________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/23/2011

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Ρεπορτάζ -φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επί τη μνήμη των Αγίων ισαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Κωνσταντίνου, στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Θεραπείων, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από την έναρξη της λειτουργίας του και με αφορμή, επίσης, την αποπεράτωση ανακαινιστικών έργων.


Εκκλησιάστηκαν: οι Σεβ. Μητροπολίτες Πέργης Ευάγγελος, Ελβετίας Ιερεμίας, Πριγκηποννήσων Ιάκωβος, Φιλαδελφείας Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος και Προύσης Ελπιδοφόρος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Μ.τ.Χ.Ε. ο Πρέσβυς Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γεν. Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Απανταχού Ελληνισμού (ΣΑΕ), Στέφανος Ταμβάκης, πιστοί από την Πόλη, καθώς και όμιλοι προσκυνητών από το εξωτερικό.


Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, μίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Κωνσταντίνος, ο αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Δημητριάδης, Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως, ο Πρόεδρος της Κοινότητος Συμεών Φραντζελάς, και ο Πατριάρχης, ο οποίος προσέφερε αναμνηστικά δώρα προς τον Ναό και προς τον εορτάζοντα Ποιμενάρχη.ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ Ι. ΝΑΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
21 Μαΐου 2011

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἡ Κοινότης Θεραπείων καί μάλιστα ὁ περικαλλής οὗτος Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Σᾶς ὑποδέχονται σήμερον δι’ἕνα διαφορετικόν πανηγυρικόν ἑορτασμόν, τήν Ἑκατονπεντηκονταετηρίδα αὐτοῦ, ἥτις συμπληρώνει τόν ἑορτασμόν παρομοίων γεγονότων πραγματοποιηθέντων ἐν καιρῷ εἰς τούς λοιπούς ἱερούς Ναούς τῆς ταπεινῆς μου Ἐπαρχίας.
Προηγήθη γενική ἐπισκευή καί ἀνακαίνισις ἐκ βάθρων, ἥτις ἀπέβλεπεν οὐχί τόσον εἰς τόν καλλωπισμόν, ὅσον εἰς τήν συντήρησιν τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ, διά νά παραδοθεῖ εἰς ἀρίστην κατάστασιν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς.
Ἡ Κοινότης Θεραπείων τυγχάνει προνομιοῦχος, διότι Σᾶς ἔχει ἐνορίτην ἐνταῦθα, καί ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶσθε καί ὁ πρῶτος τῶν ἐνοριτῶν οὐχί μόνον τῆς Κοινότητος ταύτης, ἀλλά καί πασῶν τῶν ἐνοριῶν τοῦ κλίματος τῆς Οἰκουμενικῆς ταύτης καθέδρας.
Ἡ κωμόπολις αὕτη ὑπῆρξε κἄποτε τό κέντρον τῶν λογάδων τοῦ Γένους. Ἐδῶ ἦσαν καί αἱ Πρεσβεῖαι τῶν Ξένων Δυνάμεων. Παλαιότερον ἡ ἱστορία της, ἄλλοτε μέ τήν γλυκύτητα καί ἄλλοτε μέ τήν πικρότητα, ἀφήνει τήν θέσιν της εἰς τήν μυθολογίαν καί οὕτῳ Ἱστορία καί Μυθολογία συμπλέκονται ἐδῶ εἰς τόν Κόλπον τοῦ Φαρμακέως, καί ἄν συμπληρωθεῖ ἡ εἰκών μέ τούς διθυράμβους τῶν ἀνέμων καί τούς παφλασμούς τῶν κυμάτων, ὁ πίναξ πού διαμορφώνεται συνθέτει τό ἀπώτερον παρελθόν, τό ἐγγύτερον παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον.
Σήμερον ἡμεῖς «οἱ περιλειπόμενοι», ὅσοι λίγοι καί ἄν εἴμεθα, ἀντλοῦμε καί θά ἀντλοῦμε δύναμη καί ὑπομονή ἀπό τήν δικήν Σας παρουσίαν καί τό πατρικόν Σας ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐξεδηλώθη λόγῳ καί ἔργῳ κατά τό συντελεσθέν ἄρτι ἀνακαινιστικόν ἔργον.


Ἐν συνεχείᾳ ἐπιθυμῶ ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς νά εὐχαριστήσω ὅσους συνέβαλον διά τῆς πολυτίμου οἰκονομικῆς προσφορᾶς αὐτῶν εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ ἀναληφθέντος ἔργου καί δή τούς Ἄρχοντας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἰωάννην Ἀνδρόπουλον καί Στέφανον Μπαϊράμογλου, τούς κ.κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Πολυχρόνην Συγγελίδην, Θεόδωρον Παπαλεξόπουλον, Ἀναστάσιον Φιλιππᾶκον, τήν Ἰ. Μονήν Παναγίας Σπηλιᾶς, τό Ἵδρυμα Ἰωάννου Κωστοπούλου καί τάς Ἐφοροεπιτροπάς Ἁγίου Στεφάνου καί Μακροχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν. Ἐκφράζονται θερμαί εὐχαριστίαι πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ὡς καί τόν Μιλτιάδην Ζαχαριάδην διά τήν ἠθικήν συμπαράστασιν αὐτῶν.
Εὐχαριστῶ διά τήν παρουσίαν των ἐνταῦθα: τήν Σεβαστήν Ἱεραρχίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τούς Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους, τούς ἐγγύς καί τούς ἐλθόντας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τό Προξενικόν Σῶμα, τούς Κοινοτάρχας τῆς Πόλεως ἡμῶν, τήν Ἐπιτροπήν τῆς Κοινότητος Θεραπείων, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτῆς κ. Συμεών Φρανζτελατζίογλου, ὅστις μετά τοῦ κ. Κωνσταντίνου Διακρούση παρηκολούθησαν τήν πορείαν τοῦ ἀνακαινιστικοῦ ἔργου ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τέλους.
Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τά καθ’ἡμᾶς προβλήματα, ὑφίστανται πάντοτε καί θά ὑφίστανται. Προβλήματα μικρά καί προβλήματα μεγάλα. Αὐτά πού ἀφοροῦν τήν ὁλότητα καί αὐτά πού ἀφοροῦν τήν μικράν κοινότητα. Ὅμως, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καί ἡ μεσιτεία τῶν Ἁγίων ὁπλίζουν μέ δύναμιν καί ὑπομονήν, καρτερίαν καί φωτισμόν τούς ὑπευθύνους, ὥστε αὐτά νά λύωνται καί μάλιστα εἰς στιγμάς, καθ’ ἅς ἡ λύσις των φαίνεται δυσχερής καί πολλάκις ἀδύνατος.

Παναγιώτατε,
Ὁ Θεός Σᾶς ἔταξε Πατριάρχην διά μεγάλας στιγμάς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους!
Ὡς ἐλάχιστος ταπεινός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπαναλάβω τήν ὁλόθερμον εὐχήν τοῦ περικυκλοῦντος Ὑμᾶς Λαοῦ τοῦ Θεοῦ: Ἐπί τῶν ἡμερῶν Σας νά λυθοῦν ὅλα τά χρονίζοντα προβλήματα πού μᾶς ταλανίζουν ἀπό καιροῦ. Τό μικρόν ποίμνιον πού Σᾶς περιβάλλει ἐνταῦθα ἔχει συναίσθησιν ἀπόλυτον τί σημαίνει Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ ὄχι ἁπλῶς νά ποιμαίνει, ἀλλά καί νά καθοδηγεῖ τό ποίμνιόν του «εἰς πηγάς ὑδάτων» πλήρεις ζωῆς (Ἀποκ. 7, 13). Οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι δέν ἐγκαταλείψατε ποτέ τούς στόχους Σας, ὅσον δύσκολος καί πολλάκις φαίνεται ἀνέφικτος ἡ ὑλοποίησίς των.
Ἡ εὐχή μας: Αἱ προσευχαί μας νά συνοδεύουν πάντοτε τήν ἰδικήν Σας προσευχήν εὐῶδες θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεία εὐδοκία νά ἐπισφραγίζει τήν Πατριαρχίαν σας, καθιστῶσα αὐτήν χαρᾶς Εὐαγγέλιον, δημιουργικήν, ἀποτελεσματικήν, πλήρη Πνεύματος Ἁγίου. Εἶσθε πάντοτε ἡ ἐλπίς καί ἡ προσδοκία ἡμῶν. Συμπαραστάτης καί καθοδηγητής μας εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.

Παναγιώτατε Δέσποτα!
Εὐλογήσατε τόν περικυκλοῦντα Ὑμᾶς Λαόν τοῦ Θεοῦ! Τούς Ἄρχοντας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας! Τά ὑπεύθυνα Κοινοτικά Σώματα τῆς τεπεινῆς μου Ἐπαρχίας! Τήν Κοινότητά Σας, τά Θεραπειά! Τούς ἀφανεῖς ἐργάτας τοῦ καλοῦ καί τοῦ ἀγαθοῦ! Τούς εὐεργέτας καί τούς συνδρομητάς τοῦ Ἱεροῦ τούτου σκηνώματος!
Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!


Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε:

Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν, ἀγαπητοί, ὅτι ὁ ἐν Βασιλεῦσιν Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ ἰσοστάσιος τῇ τιμῆ Ἁγία Βασιλομήτωρ Ἑλένη εἶχον ἐπιδείξει ἰδιαίτερον ζῆλον διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ οἰκοδομὴν ὡραίων ναῶν εἰς τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν καὶ εἰς ἅπασαν τὴν ἐπικράτειάν των, λείψανα τῶν περισσοτέρων ἀλλὰ καί τινες ἐξ αὐτῶν, ἔστω καὶ μὲ πολλὰς μετατροπὰς καὶ διορθώσεις, ὑφίστανται μέχρι τῆς σήμερον εἰς πεῖσμα τοῦ πανδάμάτορος χρόνου, θεωροῦμεν τὴν σημερινὴν ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης των ὡς τὴν πλέον κατάλληλον διὰ νὰ τελεσθοῦν τὰ Θυρανοίξια τοῦ ναοῦ τούτου. Ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦτο εἶναι τὸ ὡραιότερον «μνημόσυνόν» των, ἡ καλλίστη τιμή των, ὁ πλέον πρόσφορος τρόπος διὰ νὰ τοὺς εἴπωμεν ἕν μέγα «Εὐχαριστῶ» ἀνθ’ ὧν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπῃ εἰργάσαντο. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι συγχαίρουν μεθ’ ἡμῶν ἀπὸ τοὺς οὐρανίους θαλάμους ὅπου αὐλίζονται ἐν τῶ φωτὶ τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ ἐπευλογοῦν ἡμᾶς καὶ τὸ ἀποτελεσθὲν θεάρεστον ἔργον, ὅπως συγχαίρει καὶ συναγάλλεται ἐν ἱλαρότητι καὶ ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἁγία Παρασκευή, ἐπικαλουμένη τὸ θεῖον ἔλεος καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐμπράκτως ἀγαπήσαντας καὶ ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἰκου αὐτῆς!


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δέρκων!

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ συνέδεσε διὰ παντὸς τὴν ζωήν σας, μέσῳ τοῦ ὀνόματός σας, μὲ τὸν μέγιστον ἐν Ἰσαποστόλοις Κωνσταντῖνον. Σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ του ἄν καὶ πάντες ἀνεξαιρέτως χαιρόμεθα καὶ πανηγυρίζομεν καὶ αἰσθανόμεθα εὐεργετικὴν τὴν παρουσίαν του ἐν μέςῳ ἡμῶν, ὑμεῖς ὅμως περισσότερον ὅλων χαίρετε καὶ ἀγάλλεσθε καὶ σκιρτᾶτε καὶ δοξάζετε μὲ ξεχωριστὴν θερμότητα τὸ παντευλόγητον ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ διότι σᾶς ἐχάρισε τοιοῦτον προσωπικὸν οὐράνιον προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα καὶ πρέσβυν ἀκοίμητον! Παραλλήλως δικαιοῦσθε νὰ αἰσθάνεσθε θερμοτέραν τὴν φιλοστοργίαν καὶ μεμεριμνημένην τὴν προστασίαν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς διότι ἐμεριμνήσατε ἀξίως διὰ τὴν ἀποκατάστασιν καὶ στερέωσιν καὶ εὐπρέπειαν τοῦ Ναοῦ της. Εὐχόμεθα πάντες καὶ προσευχόμεθα ἀπὸ καρδίας ὅπως, διὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοπειθῶν εὐχῶν ἀμφοτέρων, ὁ Κύριος ἐπιμετρᾷ τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι μῆκος ἐτῶν εὐλογημένων, ἐν ὑγιείᾳ ἀμφιλαφεῖ ἀπερικλονήτῳ, ἐν δυνάμει βραχίονος καὶ ἀκμῇ πνευματικῆ, διὰ νὰ συνεχίσητε τὴν εὔορκον ἐπισκοπικὴν διακονίαν σας ἐν τῇ λαχούςῃ ὑμῖν Θεοσώστῳ Μητροπόλει καὶ ἐν τῇ ποτνίᾳ Μητρὶ Ἐκκλησίᾳ ὡς πιστὸς καὶ πολύτιμος συνεργάτης καὶ συγκυρηναῖος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ τιμῇ πολλῆ τοῦ ὀνόματός σας. Εἰς πολλὰ ἔτη!

Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Sariyer, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται τα Θεραπειά, χαιρετά τον Πατριάρχη.


3 σχόλια:

 1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.24 Μαΐου 2011 - 9:54 π.μ.

  Οι ανακαινίσεις των Ιερών Ναών και των Σεβασμάτων του Γένους μας στην Πόλη που πραγατοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αποτελούν βάλσαμο στις ψυχές των Ρωμηών. Εκεί πού πίστευε κανείς ότι όλα αυτά σε λίγα χρόνια ίσως και να μην υπήρχαν, ο αναικιστικός άνεμος που πνέει, δίχνει ότι οι Κασσάνδρες για μιά φορά ακόμα δεν επαληθεύτηκαν. Οι ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου για τις ανακαινίσεις σε όλους σχεδόν τους Ναούς της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και οι προσπάθειες των Αγίων Αρχιερέων όπως του Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου, του Πριγκηποννήσων Ιακώβου, του Ίμβρου Κυρίλλου και τώρα του Γέροντος Δέρκων Κωνσταντίνου, στον οποίο εύχομαι υιϊκώς χρόνια πολλά και ευλογημένα, με την ανακαίνιση του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Παρασκευής στα Θεραπειά, δείχνουν το πείσμα αλλά και την αγάπη για τα ιερά και τα όσια της Φυλής και του Γένους. Όλες όμως αυτές οι ενέργειες, δείχνουν, όπως το έχουμε πεί και άλλες φορές, ότι η Πονεμένη Πολίτικη Ρωμηοσύνη έχει μέλλον. Και έχει μέλλον λαμπρό και ένδοξο. Παναγιώτατε, Άγιοι Αρχιερχείς συνεχίστε. Είμαστε κοντά Σας με την προσευχή μας. Ο Θεός να Σας ευλογεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ24 Μαΐου 2011 - 6:18 μ.μ.

  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΠΤΗΤΑ ΦΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΜΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΚΗΝΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΟΚΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.ΕΥΧΟΜΕΘΑ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Κ.Κ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν έχετε αναρτήσει φωτορεπορτάζ από την Κυριακή της Σαμαρείτιδος κατά την οποία συνεορτάσθη στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό η εορτή "τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως" Αναμένουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails