________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/30/2011

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΣΜΥΡΝΗ, ΕΦΕΣΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΣΑΤΑ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

Ὁ Πατριάρχης εἰς Σμύρνην, ἀρχαίαν Ἔφεσον καί Ἀλάτσατα

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 27ης Μαΐου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς Σμύρνην, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐν τῷ ἀεροδορμίῳ τῆς πόλεως, ἐκεῖθεν δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton, ἔνθα καί κατέλυσε. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ἰω. Καλαμάρη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ξενοδοχείου.
Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 28ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς ἀρχαίαν Ἔφεσον (Selçuk) καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῇ ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὁμωνύμῳ Βασιλικῇ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δημητριάδης, Ἐκπαιδευτικός-Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νέας Ἐφέσου Πιερίας «ὁ Ἡράκλειτος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Δήμαρχον τοῦ Selçuk.
Τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα προσέφερεν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Ἐπιχειρηματίας καί Κοινοτικός παράγων, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Ἀλάτσατα (Alaçatı) καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, καθ’ ὅν ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἑλληνιστί καί τουρκιστί καί εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν Ἀρτοκλασίαν, ὡς καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῷ Ναῷ Κληρικῶν καί τῶν Κτιτόρων αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, εὐχαριστήσας τάς τοπικάς ἀρχάς διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Ἀλατσάτων, παρατεθέν ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου τῶν Ἀλατσάτων.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 29ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησε περί τῶν λόγων τῆς Ἀποκαλύψεως πρός τόν ἄγγελον τῆς ἐν Σμύρνῃ Ἐκκλησίας, ὡς καί περί τῆς ἑορταζομένης Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καί ἀπηύθυνε πατρικόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ἐν Σμύρνῃ πιστούς, τό προσωπικόν τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τό συμπροσευχηθέν κλιμάκιον τῶν ἐκεῖσε ὑπηρετούντων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, διανείμας πασχαλινά ὠά πρός ἅπαντας, καί, μετά τό παρατεθέν καί αὖθις ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου γεῦμα, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Κατά τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν τοῦ Πατριάρχου, παρέστησαν ὡσαύτως καί ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου κ. Ἀθανάσιος Γιακαλῆς, μετά τῶν Ἀντιπεριφερειαρχῶν Λέσβου-Λήμνου, Χίου καί Σάμου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀλατσατιανῶν Ἡρακλείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κυρίας Προέδρου αὐτοῦ, ὡς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, Λέσβου, Χίου καί Σάμου.

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

5/29/2011

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΕΦΕΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Στην χθεσινή Θ. Λειτουργία στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έφεσο, κατά την οποία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσήλθαν πιστοί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Νέας Εφέσου Ο Ηράκλειτος (εδρεύει στην Ν. Έφεσο του Νομού Πιερίας).
Επικεφαλής του ομίλου των προσκυνητών ήταν ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Δημητριάδης, πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος και προσφώνησε καταλλήλως τον Πατριάρχη μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας.


Ο πολιτιστικός σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου «O ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» ιδρύθηκε το Μάιο του 2000 από απογόνους πρώτης και δεύτερης γενιάς αυτών που ήρθαν διωγμένοι από την Έφεσο της Μικράς Ασίας, καθώς και κατοίκους του συνοικισμού των Μικρασιατών, οι οποίοι για δεκαετίες είναι ενεργά μέλη της ίδιας κοινωνίας.

Στις φωτογραφίες του Ν. Μαγγίνα από την Έφεσο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Δημητριάδης προσφωνεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος αντιφώνησε καταλλήλως, απευθυνόμενος προς τους πολυπληθείς ομίλους προσκυνητών.5/28/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΕ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα από την Έφεσο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα, για άλλη μια φορά, στα Μικρασιατικά παράλια.
Σήμερα το πρωί χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, όπου και ο τάφος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού της αγάπης, ιερουργούντων του Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου Κύριλλου Συκή και του Δευτερεύοντος διακόνου Ανδρέου.


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκύνησε συγκινημένος τον τάφο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.
Πρέπει να σημειωθεί πως στο κεντρικό κλίτος της περίφημης αυτής Βασιλικής, μπροστά από το ιερό βήμα σώζονται θραύσματα του μαρμάρινου άμβωνα, όπως και του κιβωρίου. Σε αυτή τη θέση ανασκαφτήκαν τρεις τάφοι, από τους οποίους ο ένας θεωρείται ότι είναι ο τάφος του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Οι κίονες και ο γλυπτός διάκοσμος του ιερού βήματος ανήκουν σε ανακατασκευή που έγινε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο (10ος- 12ος αιώνας).


Στην Θ. Λειτουργία παρέστησαν: ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Άγκυρα Φώτης Ξύδας, η Γενική Πρόξενος στη Σμύρνη Χαρά Σκολαρίκου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Νάσος Γιακαλής, οι Αντιπεριφερειάρχες Λέσβου, Χίου, Λήμνου και Σάμου, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Εφέσου
Ηράκλειτος εκπαιδευτικός Ιωάννης Δημητριάδης με όμιλο προσκυνητών από την Πιερία και
όμιλος προσκυνητών από τον Πειραιά, με επικεφαλής τον π. Γεώργιο Γεωργακόπουλο.


Σήμερα το απόγευμα ο Πατριάρχης θα χοροστατήσει στον Εσπερινό στον Ναό της Παναγίας στα Αλάτσατα και αύριο το πρωί θα χοροστατήσει στην Θ. Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη.

5/27/2011

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ "ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του προκατόχου Αυτού..."

φωτό αρχείου: Ν. Μαγγίνας

- Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας (21/5), ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ’, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης τ.μ., ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς ἀναπαυομένου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε’ (τοῦ Βαλιάδου) (1897-1901), κατελθών ἐκ τῆς νήσου εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης διά νά ἀναχωρήσῃ αὐθημερόν εἰς Σμύρνην.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΤΗ ΒΙΘΥΝΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Επίσκεψη Προσκύνημα στην περιοχή της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας, που διαβρέχεται από τα ευλογημένα νερά της θάλασσας του Μαρμαρά, πραγματοποίησε την περασμένη Δευτέρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνοδευόμενος από κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, στους οποίους συμμετείχε και ο νέος Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος.
Στο μονοήμερο αυτό προσκύνημα, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί και άλλες φορές κατά το παρελθόν στις ιστορικές και αγιασμένες περιοχές της Βιθυνίας, σύμμαχος είναι τα ταχύπλοα πλοία που διασχίζουν το Μαρμαρά και ξεκινώντας από την περιοχή όπου βρέθηκε το παλαιό βυζαντινό (4ος αι. μ.Χ.) λιμάνι του Θεοδοσίου μπορεί να φτάσει κανείς μέσα σε μία ώρα και κάτι στο επίνειο της Προύσης , στα Μουδανιά.
Πρώτος σταθμός στο προσκύνημα ήταν ο Ναός του Αγίου Γεωργίου των Μουδανιών ο οποίος σήμερα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια χρησιμοποιούνταν ως κινηματογράφος. Στη συνέχεια στη Μυσέπολη προσκυνήσαμε στον εγκαταλελειμμένο και ερειπωμένο Ναό του Τιμίου Προδρόμου (φωτό).


Κατόπιν μεταβήκαμε στον Ναό της Παναγίας και της Αγίας Παρασκευής στο Ντερέκιοϊ στον οποίο δεν μπορέσαμε να εισέλθουμε καθώς ήταν περιφραγμένος « λόγω», όπως πληροφορούσε επιγραφή, «επικινδυνότητος». Στο ίδιο χωριό επισκεφθήκαμε τον χώρο όπου παλιότερα βρισκόταν το ρωμέϊκο Κοιμητήριο. Εκεί ο Πατριάρχης με συγκίνηση είπε το «αιωνία η μνήμη» και ευχήθηκε για την ανάπαυση των ψυχών των ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στον τόπο εκείνο. Μετά από το Ντερέκιοϊ σειρά είχε η ιστορική Απολλωνιάδα με τη γνωστή από την αρχαιότητα ακόμη λίμνη της. Εκεί μας ανέμενε μία ευχάριστη έκπληξη. Ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονος, που μέχρι πριν λίγα χρόνια χρησιμοποιούνταν ως ποιμνιοστάσιο και ήταν σε κακή κατάσταση, ανακαινίστηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα μέσω ενός προγράμματος συνεργασίας τοπικών δήμων, Πανεπιστημίων και των τουρκικών αρχών με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνος από την πλευρά του Δήμου της περιοχής ενημέρωσε τον Πατριάρχη για την πορεία των έργων.


Απολλωνιάδα, Ναός Αγίου Παντελεήμονος

«Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν τοις μνημείοις».
Σπαράγματα της βιβλικής αυτής φράσης εναπέμειναν στο εξωτερικό μέρος του τοίχου που περικλείει το κάποτε Κοιμητήριο που βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο της παραθαλάσσιας Τρίγλιας. Τη φράση ολοκληρωμένη μας την ανέγνωσε ο Πατριάρχης υποδεικνύοντας την σειρά των γραμμάτων τα οποία αποτελούνταν από κόκκινα τούβλα έτσι όπως διασώζονται μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί ότι ο χώρος αυτός του Κοιμητηρίου, όταν τον είχε επισκεφθεί ο Πατριάρχης προ δεκαπενταετίας, είχε μπροστά στην πόρτα που τώρα είναι κλειστή, μια πινακίδα που έγραφε ότι πωλείται ως χωράφι. Έκτοτε όμως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν έχει πωληθεί. Απέναντι ακριβώς από το Κοιμητήριο βρίσκεται η αγιοτόκος Ιερά Μονή Μηδικίου ή αλλιώς Μονή των Πατέρων. Η ίδρυση του πνευματικού αυτού μελισσώνα καταγράφεται στα 780 μ. Χ. και υπήρξε καταφύγιο ορθοδόξων εικονοφίλων Πατέρων στα χρόνια της Εικονομαχίας. Αρκετές σπουδαίες φυσιογνωμίες του Αγιολογίου ασκήθηκαν στον ευλογημένο αυτό τόπο όπως οι Όσιοι Νικηφόρος, Νικήτας, Θεοστήρικτος και Αθανάσιος. Μετά την αναχώρηση του χριστιανικού πληθυσμού από τα μέρη της Ανατολής η Μονή χρησιμοποιείται ως ορνιθοτροφείο. Στο κέντρο της Τρίγλιας έγινε επίσκεψη στη Μονή του Αγίου Στεφάνου Χηνολάκκου, η οποία είναι στις μέρες μας τέμενος.

Στη συνέχεια σειρά είχε η Μονή της Παντοβασιλίσσης στην οποία διασώζονται κάπως διάφορες τοιχογραφίες παλαιολογείου εποχής. Να σημειωθεί πως εδώ χοροστάτησε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε Θεία Λειτουργία που τελέστηκε, το 2004. Ο Ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως κατοικία τριών οικογενειών, αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό με τελευταίο τον Ναό του Αγίου Βασιλείου ή αλλιώς της Αγίας Επίσκεψης, αφού εδώ υπήρχε η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Επίσκεψης που σήμερα βρίσκεται στη Ραφήνα της Αττικής. Στον Ναό αυτό επίσης χοροστάτησε σε Θεία Λειτουργία ο Πατριάρχης μόλις πριν από δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ θαυμάσαμε το κτιριακό συγκρότημα των Ζαριφείων Εκπαιδευτηρίων της Τριγλίας.


Η Παντοβασίλισσα της Τρίγλιας


Αφήνοντας πίσω μας την πανέμορφη Τρίγλια αναχωρήσαμε για τη γειτονική Σιγή. Στην όμορφη αυτή κώμη, κοντά στόν Κιανό κόλπο, δεσπόζει ο Βυζαντινού ρυθμού Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, του οποίου η ιστορία συνδέεται με το όνομα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Στ΄ του Πορφυρογέννητου και είναι χτισμένος στα 780 μ. Χ. Τί σύμπτωση! Από τη Σιγή έλκει την καταγωγή του ο απελαθείς το 1925 Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο Στ', τα λείψανα του οποίου μόλις πριν από δύο μήνες επέστρεψαν στην Πόλη από την Αθήνα ύστερα από ενέργειες του σημερινού διαδόχου του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Το βλέμμα ακούσια στρέφεται στην μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την είσοδο και η οποία γράφει «ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ: ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΓΝΩΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΣΤΕ ΕΑΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΧΗΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ». Ο Ναός αυτός πωλείται σήμερα από επιχειρηματία ο οποίος τον έχει στην κυριότητά του.


Σιγή, Ναός των Ταξιαρχών

Μετά τη Σιγή προορισμός οι Ελιγμοί ή Ελεγμοί ένα χωριό το οποίο απέχει περίπου 30 χλμ από τα Μουδανιά και έχει σήμερα την ονομασία Κουρσουνλού. Εκεί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πρώτα στο Ναό των Ταξιαρχών που χρησιμοποιείται από τους γείτονές του ως αποθήκη σε άσχημη κατάσταση και στον οποίον υπάρχει απευθείας πρόσβαση στον γυναικωνίτη. Τελευταίος προορισμός το Καθολικό της Μονής του Αγίου Αβερκίου, κτίσμα Κομνήνειας εποχής, 9
ου
αιώνος. μ. Χ. που στέκεται μοναχικό δίπλα στα νερά του Μαρμαρά αφουγκραζόμενο τους παφλασμούς των κυμάτων αλλά και τις προσευχές των ανθρώπων που πια δεν εκκλησιάζονται κάτω από τους θόλους του. Εδώ να αναφέρουμε πως και στη Μονή αυτή όπως και σε όλα τα προηγούμενα προσκυνήματα ο Πατριάρχης και η συνοδία του έψαλαν το Απολυτίκιο του Αγίου του κάθε σεβάσματος και φυσικά το Χριστός Ανέστη θέλοντας να αναγγελθεί στους μεν κεκοιμημένους η λήξη του Θανάτου και της φθοράς, στους δε ζώντες η απαρχή ζωής με νέες προοπτικές.

Σε όλους τους προορισμούς, όπου κι αν βρέθηκαν ο Πατριάρχης και η συνοδεία του έτυχαν των φιλόξενης υποδοχής από μέρους των ανθρώπων της περιοχής και αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό και ευγένεια. Ο τοπικός Τύπος, επίσης, έγραψε θετικά για την Πατριαρχική επίσκεψη.
Το προσκύνημα περατώθηκε με την επιστροφή στη Βασιλίδα των Πόλεων με νωπές τις έντονες μνήμες από την αγιασμένη γη της Μικρασίας.

Καθολικό Μονής Αγίου Αβερκίου

5/26/2011

ΕΡΓΑ ΡΩΜΗΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΠΚΑΠΙ

Ρεπορτάζ -φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


«Δεν είμαστε ξένοι σε αυτόν τον τόπο, δεν είμαστε πρόσφυγες, δεν είμαστε μετανάστες. Είμαστε γέννημα θρέμμα αυτού του τόπου». Το γεγονός αυτό επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τα εγκαίνια της έκθεσης για τα έργα ρωμηών ζωγράφων και καλλιτεχνών της Πόλης στο μουσείο του Τόπκαπι. Μία έκθεση με τέτοιο περιεχόμενο διοργανώνεται στο μουσείο αυτό για πρώτη φορά στην Ιστορία και τελεί υπό τη αιγίδα του Υπουργού Πολιτισμού της Τουρκίας και του Οικουμενικού Πατριάρχου σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Πόλη και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης κατά τη διάρκεια των εγκαινίων που έγιναν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού Ερτουγρούλ Γκιουνάι ανέφερε πως «ως Ρωμέϊκη Κοινότητα, ως Πατριαρχείο αποτελούμε ένα μέρος της κοινωνίας σ΄αυτή τη χώρα όπως και οι Αρμένιοι και οι Συριανοί που κατοικούν στον τόπο αυτό». Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Υπουργό για το ότι έθεσε και εκείνος υπό την αιγίδα του την έκθεση. Επίσης ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση και άλλων εκδηλώσεων καθώς και για τη συνδρομή του στο να τελεστεί η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά όπως και σε ναούς της Καππαδοκίας και πρόσθεσε: «Αυτά τα γεγονότα, αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα ανοίγματα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό δείγμα και απόδειξη της ευρύτητας των οριζόντων που διαθέτει η υψηλή προσωπικότητα του Υπουργού και το Υπουργείο του».

Τέλος ο Πατριάρχης ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Βασίλειο Μπορνόβα «ο οποίος, μαζί με πολλές άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει τους τελευταίους μήνες στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, όργανωσε με μεγάλη προθυμία και αποτελεσματικότητα και αυτή την έκθεση των ρωμιών ζωγράφων καλλιτεχνών της Πόλεώς μας μαζί με τον κύριον διευθυντήν του μουσείου Τόπκαπι» καθώς και τους λοιπούς φορείς, παράγοντες, κοινότητες, Εκκλησίες για τα εκθέματα τα οποία παρεχώρησαν για να πραγματοποιηθεί η έκθεση.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Υπουργός Πολιτισμού Ertuğrul Günay, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για τα εγκάρδιά του λόγια προς το πρόσωπό του, τόνισε ότι "εμείς, στην Τουρκία, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη δημοκρατία με όλους της τους όρους, τον λαϊκισμό με όλους του τους όρους γι΄αυτό θεωρούμε ανθρώπινο καθήκον να διαφυλάξουμε και να προφυλάξουμε και να μεταφέρουμε στο μέλλον όποιους πολιτισμούς έχουν επιζήσει, όποιες αξίες έχουν καλλιεργηθεί στα χώματα της Ανατολής.
Κάνουμε εντατικές προσπάθειες ούτως ώστε τα μνημεία όλων των θρησκειών τα οποία υπάρχουν στα χώματα της Ανατολής να προσεγγίζονται με τον ίδιο σεβασμό ώστε να διασωθούν στο μέλλον και η σημερινή έκθεση είναι ένα δείγμα της προσπάθειάς μας αυτής. Στα εδάφη της Ανατολής και ιδιαιτέρως στην Πόλη, κατά το παρελθόν, έχουν δημιουργηθεί από διάφορες θρησκευτικές ομάδες πολύ σπουδαία, από πλευράς αρχιτεκτονικής και άλλης τέχνης, έργα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν οι σημερινές γενιές. Αυτό αποτελεί καθήκον μας. Στα χώματά μας, το να μη μαραθεί το οποιοδήποτε λουλούδι και το να μην εξασθενίσει το οποιοδήποτε χρώμα, δεν είναι μόνο πολιτική επιταγή αλλά και ανθρώπινη και ηθική υποχρέωσή μας. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε με τον Πατριάρχη και με άλλους φίλους".Ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν Ιερές Εικόνες από Εκκλησίες της Ρωμηοσύνης της Πόλης, πορτραίτα Πατριαρχών, Αρχιερέων και Δασκάλων του Γένους από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, πορτραίτα Σουλτάνων, άλλων ηγεμόνων και προσωπικοτήτων, αναπαραστάσεις τοπίων και γεγονότων σε πίνακες.

Μεταξύ των πορτραίτων υπάρχει και η προσωπογραφία του παππού του Πατριάρχου Νικολάου Σκαρλάτου φιλοτεχνημένη από τον αδερφό της μητέρας του Πατριάρχου ζωγράφο Γιάννη Σκαρλάτο.

Έμπνευση για το όλο εγχείρημα της έκθεσης αποτέλεσε το βιβλίο με τίτλο Οι Ρωμηοί ζωγράφοι της Πόλης της δραστήριας συγγραφέως, αρμενικής καταγωγής, Μάιντας Σαρίς η οποία κατοικεί με τον Ρωμηό συζυγό της στην Πόλη.

5/25/2011

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαΐου, καθ’ ὅν παρέστησαν πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Alain Vivien, πρῴην Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ, καί ὅμιλος διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσαάκ Τσακρίδη, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 22αν ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.


Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος καί Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, καί Miroslav Prcović, τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος τοῦ ΣΑΕ, ἡ Εὐγεν. κ. Καλλισθένη Πάκα, Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Κιλκισίου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ταμβακάκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν.


Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῇ Ἀδελφότητι, ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.


Την ομιλία του Προέδρου της Αδελφότητος Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Παναγία η Παμμακάριστος" Εντιμολ. κ. Οδ. Σασαγιάννη, κατά το ετήσιον προσκύνημα αυτών προς την Μητέρα Εκκλησία, διαβάστε εδώ.


5/23/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ρεπορτάζ -φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επί τη μνήμη των Αγίων ισαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Κωνσταντίνου, στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Θεραπείων, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από την έναρξη της λειτουργίας του και με αφορμή, επίσης, την αποπεράτωση ανακαινιστικών έργων.


Εκκλησιάστηκαν: οι Σεβ. Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Ελβετίας Ιερεμίας, Πριγκηποννήσων Ιάκωβος, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος και Προύσης Ελπιδοφόρος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Μ.τ.Χ.Ε. ο Πρέσβυς Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γεν. Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Απανταχού Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανος Ταμβάκης, πιστοί από την Πόλη, καθώς και όμιλοι προσκυνητών από το εξωτερικό.


Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, μίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Κωνσταντίνος, ο αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Δημητριάδης, Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Συμεών Φραντζελάς, και ο Πατριάρχης, ο οποίος προσέφερε αναμνηστικά δώρα προς τον Ναό και προς τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη.ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
21 Μαΐου 2011

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἡ Κοινότης Θεραπείων καί μάλιστα ὁ περικαλλής οὗτος Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σᾶς ὑποδέχονται σήμερον δι’ἕνα διαφορετικόν πανηγυρικόν ἑορτασμόν, τήν Ἑκατονπεντηκονταετηρίδα αὐτοῦ, ἥτις συμπληρώνει τόν ἑορτασμόν παρομοίων γεγονότων πραγματοποιηθέντων ἐν καιρῷ εἰς τούς λοιπούς ἱερούς Ναούς τῆς ταπεινῆς μου Ἐπαρχίας.
Προηγήθη γενική ἐπισκευή καί ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων, ἥτις ἀπέβλεπεν οὐχί τόσον εἰς τόν καλλωπισμόν, ὅσον εἰς τήν συντήρησιν τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, διά νά παραδοθεῖ εἰς ἀρίστην κατάστασιν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς.
Ἡ Κοινότης Θεραπείων τυγχάνει προνομιοῦχος, διότι Σᾶς ἔχει ἐνορίτην ἐνταῦθα, καί ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶσθε καί ὁ πρῶτος τῶν ἐνοριτῶν οὐχί μόνον τῆς Κοινότητος ταύτης, ἀλλά καί πασῶν τῶν ἐνοριῶν τοῦ κλίματος τῆς Οἰκουμενικῆς ταύτης καθέδρας.
Ἡ κωμόπολις αὕτη ὑπῆρξε κἄποτε τό κέντρον τῶν λογάδων τοῦ Γένους. Ἐδῶ ἦσαν καί αἱ Πρεσβεῖαι τῶν Ξένων Δυνάμεων. Παλαιότερον ἡ ἱστορία της, ἄλλοτε μέ τήν γλυκύτητα καί ἄλλοτε μέ τήν πικρότητα, ἀφήνει τήν θέσιν της εἰς τήν μυθολογίαν καί οὕτῳ Ἱστορία καί Μυθολογία συμπλέκονται ἐδῶ εἰς τόν Κόλπον τοῦ Φαρμακέως, καί ἄν συμπληρωθεῖ ἡ εἰκών μέ τούς διθυράμβους τῶν ἀνέμων καί τούς παφλασμούς τῶν κυμάτων, ὁ πίναξ πού διαμορφώνεται συνθέτει τό ἀπώτερον παρελθόν, τό ἐγγύτερον παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον.
Σήμερον ἡμεῖς «οἱ περιλειπόμενοι», ὅσοι λίγοι καί ἄν εἴμεθα, ἀντλοῦμε καί θά ἀντλοῦμε δύναμη καί ὑπομονή ἀπό τήν δικήν Σας παρουσίαν καί τό πατρικόν Σας ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐξεδηλώθη λόγῳ καί ἔργῳ κατά τό συντελεσθέν ἄρτι ἀνακαινιστικόν ἔργον.


Ἐν συνεχείᾳ ἐπιθυμῶ ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς νά εὐχαριστήσω ὅσους συνέβαλον διά τῆς πολυτίμου οἰκονομικῆς προσφορᾶς αὐτῶν εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ ἀναληφθέντος ἔργου καί δή τούς Ἄρχοντας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἰωάννην Ἀνδρόπουλον καί Στέφανον Μπαϊράμογλου, τούς κ.κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Πολυχρόνην Συγγελίδην, Θεόδωρον Παπαλεξόπουλον, Ἀναστάσιον Φιλιππᾶκον, τήν Ἰ. Μονήν Παναγίας Σπηλιᾶς, τό Ἵδρυμα Ἰωάννου Κωστοπούλου καί τάς Ἐφοροεπιτροπάς Ἁγίου Στεφάνου καί Μακροχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν. Ἐκφράζονται θερμαί εὐχαριστίαι πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ὡς καί τόν Μιλτιάδην Ζαχαριάδην διά τήν ἠθικήν συμπαράστασιν αὐτῶν.
Εὐχαριστῶ διά τήν παρουσίαν των ἐνταῦθα: τήν Σεβαστήν Ἱεραρχίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τούς Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους, τούς ἐγγύς καί τούς ἐλθόντας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τό Προξενικόν Σῶμα, τούς Κοινοτάρχας τῆς Πόλεως ἡμῶν, τήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Θεραπείων, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτῆς κ. Συμεών Φρανζτελατζίογλου, ὅστις μετά τοῦ κ. Κωνσταντίνου Διακρούση παρηκολούθησαν τήν πορείαν τοῦ ἀνακαινιστικοῦ ἔργου ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τέλους.
Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τά καθ’ἡμᾶς προβλήματα, ὑφίστανται πάντοτε καί θά ὑφίστανται. Προβλήματα μικρά καί προβλήματα μεγάλα. Αὐτά πού ἀφοροῦν τήν ὁλότητα καί αὐτά πού ἀφοροῦν τήν μικράν κοινότητα. Ὅμως, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ μεσιτεία τῶν Ἁγίων ὁπλίζουν μέ δύναμιν καί ὑπομονήν, καρτερίαν καί φωτισμόν τούς ὑπευθύνους, ὥστε αὐτά νά λύωνται καί μάλιστα εἰς στιγμάς, καθ’ ἅς ἡ λύσις των φαίνεται δυσχερής καί πολλάκις ἀδύνατος.

Παναγιώτατε,
Ὁ Θεός Σᾶς ἔταξε Πατριάρχην διά μεγάλας στιγμάς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους!
Ὡς ἐλάχιστος ταπεινός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπαναλάβω τήν ὁλόθερμον εὐχήν τοῦ περικυκλοῦντος Ὑμᾶς Λαοῦ τοῦ Θεοῦ: Ἐπί τῶν ἡμερῶν Σας νά λυθοῦν ὅλα τά χρονίζοντα προβλήματα πού μᾶς ταλανίζουν ἀπό καιροῦ. Τό μικρόν ποίμνιον πού Σᾶς περιβάλλει ἐνταῦθα ἔχει συναίσθησιν ἀπόλυτον τί σημαίνει Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ ὄχι ἁπλῶς νά ποιμαίνει, ἀλλά καί νά καθοδηγεῖ τό ποίμνιόν του «εἰς πηγάς ὑδάτων» πλήρεις ζωῆς (Ἀποκ. 7, 13). Οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι δέν ἐγκαταλείψατε ποτέ τούς στόχους Σας, ὅσον δύσκολος καί πολλάκις φαίνεται ἀνέφικτος ἡ ὑλοποίησίς των.
Ἡ εὐχή μας: Αἱ προσευχαί μας νά συνοδεύουν πάντοτε τήν ἰδικήν Σας προσευχήν εὐῶδες θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεία εὐδοκία νά ἐπισφραγίζει τήν Πατριαρχίαν σας, καθιστῶσα αὐτήν χαρᾶς Εὐαγγέλιον, δημιουργικήν, ἀποτελεσματικήν, πλήρη Πνεύματος Ἁγίου. Εἶσθε πάντοτε ἡ ἐλπίς καί ἡ προσδοκία ἡμῶν. Συμπαραστάτης καί καθοδηγητής μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.

Παναγιώτατε Δέσποτα!
Εὐλογήσατε τόν περικυκλοῦντα Ὑμᾶς Λαόν τοῦ Θεοῦ! Τούς Ἄρχοντας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας! Τά ὑπεύθυνα Κοινοτικά Σώματα τῆς τεπεινῆς μου Ἐπαρχίας! Τήν Κοινότητά Σας, τά Θεραπειά! Τούς ἀφανεῖς ἐργάτας τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ! Τούς εὐεργέτας καί τούς συνδρομητάς τοῦ Ἱεροῦ τούτου σκηνώματος!
Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε:

Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν, ἀγαπητοί, ὅτι ὁ ἐν Βασιλεῦσιν Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ ἰσοστάσιος τῇ τιμῆ Ἁγία Βασιλομήτωρ Ἑλένη εἶχον ἐπιδείξει ἰδιαίτερον ζῆλον διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ οἰκοδομὴν ὡραίων ναῶν εἰς τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν καὶ εἰς ἅπασαν τὴν ἐπικράτειάν των, λείψανα τῶν περισσοτέρων ἀλλὰ καί τινες ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ μὲ πολλὰς μετατροπὰς καὶ διορθώσεις, ὑφίστανται μέχρι τῆς σήμερον εἰς πεῖσμα τοῦ πανδάμάτορος χρόνου, θεωροῦμεν τὴν σημερινὴν ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης των ὡς τὴν πλέον κατάλληλον διὰ νὰ τελεσθοῦν τὰ Θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τούτου. Ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦτο εἶναι τὸ ὡραιότερον «μνημόσυνόν» των, ἡ καλλίστη τιμή των, ὁ πλέον πρόσφορος τρόπος διὰ νὰ τοὺς εἴπωμεν ἕν μέγα «Εὐχαριστῶ» ἀνθ’ ὧν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπῃ εἰργάσαντο. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι συγχαίρουν μεθ’ ἡμῶν ἀπὸ τοὺς οὐρανίους θαλάμους ὅπου αὐλίζονται ἐν τῶ φωτὶ τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ ἐπευλογοῦν ἡμᾶς καὶ τὸ ἀποτελεσθὲν θεάρεστον ἔργον, ὅπως συγχαίρει καὶ συναγάλλεται ἐν ἱλαρότητι καὶ ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἁγία Παρασκευή, ἐπικαλουμένη τὸ θεῖον ἔλεος καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐμπράκτως ἀγαπήσαντας καὶ ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἰκου αὐτῆς!


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δέρκων!

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ συνέδεσε διὰ παντὸς τὴν ζωήν σας, μέσῳ τοῦ ὀνόματός σας, μὲ τὸν μέγιστον ἐν Ἰσαποστόλοις Κωνσταντῖνον. Σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ του ἄν καὶ πάντες ἀνεξαιρέτως χαιρόμεθα καὶ πανηγυρίζομεν καὶ αἰσθανόμεθα εὐεργετικὴν τὴν παρουσίαν του ἐν μέςῳ ἡμῶν, ὑμεῖς ὅμως περισσότερον ὅλων χαίρετε καὶ ἀγάλλεσθε καὶ σκιρτᾶτε καὶ δοξάζετε μὲ ξεχωριστὴν θερμότητα τὸ παντευλόγητον ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διότι σᾶς ἐχάρισε τοιοῦτον προσωπικὸν οὐράνιον προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα καὶ πρέσβυν ἀκοίμητον! Παραλλήλως δικαιοῦσθε νὰ αἰσθάνεσθε θερμοτέραν τὴν φιλοστοργίαν καὶ μεμεριμνημένην τὴν προστασίαν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς διότι ἐμεριμνήσατε ἀξίως διὰ τὴν ἀποκατάστασιν καὶ στερέωσιν καὶ εὐπρέπειαν τοῦ Ναοῦ της. Εὐχόμεθα πάντες καὶ προσευχόμεθα ἀπὸ καρδίας ὅπως, διὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοπειθῶν εὐχῶν ἀμφοτέρων, ὁ Κύριος ἐπιμετρᾷ τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι μῆκος ἐτῶν εὐλογημένων, ἐν ὑγιείᾳ ἀμφιλαφεῖ ἀπερικλονήτῳ, ἐν δυνάμει βραχίονος καὶ ἀκμῇ πνευματικῆ, διὰ νὰ συνεχίσητε τὴν εὔορκον ἐπισκοπικὴν διακονίαν σας ἐν τῇ λαχούςῃ ὑμῖν Θεοσώστῳ Μητροπόλει καὶ ἐν τῇ ποτνίᾳ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ ὡς πιστὸς καὶ πολύτιμος συνεργάτης καὶ συγκυρηναῖος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ τιμῇ πολλῆ τοῦ ὀνόματός σας. Εἰς πολλὰ ἔτη!

Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Sariyer, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται τα Θεραπειά, χαιρετά τον Πατριάρχη.


5/21/2011

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα από την χθεσινή (το απόγευμα) αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου από την Καβάλα, όπου πραγματοποίησε τριήμερη επίσκεψη.
Στον Πατριάρχη απέδωσαν τιμές στρατιωτικά αγήματα και τον κατευόδωσαν ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ι.Σ. Μητροπολίτης Σάμου Ευσέβιος.


Related Posts with Thumbnails