_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/29/2011

ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Το Μικρό και το Μέγα Μήνυμα επί τη εκλογή του έδωσε σήμερα το πρωί στο Φανάρι ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος, πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Γαλλίας μέχρι την εκλογή του.
Το Μικρό Μήνυμα έδωσε ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης στο Πατριαρχικό Γραφείο ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Πατριάρχης προσφώνησε τον Εψηφισμένο Μητροπολίτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ 
ΑΥΣΤΡΙΑΣ κ. ΑΡΣΕΝΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΥ
(29 Νοεμβρίου 2011)

Ὡς γνωστόν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐστερήθη προσφάτως δύο ἐκλεκτῶν Ἱεραρχῶν αὐτῆς, τῶν μακαριστῶν Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. Καί ὁ μέν πρῶτος, ἀτυχῶς, ἦτο ἤδη παρωπλισμένος ἐπί δεκαετίαν καί πλέον λόγῳ ἀνιάτου παθήσεως, ὁ δεύτερος ὅμως ἐκλήθη ἐκ γῆς πρός οὐρανόν εἰς τήν ἀκμήν τῆς ἡλικίας καί τῆς δράσεως αὐτοῦ, δράσεως ἥτις ἐτίμησε τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Οὕτως ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, πρό τοῦ θρόνου τοῦ Ὁποίου κλίνομεν τόν αὐχένα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἐν πίστει καί ὑποταγῇ εἰς τάς βουλάς Αὐτοῦ, καί εὐχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀμφοτέρων τῶν πεφιλημένων ἀπελθόντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν χώρᾳ ζώντων.
Εἰς τήν οὑτωσί κενωθεῖσαν θέσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἡ περί ἡμᾶς Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἡμετέρᾳ Πατριαρχικῇ εἰσηγήσει, ἐξελέξατο διά τῆς τιμίας ψήφου τῶν μελῶν αὐτῆς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Θεοφιλίαν, ἥτις καί θά χειροτονηθῇ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἐπισκόπου αὔριον, Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Τοῦτο ἐν χαρᾷ ἀγγέλομέν σοι, Θεοφιλέστατε, κατά τό παρόν Μικρόν Μήνυμα, συγχαίροντές σοι καί ἐκφράζοντες τήν βεβαιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου καί ἡμῶν προσωπικῶς ὅτι θά συνεχίσῃς καί θά ἐπαυξήσῃς τό λίαν ἀξιόλογον ποιμαντορικόν καί ἐν γένει ἐκκλησιαστικόν ἔργον τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου σου, ἐν πιστότητι καί ἀκλινεῖ ἀφοσιώσει πρός τήν πλουσίως τιμήσασάν σε Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις μέ τάς προσφάτους ἐκλογάς ὑμῶν τε καί τῶν ἀδελφῶν Μητροπολιτῶν Πιττσβούργου καί Σιγκαπούρης ἔδειξε τήν πρόθεσιν αὐτῆς ὅπως ἐμπλουτίζῃ τήν ἱεραρχίαν της διά νέων τήν ἡλικίαν καί ἱκανῶν στελεχῶν, δυναμένων νά ἐκπροσωποῦν αὐτήν ἐπαξίως ἑκασταχοῦ κατά τούς ἀπαιτητικούς τούτους καιρούς καί νά δίδουν τήν μαρτυρίαν αὐτῆς τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν.
Ἡ μέχρι τοῦδε διακονία σου καί τά ἐφόδια καί προσόντα σου, ἡ παιδεία καί ἡ σεμνότης, τό ἦθος καί τό φρόνημά σου ἐγγυῶνται διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς νέας ὑπευθύνου ἀποστολῆς σου. Τοῦτο εὐχόμεθά σοι καί ἡμεῖς πάντες ἀπό τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου καί σε καταστέφομεν διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας καί τῶν ἀδελφικῶν ἡμῶν εὐχῶν καί προσευχῶν καί σε προπέμπομεν ἐν εἰρήνῃ καί ἐπί χρησταῖς ταῖς ἐλπίσιν. Ἄξιος!

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος αντιφώνησε ως εξής:
Μετά Θεόν, εγκαρδίους ευχαριστίας και άπειρον ευγνωμοσύνην υποβάλλω προς την Υμετέραν Προσκυνητήν μοι Παναγιότητα, τον Μέγαν Πατριάρχην του Γένους των Ορθοδόξων, τον Πρώτον της όπου γης Ορθοδοξίας, τον αληθή Διδάσκαλον και φιλόστοργον Πατέρα, τον επί εικοσαετίαν ήδη πηδαλιουχούντα δεξιώς το σκάφος της Εκκλησίας των του Χριστού πενήτων, διά την προς την ελαχιστότητά μου επιδειχθείσαν πολλήν αγάπην, ευμένειαν και εμπιστοσύνην. Επίσταμαι καλώς ότι η δωρεά αύτη, η υπερβαίνουσα μεγάλως εμήν αξίαν, κατέρχεται επ’ εμέ ως δώρημα της Υμετέρας Θεολέκτου Κορυφής, ως καρπός αγάπης, ευλογίας και στοργής Αυτής. Ταύτης της δωρεάς ουδέποτε επιλανθανόμενος, παραμένω εσαεί της Υμετέρας Θεοτιμήτου Παναγιότητος, τέκνον ευγνώμον καί λίαν ευεργετηθέν, εν αφοσιώσει και ακλονήτω προσανατολισμώ εις τας επιταγάς και τα κελεύσματα της Μητρός Εκκλησίας και του Σεπτού Προκαθημένου Αυτής.


Εν βαθεία συγκινήσει ευχαριστώ τον πεφιλημένον Γέροντά μου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Παρά τους πόδας αυτού εμαθήτευσα επί επταετίαν. Εδιδάχθην πολλά, αναρίθμητα από την παρ’ αυτώ διακονίαν μου, τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια διά την νέαν μου διακονίαν και διά τα οποία παραμένω εσαεί ευγνώμων.
Μετά βαθείας συγκινήσεως μνημονεύω του ονόματος του μακαριστού Προκατόχου μου Μητροπολίτου Αυστρίας κυρού Μιχαήλ. Του μεγάλου εκείνου και επιλέκτου ιεράρχου του Οικουμενικού Θρόνου, του οποίου η απουσία εκ της στρατευομένης Εκκλησίας καθιστά αυτήν πτωχοτέραν. Η εν ουρανοίς όμως ανάπαυσις της μακαρίας ψυχής αυτού και εις τον Θρόνον του Παντάνακτος Θεού ανύστακτος πρεσβεία και δέησις, αποτελεί πηγήν δυνάμεως και ενθαρρύνσεως διά τους βηματισμούς της ταπεινότητός μου και την συνέχισιν της καλλικάρπου διακονίας αυτού εις τον αγρόν της εν Αυστρία παροικούσης Εκκλησίας.

Ακολούθησε το Μέγα Μήνυμα, κατά την τάξιν, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, παρουσία πολλών ιεραρχών του Θρόνου από την Πόλη, την Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του Εψηφισμένου την Ελλάδα και άλλες χώρες. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης Βενιαμίν διάβασε το Μέγα Μήνυμα και ακολούθησε η αποδοχή και ευχαριστία του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Αρσενίου.
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε στις 3 Νοεμβρίου τον Αρχιμ. Αρσένιο (Καρδαμάκη) Μητροπολίτη Αυστρίας, εις διαδοχήν του μακαριστού Αυστρίας Μιχαήλ.

Η χειροτονία του θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική Θ. Λειτουργία επί τη Θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας (μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails