑπήκουσαν, ἀλλὰ αὐτὸν τὸν Ἴδιον Ὅστις ἐξάγει καὶ ἀνάγει τὰς νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς. Μήτε ἔφερε δρόσον καὶ προσωρινὴν βροχήν, ἀλλ’ αὐτὸν τὸν θησαυρὸν τῶν καλῶν ἁπάντων Θεόν.
Χάρις εἰς τὴν καθαρότητα καὶ τελειότητα τῆς Παρθένου, ἡ εὐλογία αὕτη δίδεται ἔκτοτε εἰς ἕκαστον χριστιανόν, μετέχοντα συνειδητῶς εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας. Μεταλαμβάνοντες τῶν θείων καὶ ἀχράντων μυστηρίων ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, τὴν ὁποίαν καὶ σήμερον χάριτι Θεοῦ τελοῦμεν μετὰ τῆς περὶ ἡμᾶς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐξ ἔθους παλαιοτάτου, λαμβάνομεν ἐντὸς ἡμῶν τὸν Χριστόν, γινόμεθα κοινωνοὶ θείας φύσεως, δεχόμεθα τροφὴν ἡ ὁποία ἀθανατίζει ἡμᾶς, ποιεῖ ἡμᾶς τέκνα Θεοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα ἡνωμένοι μετ’ Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ ἡμῶν ἀλλήλων.
Ἡ ἑορτὴ αὕτη, ἀγαπητοί ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, καλεῖ ἕκαστον ἐξ ἡμῶν νὰ καταστήσωμεν τὸ σῶμα καὶ τὴν καρδίαν ἡμῶν ἅγια, διὰ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτου στροφῆς καὶ εὐχῆς, "ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν πυρὶ ὁ Θεὸς κατὰ τὴν δευτέραν Αὐτοῦ παρουσίαν, λάβωμεν παρρησίαν πρὸς Αὐτὸν καὶ πλησιάσωμεν διὰ νὰ φωτισθῶμεν καὶ μείνωμεν παντοτεινῶς φωτιζόμενοι, εἰς δόξαν αὐτοῦ τοῦ ἀνωτάτου φωτὸς τῆς τρισηλίου καὶ μοναρχικωτάτης Θεότητος". Ἄλλωστε, ἐὰν ἡ ἐξομοίωσις ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ἀτελής, θὰ εἶναι ἀδύνατος ἡ αἰώνιος διαμονή μας εἰς ἑνότητα μετὰ τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὴν τὴν ἁγνὴν καὶ τελείαν ζωὴν ἠγάπησεν ἐκ νεότητος αὐτοῦ καὶ ὁ σήμερον χειροτονούμενος ἀγαπητὸς κατὰ πνεῦμα υἱὸς καὶ ἀπὸ σήμερον ἀδελφὸς καὶ συλλειτουργὸς τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριος Κωνσταντῖνος, προοριζόμενος διὰ νὰ διακονονήσῃ, χάριτι Θεοῦ, εἰς τὴν ἀρτισύστατον Ἱερὰν Μητρόπολιν Σιγκαπούρης, ἀφοῦ ὡς ὁλκὰς πολύφορτος ἐπλουτίσθη διὰ τῶν ἐμπειριῶν καὶ τῶν καρπῶν τῆς μακρᾶς θεοφιλοῦς ἱερατικῆς διακονίας αὐτοῦ ὡς Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χὸνγκ Κόνγκ, τμῆμα τῆς ὁποίας ἀπετέλει μέχρι πρό τινος ἡ νεοϊδρυθεῖσα Μητρόπολις αὕτη. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Μήτηρ Ἐκκλησία ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ἐκδαπάνησιν αὐτοῦ εἰς τὸν ἱεραποστολικὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου παρὰ τῷ ἄλλοτε Μητροπολίτῃ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ νῦν Μητροπολίτῃ Δαρδανελλίων κυρίῳ Νικήτᾳ καὶ τῷ νῦν Μητροπολίτῃ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ αὐταδέλφῳ αὐτοῦ κυρίῳ Νεκταρίῳ, καὶ ἐξελέξατο αὐτὸν ψήφοις κανονικαῖς ἵνα ἀναλάβῃ πλεῖον φορτίον ἐπὶ τῶν ὤμων του, «ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ», ὡς Ἐπίσκοπος πλέον καὶ Ποιμενάρχης τῆς ἐν Σιγκαπούρῃ Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Οὕτως, ἡ ἐκλεκτὴ οἰκογένεια αὐτοῦ ηὐλογήθη νὰ δώσῃ εἰς τὴν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας δύο τέκνα αὐτῆς καὶ διὰ τοῦτο πολὺς θὰ εἶναι ὁ μισθὸς καὶ ἡ εὐλογία παρὰ τοῦ δικαίου μισθαποδότου διὰ τὴν προσφοράν της αὐτήν.
Τὸ ἄχρι τοῦδε ἐπιδειχθὲν ἐκκλησιαστικὸν ἦθος καὶ φρόνημα τοῦ χειροτονουμένου ἀδελφοῦ ἡμῶν, ὁ ἔνθεος ἱεραποστολικὸς ζῆλος του, ἡ ἀποδειχθεῖσα ἐργατικότης καί συνέπεια αὐτοῦ καὶ ἡ σημαντικὴ φιλανθρωπικὴ προσφορά του εἰς τὸ ἐκεῖ ποίμνιον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ὅτε ἡ φοβερὰ θεομηνία τῶν ὑπερθαλασσίων κυμάτων, τοῦ τσουνάμι, ἔπληξε τὰς περιοχὰς ἐκείνας, πάντα ταῦτα ἐγγυῶνται διὰ τὴν ἐπιτυχίαν καὶ καρποφορίαν τῆς ἀρχομένης ἀρχιερατικῆς διακονίας του.
Εἰς τὴν διακονίαν ταύτην καὶ ἱεραποστολικὴν πορείαν εὐχόμεθα καὶ προτρεπόμεθα ὑμᾶς, ἅγιε ἀδελφέ, νὰ ἔχετε ὡς διηνεκὲς ἐφόδιον τὰς πέντε περιεκτικὰς ἀρετάς, περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, καὶ αἱ ὁποῖαι «ὅλον τὸν ἄνθρωπον οἰκοδομοῦν, πολυτρόπως διαιρούμεναι: εὐχή, ἐγκράτεια, ἐλεημοσύνη, πτωχεία, μακροθυμία. Διὰ τῶν πέντε αὐτῶν ἀρετῶν ὁ ἀκολουθῶν τὸν Κύριον, πολλὴν οἰκοδομεῖ τὴν εὐσέβειαν».
Ὁ Κύριος ἡμῶν καλεῖ τὸν ἄνθρωπον, λέγων: «Δεῦτε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια΄, 28). «Καὶ ὅσαι ψυχαὶ πείθονται καὶ προσέρχονται, ἀναπαύει αὐτὰς ἀπὸ τῶν βαρέων καὶ φορτικῶν καὶ ἀκαθάρτων λογισμῶν, καὶ ἀργοῦσιν ἀπὸ πάσης ἀνομίας, σαββατίζουσαι Σάββατον ἀληθινόν, τρυφερόν, ἅγιον· καὶ ἑορτάζουσιν ἑορτὴν Πνεύματος, χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ἀνεκλαλήτου» (Μακαρίου Αἰγυπτίου). Αὐτὴν τὴν ἀνάπαυσιν καλεῖται καὶ δύναται νὰ προσφέρῃ εἰς τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον, τὸν εἰσέτι ἀγνοοῦντα τὸν Θεόν, ἀλλὰ γνησίως ποθοῦντα αὐτόν, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Αὕτη εἶναι ἡ μόνη δυναμένη νὰ ἐξαγάγῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ σκότους τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς ἀγνωσίας, τὸ ὁποῖον κυριαρχεῖ εἰς τὰς περιοχὰς ἔνθα ἐκλήθης νὰ διακονήσῃς, θείᾳ ἀσφαλῶς Προνοίᾳ, ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ἡμῶν. Καλεῖσαι νὰ ὁδηγήσῃς τοὺς ἐκεῖ ἀδελφούς μας νὰ λατρεύουν λατρείαν καθαρὰν καὶ εὐάρεστον τῷ Θεῷ, ἐκ καθαρᾶς καρδίας.
Μὴ λησμονῇς ὅτι ὅλος ὁ χορὸς τῶν γνησίων ἱεραποστόλων περὶ μηδενὸς ἑτέρου ἐμερίμνα, παρὰ μόνον διὰ τὸ τοῦ Πνεύματος φιλόθεον καὶ ἀγαθόν· ἀντὶ πλούτου προετίμα τὴν πτωχείαν, ἀντὶ δόξης τὴν ἀτιμίαν, ἀντί ἀπολαύσεως τὴν κακουχίαν, ἀντὶ τοῦ θυμοῦ τὴν ἀγάπην. Μίσει τὰ ἡδέα καὶ τερπνὰ τοῦ παρόντος βίου. Μὴ λησμονῇς ὡσαύτως ὅτι «οὔκ ἐστιν ἄλλως σωθῆναι, εἰ μὴ διὰ τοῦ πλησίον» (Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ὁμιλία λζ΄), καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι οὺδεὶς κόπος ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἀποβαίνει μάταιος. Φιλότιμος γὰρ ὁ Δεσπότης, πάντας στέργει καὶ πάντας ἀμείβει.
Πρόσεχε μήποτε «καταφρονήσῃς ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων» (Ματθ. ιη΄,10) ἀδελφῶν σου, τῶν διαβιούντων εἰς τὰς χώρας τὰς ὁποίας ἐκλήθης νὰ διακονήσῃς ἱεραποστολικῶς. Ἡ κάθε στιγμὴ εἶναι διὰ σὲ σημαντικὴ καὶ θὰ δώσῃς λόγον εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὴν χρῆσιν αὐτῆς. Πρέπει νὰ ἀγωνισθῇς διὰ νὰ ἁγιάζῃς σεαυτὸν καθημερινῶς καὶ νὰ μὴ παρεκκλίνῃς ἐκ τοῦ φωτὸς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, εἰ δ᾿ ἄλλως τὸ λόγοις ἁπλῶς κήρυγμά σου θὰ παραμένῃ «κύμβαλον ἀλαλάζον». Μὴ σὲ φοβίζῃ ὅτι ἔχεις καθημερινῶς νὰ ἀντιμετωπίζῃς ἀνθρώπους οἵτινες δὲν εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἡ παιδεία, ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ σκέψις αὐτῶν εὑρίσκονται ἐνίοτε μακρὰν τῶν ἰδικῶν μας, ἢ ἠμπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἐχθρικὰ ἔναντι τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Μήπως, ἄλλωστε, εἰς τὰς προοδευμένας χώρας τῆς Δύσεως ἐπικρατεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλοίμονον. Ὅμως, τοῦτο ἂς μὴ σὲ τρομάζῃ. Ὡς χαρακτηριστικῶς σημειώνει ὁ μακαριστὸς γέρων Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ὁ μέγας οὗτος πατὴρ καὶ θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τοὺς ἐσχάτους καιρούς, «ἐνδέχεται ἡ ἀποστασία νὰ λάβῃ ἀκόμη μεγαλυτέρας διαστάσεις. Δὲν ἀποκλείεται ἕκαστος ἐξ ἡμῶν, διὰ νὰ σταθῇ ἐν τῇ πίστει, νὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ἕτοιμος νὰ ἀντισταθῇ εἰς ὁλόκληρον τὸν ὑπόλοιπον κόσμον. Ἄς εἶναι αὐτοὶ δισεκατομμύρια· ἂς μᾶς θεωροῦν μωροὺς ὅλοι οἱ διανοούμενοι καὶ οἱ ἀμαθεῖς. Ἡ ἀπάντησίς μας εἶναι μία: «Ὅσον μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι καὶ ἂν εἴμεθα, ὡστόσον ὀρθὸς εἶναι ἐκεῖνος ὅστις ζῇ ἐν Χριστῷ, καὶ ὄχι ἐκεῖνος ὅστις εὑρίσκεται μακρὰν τοῦ Χριστοῦ». Ἠμποροῦμε δὲ νὰ ἀποκαταστήσωμεν τὴν μεγάλην λάμψιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μόνον μὲ τὴν ἀκραίαν προσπάθειαν νὰ ζήσωμεν χριστιανικῶς, εὐαγγελικῶς, χωρὶς νὰ στρέφωμεν τὴν προσοχήν μας εἰς τὸ πῶς θὰ συμπεριφερθοῦν εἰς ἡμᾶς οἱ σύγχρονοί μας.
Εἰς τὴν προσπάθειάν σου αὐτὴν θὰ σὲ συνοδεύουν αἱ εὐχαὶ πάντων ἡμῶν, ἡμῶν, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου σου, τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, τὰ ὁποῖα σὲ ἐτίμησαν καὶ σὲ ἐνεπιστεύθησαν διὰ τῆς ψήφου των, καὶ πάντων τῶν παρισταμένων σήμερον καὶ συμπροσευχομένων ὑπὲρ τῆς ἀπὸ Θεοῦ ἐνισχύσεώς σου, τῶν ἐντεῦθεν ὁμογενῶν καὶ τῶν προσελθόντων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ νὰ μοιρασθοῦν μαζί σου τὴν χαρὰν αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. Εὐχόμεθα νὰ φανῇς ἄξιος τῆς ἐμπιστοσύνης αὐτῆς καὶ τῶν προσδοκιῶν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἥτις ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς ἠγωνίσθη διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς πάντα τὰ ἔθνη, κινουμένη ἐκ τῆς φιλοθέου καὶ φιλανθρώπου ἀγάπης, ἡ ὁποία μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν αἰώνιον ζωήν. Ἡ Ἐκκλησία αὕτη δὲν πολεμᾷ διὰ τὴν ἐπικράτησιν ἐπὶ τῶν ἄλλων, δὲν ἀναζητεῖ ὀπαδούς. Ἀγωνίζεται μόνον διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς βασιλείας τοῦ Πατρός, ἥτις οὔκ ἐστι βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ ζωὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἁγιασμός, ἀπολύτρωσις.
Εὐχόμεθα ἡ Κυρία Θεοτόκος, τῆς ὁποίας τὴν Εἴσοδον σήμερον εἰς τὰ ἅγια ἑορτάζομεν πανηγυρικῶς, νὰ σὲ στηρίζῃ εἰς τοὺς ἱεραποστολικοὺς ἀγῶνας σου, νὰ εἶναι βοηθὸς καὶ συναντιλήπτωρ εἰς τὸ ἔργον σου καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ πραγματώνῃ τοὺς θεοφιλεῖς ὁραματισμοὺς σου διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Υἱοῦ Της, εἰς δόξαν Αὐτοῦ καὶ σωτηρίαν τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του.
Αὐτῷ ἡ τιμὴ καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Διαβάστε εδώ την Ἀντιφώνησιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τούς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον καί Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου
Related Posts with Thumbnails