________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/31/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ι. Ναό Παναγίας της Σούδας, κοντά στα ανάκτορα των Βλαχερνών και της Πύλης Εγρί Καπού, επί τη εορτή της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Μετά την Θ. Λειτουργία ο Πατριάρχης κατήλθε στο Αγίασμα, στο οποίο κατεβαίνει κανείς από 14 πέτρινα σκαλιά. Είναι ένας χώρος με θολωτή οροφή, μαρμάρινο δάπεδο και μαρμάρινη δεξαμενή του αγιάσματος.
Ο Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του Πέτρου Πελοποννησίου, περίφημου Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. (πέθανε στην Πόλη το 1777) και του Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη.

8/30/2010

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (30.8.2010)

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τοῦ Σαββάτου, 28ης, μέχρι καί τῆς Δευτέρας, 30ῆς τ. μ. Αὐγούστου 2010.Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 30ῆς Αὐγούστου, εἰς τὴν χηρεύουσαν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Winnipeg καὶ Μητροπολίτου Καναδᾶ τῆς ἐκεῖσε ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκλησίας, προτάσει τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐξελέγη παμψηφεὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σασκατοὺν κ. Γεώργιος, εἰς διαδοχὴν τοῦ διὰ λόγους ὑγείας οἰκειοθελῆ παραίτησιν ὑποβαλόντος Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Winnipeg κ. Ἰωάννου.Ἐν τέλει τῆς αὐτῆς συνεδρίας, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κυρίου Κωνσταντίνου, ἐκ μέρους τῶν ἀποχωρούντων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΚΗ: "Εμμένοντες αναμένομεν"


Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Τό ἑσπέρας τῆς 29ης Αυγούστου ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς τήν . Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν αὐτῇ τελεσθέντα Ἑσπερινόν καί ἐν συνεχείᾳ ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης ἐν τοῖς χώροις τῆς . Θεολογικῆς Σχολῆς ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα «Ἰχνηλατώντας τήν Κωνσταντινούπολη», ὁμιλήσας καταλλήλως, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Παύλου Γερουλάνου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Δημάρχου Ἀθηναίων, καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΘΕΟΛΟΓΙΚῌ ΣΧΟΛῌ ΧΑΛΚΗΣ

(29 Αὐγούστου 2010)

Πολλαί ἐκδηλώσεις ἐγένοντο καί γίνονται κατά τό ὑπερμεσοῦν παρόν ἔτος ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, λόγῳ τῆς καθιερώσεως αὐτῆς ὡς πολιτιστικῆς πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης.

Κατεβλήθη ἐκ μέρους τῶν ἀρχῶν πᾶσα προσπάθεια ὅπως ἀναδειχθῇ ἡ πόλις «προκαθεζομένη τῆς Εὐρώπης», ἵνα κατά Γρηγόριον τόν Θεολόγον εἴπωμεν. Ἔργον καί ἐγχείρημα δύσκολον καί ἐν πολλοῖς δυσκατόρθωτον. Ἄχρι τοῦδε πολλαί ἐκδηλώσεις ἐγένοντο. Αἱ πλεῖσται ἐπιτυχεῖς. Πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι καί ἡ ἐν τῇ Θεολογικῇ ταύτῃ Σχολῇ ἔκθεσις εἰκαστικῶν τεχνῶν, ἡ σχέσιν ἄμεσον ἔχουσα πρός τήν τῶν πόλεων Ἄνασσαν, θά στεφθῇ ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας.

Εὑρισκόμεθα εἰς νῆσον μικράν, ἀντιστρόφως ἀνάλογον σχέσιν ἔχουσαν πρός τήν μεγάλην ἱστορίαν αὐτῆς. «Παπάζ - ἀντασί» ἐκαλεῖτο ὑπό τῶν ἐντοπίων τό πάλαι. Νῆσος τῶν παπάδων δηλαδή, καί τοῦτο διότι καθ᾿ ἡμέραν ἔβλεπαν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ, εἰς ἐποχήν ἐλευθέρας ρασοφορίας, ἀποβιβαζομένους καί ἐπιβιβαζομένους εἰς τά πλοῖα τῆς γραμμῆς κληρικούς ἐκ περάτων γῆς. Οἱ πλεῖστοι ἀνήρχοντο καί κατήρχοντο πεζῇ πρός καί ἀπό τοῦ λόφου τῆς Ἐλπίδος. Ἡ ἐν μέσῳ τῶν πεύκων γραφική ἀτραπός ὑπάρχει εἰσέτι καί διηγεῖται πόσον ἦσαν «ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τήν εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά» (Ρωμ. Ι’, 15 πρβλ. Ἡσαΐου ΝΒ’, 7). Σήμερον ἐλάχιστοι οἱ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ διασταυρούμενοι. Καί δέν λέγουν οἱ παράγοντες: «Εὐλογία Κυρίου ἐφ᾿ ἡμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Ψαλμ. ΡΚΗ’, 8).


Ἀνοικτή παραμένει, ὑπό τήν πεφωτισμένην ἡγουμενίαν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Μοσχονησίων κυρίου Ἀποστόλου, ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος. Δέχεται τούς πολυπληθεῖς προσκυνητάς –καί ὄχι μόνον- ἐν ἀγάπῃ πολλῇ καί ἐν αὐταπαρνήσει, παρ᾿ ὅλην τήν λειψανδρίαν. Ἀπό τοῦ ἁγίου Βήματος τοῦ Καθολικοῦ ἕως καί τῆς ἐσχατιᾶς τοῦ ἀπεράντου κήπου, τά πάντα εἶναι εὐτάκτως τοποθετημένα, ἐν καθαριότητι οὐ τῇ τυχούσῃ, μέ πολύ «μεράκι» ὡς θά ἐλέγομεν. Καί ἰδού, σήμερον, καί ἔκθεσις εἰκαστικῶν τεχνῶν φιλοξενεῖται εἰς τάς αἰθούσας αἱ ὁποῖαι παλαιότερον ἔσφυζον ἀπό καθηγητάς καί μαθητάς, γέλωτας καί συγκινήσεις, ἀγῶνας καί ἀγωνίας, ὄνειρα καί στοχασμούς.

Κλειστή ὅμως ἀπό τοῦ 1971 ἐξακολουθεῖ νά παραμένῃ ἡ περίπυστος αὕτη Θεολογική Σχολή, ἡ ἀπό τοῦ 1844 ἀδιακόπως καί ἀπροσκόπτως μέχρι τότε λειτουργήσασα. Καί τοῦτο συνέβη παρά πᾶσαν προσδοκίαν. Αἱ παρακλήσεις ἡμῶν εἰς οὐδέν ἤνυσαν. Κατανοοῦν οἱ ἁρμόδιοι τό ἄδικον ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας, ὑπόσχονται λύσιν, ἀλλ᾿ οὐδέν πλέον τούτου –τοὐλάχιστον πρός τό παρόν.


Ὅμως ὁ λόφος καλεῖται «λόφος τῆς ἐλπίδος» καί «ἡ ἐλπίς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. Ε’, 5). Ἐκ τοῦ πυξίου τῆς μυθικῆς Πανδώρας ἀπέπτησαν τά πάντα, ἀλλ᾿ ἔμεινεν ἡ ἐλπίς. Ἐμμένομεν, κρούομεν θύρας, ἡμεδαπάς καί ἀλλοδαπάς, καίτοι γνωρίζομεν ὅτι «εἶναι δύσκολαις ᾑ θύραις, ὅταν ἡ χρεία ταῖς κουρταλῇ». Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς προσευχῆς πάντων ὑμῶν. Ἡ Σχολή πρέπει καί πάλιν νά λειτουργήσῃ. Οἱ λόγοι εἶναι προφανεῖς. Ἐξ ἄλλου, τά πάντα εἶναι ἕτοιμα πρός δοχήν σπουδαστῶν, ἀπό τῶν μαυροπινάκων καί τῶν θρανίων, ἕως τῶν σπόγγων καί τῆς κιμωλίας. Ἕν λείπει: Μία ὑπογραφή. Ἐμμένοντες ἀναμένομεν.

Κηρύττομεν, λοιπόν, τήν ἔναρξιν τῆς σπουδαίας ταύτης ἐκθέσεως εἰκαστικῶν τεχνῶν ἐν ταῖς αἰθούσαις τῆς Σχολῆς, εὐλογοῦντες πάντας τούς καλλιτέχνας καί τούς κοπιάσαντας διά τήν εὐπρόσωπον ταύτην παρουσίασιν.

Ἔστω ἡ παροῦσα ἔναρξις, προανάκρουσμα ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς, καί ἔμμεσος κροῦσις κώδωνος ἐνάρξεως μαθημάτων καί πάλιν. Ναί, Κύριε, ἐλθέτωσαν ταχύ!

8/28/2010

O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐντιμ. Ἀντιστράτηγον κ. Φράγκον Φραγκούλην, Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.) τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Τσαρούχα, Λοχαγοῦ-Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Σ., Πολυχρόνη Τερεζάκη, Ἀντισυνταγματάρχου-Στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί Δημητρίου Στραβέλα, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ζαγοράκην, Πρόεδρον τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ΠΑΟΚ, μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτῆς.

8/27/2010

ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑΡεπορτάζ - φωτογραφίες:
Νικόλαος Μαγγίνας

Στο δίκαιο αίτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αναφέρθηκε, εμμέσως πλήν σαφώς, ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός υπεύθυνος για τα βακουφικά Bulent Arınç κατά τη διάρκεια δείπνου Ιφτάρ που διοργανώθηκε στην Πόλη από τα 161 Μειονοτικά Ιδρύματα.Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί υποχρέωση του κοσμικού και ανεξίθρησκου κράτους η ικανοποίηση των αιτημάτων των Κοινοτικών Ιδρυμάτων λέγοντας: "Εάν μια θρησκευτική κοινότητα ζητεί την δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους κληρικούς της, ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη διδασκαλία της θρησκείας της και εξηγήση, το χρέος που βαρύνει ένα κοσμικό και ανεξίθρησκο κράτος είναι να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό".
Στο δείπνο, που παρατέθηκε στο Esma Sultan, παρέστησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερκής Δημήτριος, ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Ιάκωβος, ο Νομάρχης της Πόλης, θρησκευτικοί ταγοί των Μειονοτήτων και παράγοντές τους, Δήμαρχοι, Έπαρχοι, νομικοί κ.α.


Μίλησαν ο Παντελής Βίγκας, μέλος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, που εδρεύει στην Άγκυρα, εκπρόσωποι Μειονοτήτων, ο Νομάρχης της Πόλης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και άλλοι επίσημοι.

8/25/2010

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ Η ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ


Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Με μία αγανακτισμένη απάντηση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου έληξε η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου Ιστορικό Υπόμνημα για την Ίμβρο των Ανδρέου Μουστοξύδη και Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, που εκδόθηκε το 1845 και το οποίο ανατυπώθηκε φέτος σε τρεις γλώσσες.
Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση ενός εκ των ομιλητών, του Ερόλ Σαϊγκί, Τούρκου συνταξιούχου εκπαιδευτικού ο οποίος υπηρέτησε σε σχολεία της Ίμβρου. Ο κ. Σαϊγκί, στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχολεία που έκλεισαν αναγκαστικά από τις τουρκικές αρχές το 1964 και τα οποία σήμερα, τα περισσότερα είναι ερειπωμένα και ορισμένα έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία.
Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός απευθυνόμενος στον Πατριάρχη είπε ότι τα σχολεία αυτά θα πρέπει «να τα αποκτήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε όπως και οι άλλοι, διότι γνωρίζω τον πλούτο που διαθέτετε από το αξίωμά σας και λόγω του ότι είστε τόσο φημισμένος». Μιλώντας για τη ζωή των ομογενών κατέληξε λέγοντας, «ο Θεός να μην αξιώνει κανέναν να γίνεται πρόσφυγας», φράση που δανείστηκε από Ρωμιό του πολύπαθου νησιού. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Τούρκος ομιλητής πρωτοήρθε στην Ίμβρο τη δεκαετία του ‘70 ως δάσκαλος σε τουρκικά σχολεία, γνώρισε πολλούς Ρωμιούς και το 1985 εξέδωσε το πρώτο τουρκικό βιβλίο που αναφερόταν στην ιστορία, στη ζωή και στους Ρωμιούς της Ίμβρου.

«Θέλω να τελειώσω με μία απάντηση οφειλομένη στον τελευταίο ομιλητή, ο οποίος μας είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έπρεπε να αγοράσουμε εμείς, τα δικά μας τα κτίρια, τα σχολεία, να μην αφήσουμε να γίνουν εστιατόρια και ξενοδοχεία, αλλά να τα αγοράζαμε εμείς που τα κτίσαμε με τον ιδρώτα μας και από το υστέρημά μας και με κόπο και με ελπίδες και προοπτικές», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Εάν σήμερα γίνονται ξενοδοχεία και εστιατόρια αυτά τα κτίρια αυτό να το ρωτήσει σε άλλους και όχι σε εμάς, γιατί γίνονται. Εάν δεν γίνονταν αυτά που έγιναν όλως αδίκως εναντίον του διεθνούς δικαίου την δεκαετία του ’60, δεν θα έφευγαν οι Ίμβριοι από εδώ, δεν θα άδειαζαν τα σχολεία μας, δεν θα χάναμε τα κτήματά μας, δεν θα σκοτώνονταν εννέα - δέκα Ίμβριοι, δεν θα εδολοφονούντο δηλαδή, και ούτω καθεξής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη δήλωση του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την φυγή των μειονοτήτων.
«Εάν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας πρόσφατα διερωτήθη γιατί επιτρέψαμε να φύγουν οι μειονοτικοί, οι Ρωμιοί και κυρίως οι Ρωμιοί, αλλά και άλλοι μειονοτικοί και ότι ομολόγησε δημοσία ο πρωθυπουργός της χώρας ότι έχασε η Τουρκία με αυτό που έγινε και τους εξηνάγκασε να φύγουν, αυτό ήταν μια γενναία ομολογία του κυβερνήτου της Τουρκίας, την οποία θα πρέπει να ενστερνιστούν, να εγκολπωθούν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι διερωτώνται τώρα γιατί γίνονται τα σχολεία μας εστιατόρια και ξενοδοχεία. Λυπούμαι πολύ που κατακλείεται αυτή η ωραία βραδιά με αυτή την αγανακτισμένη απάντησή μου».

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, οι Μητροπολίτες Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος και Μύρων Χρυσόστομος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Βασίλης Μπορνόβας, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη Χαρά Σκολαρίκου, ο Νομάρχης Λέσβου Παύλος Βογιατζής, ο Άρχων Ορφανοτρόφος Νικόλαος Μάνος, χορηγός της έκδοσης του βιβλίου "Ίμβρος".
Η παρουσίαση διοργανώθηκε από τον μεικτό Σύλλογο “Προστασίας του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού της Ίμβρου” και τον Σύλλογο “Προστασίας, Αλληλεγγύης και Βιωσίμου Αναπτύξεως Ίμβρος”.


8/23/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι του Φως Φαναρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λειτουργεί στο χωριό του στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου, επί τη σημερινή εορτή της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Συλλειτουργούν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος.
Περισσότερα σε λίγο από τον Νίκο Μαγγίνα που βρίσκεται στην Ίμβρο.

8/21/2010

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ

φωτογραφίες από την Ίμβρο: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από σήμερα το μεσημέρι βρίσκεται στην γενέτειρά του νήσο Ίμβρο, με την ευκαιρία της ετήσιας πανηγύρεως του χωριού του, επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Τον Πατριάρχη συνοδεύουν στην Ίμβρο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, μετά του Αρχιδιακόνου του Παντελεήμονος, ο Μέγας Ιεροκήρυξ Αρχιμ. Βησσαρίων, ο κ. Ανδρέας Δημητριάδης από την Αμερική, ο Άρχων Υμνωδός Γεώργιος Σαρρής και ο δημοσιογράφος Νικόλαος Μαγγίνας.

Όπως φαίνεται στο φωτορεπορτάζ του Ν. Μαγγίνα οι Ίμβριοι, ντόπιοι και απόδημοι, υποδέχθηκαν με άνθη και ενθουσιασμό τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, οι οποίοι άμα τη αφίξει τους πήγαν στον Καθεδρικό Ναό της νήσου, άναψαν κερί και έψαλαν συγκινημένοι, με την παρουσία δεκάδων πιστών.

8/19/2010

ΣΤΗ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ιστορική Θεία Λειτουργία
Ρεπορτάζ -φωτογραφίες του Νικολάου Μαγγίνα


Μπορεί οι «18 καμπάνες και τα 38 σήμαντρα» της Παναγιάς του Πόντου να μην ήχησαν την περασμένη Κυριακή, αλλά για τους χιλιάδες προσκυνητές που ανέβηκαν στο Μοναστήρι ήταν σαν να ηχούσε ο χαρμόσυνος ήχος τους. Σαν να καλούσαν ξανά του πιστούς να λάβουν μέρος σε μια ξεχωριστή μυσταγωγία, 87 χρόνια μετά την τελευταία λειτουργία που τελέστηκε στη Σουμελά.


Και ήρθαν χριστιανοί Oρθόδοξοι από την Πόλη και κάθε γωνιά του πλανήτη για να προσευχηθούν στο ιστορικό Μοναστήρι, εκεί όπου προσεύχονταν οι γονείς τους και οι γονείς των γονιών τους. Κεντρικό πρόσωπο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χάρη στις διακριτικές προσπάθειες του οποίου, η Κυβέρνηση έδωσε την άδεια να πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία στη Μονή που σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο.
Προεξάρχοντος του Πατριάρχη μας και με την συμμετοχή του Μητροπολίτη Δράμας Παύλου και του Επισκόπου Ποντόλσκ Τύχωνα, εκ του Πατριαρχείου Ρωσίας, τελέστηκε με λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνυξης, η Θεία Λειτουργία που αποτέλεσε ένα ιστορικό γεγονός, έναν σταθμό στην λαμπρή αλλά και μαρτυρική πορεία της Μονής-συμβόλου της Ορθόδοξης Ρωμηοσύνης.«Μετά από ογδόντα οκτώ έτη ληθάργου και σιωπής, «αητέντς επαραπέτανεν ψηλά σα επουράνε» και ιδού ότι, κατόπιν της αδείας των εντίμων τοπικών αρχών της Τουρκίας, τας οποίας και δια τούτο και επαινούμεν και ευγνωμόνως ευχαριστούμεν, εδώ, εις το όρος Μελά, εις το παλλάδιον της Θεομητορικής ευλαβείας του Πόντου, της Καππαδοκίας, όλης της Μικράς Ασίας, της Νοτίου Ρωσσίας, της Ουκρανίας και των Παραδουναβίων Χωρών, εις την πανίερον Πατριαρχικήν ημών και Σταυροπηγιακήν Μονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Σουμελιώτισσας, έστω και χωρίς «λαλίαν» από τα τέως «τρανταπέντε σήμαντρα και τα δεκαοχτώ καμπάνας» του άσματος, ακούσθηκε και πάλιν γλυκύτατον το “Πεποικιλμένη τη θεία δόξη η ιερά και ευπρεπής, Παρθένε, μνήμη σου”!» σημείωσε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.
Οι προσκυνητές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Η συγκίνηση είχε κορυφωθεί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λειτουργούσε στο αλειτούργητο από το 1923 Μοναστήρι. Τελούσε την πρώτη πανήγυρη, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετά το 1915 όταν η μακραίωνη παράδοση διεκόπη λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης που προεξήρχε Θείας Λειτουργίας, από ιδρύσεως της Μονής το 386, από τους Αθηναίους Μοναχούς Σωφρόνιο και Βαρνάβα.
Ο αύλειος χώρος της Μονής είχε κατακλυσθεί από προσκυνητές και εκπροσώπους των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως. Οι ψαλμωδίες του χορού υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, αντηχούσαν στις καταπράσινες κοιλάδες του όρους Μελά και ακολουθώντας το ταξίδι των γάργαρων νερών του αρχαίου ποταμού Πυξίτη ξεχύνονταν στη θάλασσα της Τραπεζούντας. Το ευωδιαστό θυμίαμα πλημμύριζε την ατμόσφαιρα και γινόταν ένα με το άρωμα του μαύρου ελάτου και του υγρού χώματος του βουνού.«Σήμερα ζούμε ένα κορυφαίο θρησκευτικό και ιστορικό γεγονός. Σήμερα σταματούν «τα δάκρε τη Παναΐας» καθώς υποδέχεται εδώ πολυάριθμα τα παιδιά της “εκ δυσμών, και βορρά, και θαλάσσης, και εώας”», τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να προσθέσει: «Σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά Εύξεινος καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τες ανωφέρειες και τες πλαγιές των βουνών που οδηγούν στον ιερό βράχο όπου η Παναγία η Σουμελιώτισσα θρονιασμένη εκεί ψηλά- εδώ ψηλά, στάζει το ιερό δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανωτά- όπως έγραφε
ο νοσταλγός προ 90 ακριβώς ετών. Όλα αυτά τα 88 χρόνια η ακοίμητος κανδήλα της μνήμης και της ευλαβείας προς την Σουμελιώτισσα έκαιε και εφώτιζε και καθοδηγούσε την πορεία όλων των Ποντίων, όλων των Ρωμηών, όλων των Ορθοδόξων, που έλεγαν στην προσευχή τους: «Σουμελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη σεπτή και την αγία, έρθα για να προσκυνώ».

Με υγρά μάτια οι πιστοί άγγιζαν τα πρόσωπα των αγίων στις τοιχογραφίες του Ναού σε μια προσπάθειά τους να συνδεθούν με το παρελθόν τους. Για όσους βρέθηκαν στο όρος Μελά ήταν και η εκπλήρωση ενός χρέους. Η εκπλήρωση του τάματος όλων εκείνων που δεν μπόρεσαν να προσευχηθούν ξανά στο Μοναστήρι της Κυρίας του Πόντου, της Παναγιάς της Σουμελιώτισσας.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Μητροπολίτες Νεαπόλεως Βαρνάβας και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Θεόδωρος εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας καθώς επίσης και κληρικοί από την Ελλάδα, την Ρωσία και τη Γεωργία.
Μεταξύ των προσκυνητών ήταν o Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Φώτιος Ξύδας και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη Βασίλειος Μπορνόβας, έλληνες και ρώσοι βουλευτές, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ποντιακών σωματείων από την Ελλάδα αλλά και ο Δήμαρχος της πόλης Μάτσκα (Ματσούκα) Ερτουγρούλ Γκέντς, που ο δήμος του απέχει μόλις 16 χλμ από το Μοναστήρι.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Τραπεζούντα, μίλησε με συγκίνηση για την ιστορική αυτή θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Ευχαριστώντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη του προσέφερε ως δώρο ένα κειμήλιο που κάποτε άνηκε στην προγιαγιά του. Μια «Φοτά», δηλαδή μια μεταξωτή ποδιά που υφάνθηκε σε αργαλειό της Τραπεζούντας στις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελούσε εξάρτημα της επίσημης παραδοσιακής αμφίεσης των γυναικών του Πόντου.
Την ποδιά αυτή, η πρόγιαγιά του Ελένη Σιαμανίδου, με καταγωγή από την Κρώμνη, την μετέφερε στην Ελλάδα μετά τον ξεριζωμό. Ένα αντικείμενο που συμπλήρωνε τις αναμνήσεις από την ζωή στον Πόντο. H πρόγιαγιά ήταν ανιψιά του Ματθαίου Κωφίδη, βουλευτού Τραπεζούντος στην Οθωμανική Βουλή.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέλαβε το πολύτιμο αυτό δώρο, που έφερε επάνω του κεντημένη αφιέρωση στο πρόσωπό του, με ιδιαίτερο σεβασμό, «οι ενθάδε την κοινήν προσδοκώντες Ανάστασιν, τω Οικουμενικώ Πατριάρχη Βαρθολομαίω, ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Σουμελά Πόντου, 15- 8- 2010».
«Θα το αποθησαυρίσουμε στο σκευοφυλάκιο του Πατριαρχείου», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Πατριάρχης .

Αξίζει να σημειωθεί ότι, νωρίτερα στην ομιλία του, ο Πατριάρχης ευχήθηκε το ιστορικό αυτό γεγονός της Θείας Λειτουργίας να συμβάλει στην προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων.
«Ας είναι η Παναγία η Σουμελιώτισσα, η Αθηνιώτισσα Παναγία, η Παναγία του Ευαγγελιστού Λουκά, η Κυρία του Πόντου, εγγυήτρια καλλιτέρων ημερών δια τους δύο λαούς, οι οποίοι συναντώνται σήμερον εις το εδώ εορτάζον πανίερον σέβασμά της! «Εκεί ατέν προσκύναναν Χριστιανοί και Τούρκοι». Το προσκύνημά μας αυτό ας είναι μία επί πλέον γέφυρα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα εις τους δύο λαούς», είπε με νόημα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.8/18/2010

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΜΕΛΑ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΣΟΥΜΕΛΑ

(15 Αὐγούστου 2010)


̉ Κεῖ στοῦ βουνοῦ τή ράχη τοῦ Μελᾶ

ἀπό τῶν ἄγρυπων ψυχῶν τό νᾶμα

στά τρίσβαθα τοῦ χρόνου στριμωγμένο

ξεχείλησαν τ’ἁγιάσματα στή Σουμελᾶ.


Κι’ἀστράψανε τῆς Παναγιᾶς τά ὅμματα

ἀπό τῶν προσευχῶν κι’αὐτά τή λαύρα

κι’ἀπό τό θεῖο ρεῖθρο τό ἀκένωτο

ἠχήματα ἀκούστηκαν σάν ψάλματα,


λές κι’ἀντιλάλησε τό θεῖο ἔλεος

ἀπό τῶν νηστεμένων τό ἱκέτευμα

τό κερωμένο στήν εἰκόνα Της

ἀένναα ἀποζητώντας ἵλεως.


Κι’ἀρχίνησε τῶν νηστεμένων ἡ πορεία

σά μιά ἡρωϊκή καινή ἀνάβαση

μέ τό ρυθμό τῆς πίστης στήν καρδιά

καί μέ τοῦ προσκυνήματος τήν προσδοκία.


Πρόσφορα στάλθηκαν κι’ἀπό τόν Βαζελῶνα

κι’ἀπό τήν Περιστερεώτα μαρτυρία

μέ τῶν Ρωμηῶν μπλεγμένα τόν παλμό

πού τάχθηκε νά παραμείνει στόν αἰῶνα.


Φτερούγα δέ τ’ἀητοῦ ἡ ἀερόχαρη

στοῦ ὄρους τήν κορφή στριφογυρνώντας

βούτηξε μέ μιᾶς πρός τήν σπηλιά

μαγνητεμένη λές ἀπό τή Χάρη.Καί ξεχυθήκανε σάν ξεπλερώματα

μέσα στίς καταπράσινες βουνοπλαγιές

καί στούς γρανιτωμένους γεροβράχους

τῆς Σουμελιώτισσας τά στεφανώματα.


Τόν Πατριάρχη ν’ἀνταμώσουν «ἐν τῷ ἅμᾳ»

τῶν Ὀρθοδόξων τό ρῖγος φορτωμένο

πού μέσα στό λιοπύρι τ’αὐγουστιάτικο

ὄρθρισε μέ βακτηρία του τό τάμα.


Καί νά τό πρῶτο στήν πορεία θαῦμα

ὅταν ἀντί σέ «Κοίμηση» τή Μεγαλόχαρη

χαριτωμένη τήν ἀντίκρυσε μέ στέμμα

βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ σέ ὅραμα.


«Ἐμέν Κρωμέτε λέγνε με»

ἀκούστηκαν οἱ Πόντιοι νά λένε,

μέ τόν Σωφρόνιο μαζί καί τόν Βαρνάβα

τ’ἀπολυτίκιο τῆς Παναγιᾶς νά ξαναλένε.


Χαράδρες, δάση καί βουνά

ἀρχίσανε τόν ὕμνο νά ὑφαίνουν

ὅτι «τόν κόσμον οὐ κατέλιπε»

αφοῦ τήν ηὕρανε ξανά.


Φωταυγής τοῦ νόστου ἡ λαμπάδα

μέ τῆς ἀνατολίτικης Μονῆς τό θάμπος

κι’ἀπό τῆς Μεγαλόχαρης τό φάος

στόλισε μ’ἐλπίδα τή λαχτάρα.

+ Ὁ Πέργης Εὐάγγελος


8/16/2010

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: "Τέλεσαν τη Λειτουργία τους. Τι χάσαμε;"


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ευρισκόμενος σε δείπνο του Ραμαζανίου (Ιφτάρ), που παρέθεσε η Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (MÜSİAD) στην πόλη Γκαζίαντεπ στην νοτιοανατολική Τουρκία, αναφέρθηκε στην ιστορική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα του Πόντου λέγοντας ότι: «Σήμερα στη Σουμελά ήρθαν οι Χριστιανοί και τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία σύμφωνα με την παράδοσή τους».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις διακηρύξεις των εθνικιστών λέγοντας:
«Μία-δύο ομάδες, όπως είναι γνωστό, δε χρειάζεται να εξηγήσω ποιοί είναι αυτοί, λένε «ορίστε, ξαναζωντάνεψαν την επιθυμία για δημιουργία κράτους του Πόντου».


Ο Τούρκος Πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Φίλοι μου, τί έγινε; Ήρθαν, τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία τους και αναχώρησαν. Πόσοι άνθρωποι; 1500 – 2000. Τί χάσαμε; Στην πραγματικότητα κερδίζουμε. Τί κερδίζουμε; Να σας πω. Αυτός που είναι βέβαιος για την πίστη του δεν φοβάται την ελευθερία της πίστης . Όποιος πιστεύει στις ιδέες του και στις σκέψεις του δεν φοβάται την ελευθερία των ιδεών και των σκέψεων. Αυτοί, λένε, ότι είναι «εθνικιστές». Άνοιξτε και ρίξτε μια ματιά στη Ιστορία των Οθωμανών. Κοιτάξτε, τα είχαν φοβηθεί ποτέ αυτά οι Οθωμανοί; Αντίθετα, επί Οθωμανών ήταν ανοικτά, χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία. Τα χρησιμοποίησαν στις σχέσεις τους με τη διεθνή κοινότητα, με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος της δικής τους εξουσίας. Τώρα τί είναι αυτά;.... Θεέ μου! Ένα κλίμα φοβίας με σκοπό να αναστατώσουν τη χώρα και να φέρουν τα πάνω κάτω».
Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός Ερντογάν επισκέφθηκε την Τραπεζούντα καθ' οδόν για την ιδιαίτερη πατρίδα του που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Ρίζε, στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε συζήτηση που είχε με τις αρχές της Τραπεζούντας τούς συνέστησε "η φιλοξενία να είναι άψογη προς τους επισκέπτες που θα έρθουν για την λειτουργία στην Σουμελά".

8/15/2010

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Φωτογραφίες από την Παναγία Σουμελά του Πόντου: Νικόλαος Μαγγίνας

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΟΝΤΟΥ
(15 Αὐγούστου 2010)

«Π α ν η γ υ ρ ι ζ έ τ ω σ α ν ο ἱ θ ε ό φ ρ ο ν ε ς»!

Μὲ τὰ λόγια αὐτά, Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς, Εὐλαβέστατοι λοιποὶ κληρικοί, Ἐξοχώτατοι κύριοι βουλευταί, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, καὶ εὐλογημένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελῳδὸς μᾶς παρακινεῖ νὰ πανηγυρίσουμε τὴν πάνσεπτον Κοίμησιν καὶ ἱερὰν εἰς οὐρανοὺς Μετάστασιν τῆς Παναγίας Θεομήτορος!
«Πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες»!
Ὅσοι πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, ὅσοι προσκυνοῦν τὴν πανύμνητον Δέσποιναν Μαρίαν ὡς ἀληθῆ Θεοτόκον, ὅσοι αἰσθάνονται τέκνα της, κατὰ τὴν υἱοθεσίαν ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Υἱός της, ἄς πανηγυρίζουν σήμερον! Διότι αὐτή, ἡ ὁποία «ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξε», κατὰ τὴν σημερινὴν Κοίμησίν της δὲν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμον, ἀλλ’ ὡς Κυρία τοῦ κόσμου καὶ Παντάνασσα, Παντοβασίλισσα -ὅπως θὰ ἔλεγαν οἱ Τριγλιανοί-, φέρει ἐνώπιον τοῦ Θρόνου τοῦ Υἱοῦ της ὅλον τὸν κόσμον, δεομένη ἀπαύστως ὑπὲρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἐκείνη ποὺ εἶναι ὁ «κόσμος» τοῦ κόσμου, δηλαδὴ τὸ στολίδι καὶ ἡ εὐπρέπεια ὅλης τῆς Δημιουργίας, γίνεται μεσίτρια τοῦ κόσμου πρὸς τὸν Οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ μεταβιβάζει τὸν πόνον τοῦ κόσμου, τὴν ἀγωνίαν τοῦ κόσμου, τὸν φόβον τοῦ κόσμου, τὴν ἀνάγκην τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλπίδα καὶ τὸν πόθον τοῦ κόσμου εἰς τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος τὴν τιμᾷ ὡς Μητέρα Του καὶ ἐπακούει εὐχαρίστως τῶν μητρικῶν πρεσβειῶν καὶ ἱκεσιῶν της! «Πανηγυριζέτωσαν, λοιπόν, οἱ θεόφρονες», διότι ἡ Παναγία εἶναι γιὰ πάντα δική μας! «Τεμέτερον Παναΐαν τρανέσσαν»!


Ἀλλά, ἀγαπητοὶ παρόντες καὶ ὅσοι εἶσθε μαζί μας νοερῶς ἢ τηλεοπτικῶς αὐτὴν τὴν στιγμήν, αὐτὸ τὸ «πανηγυριζέτωσαν οἱ θεόφρονες», τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου ἐφέτος προσλαμβάνει διὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον εὐσεβῆ τέκνα της νέας διαστάσεις! Μετὰ ἀπὸ ὀγδόντα ὀκτὼ ἔτη ληθάργου καὶ σιωπῆς, «ἀητὲτς ἐπαραπέτανεν ψηλὰ σὰ ἐπουράνια» καὶ ἰδοὺ ὅτι, κατόπιν τῆς ἀδείας τῶν ἐντίμων τοπικῶν ἀρχῶν τῆς Τουρκίας, τὰς ὁποίας καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐπαινοῦμεν καὶ εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν, ἐδῶ, εἰς τὸ ὄρος Μελᾶ, εἰς τὸ παλλάδιον τῆς Θεομητορικῆς εὐλαβείας τοῦ Πόντου, τῆς Καππαδοκίας, ὅλης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Νοτίου Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν Παραδουναβίων Χωρῶν, εἰς τὴν πανίερον Πατριαρχικὴν ἡμῶν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Σουμελιώτισσας, ἔστω καὶ χωρὶς «λαλίαν» ἀπὸ τὰ τέως «τρανταπέντε σήμαντρα καὶ τὰ δεκοχτὼ καμπάνας» τοῦ ᾄσματος, ἀκούσθηκε καὶ πάλιν γλυκύτατον τὸ «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ ἡ ἱερὰ καὶ εὐπρεπής, Παρθένε, μνήμη σου»! Ἀκούσθηκε ξανὰ τὸ παρήγορον «ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε»!


Τελεῖται καὶ πάλιν ἡ Θεία Λειτουργία, καὶ μάλιστα Πατριαρχική, τοῦ Θεοῦ ἐπιφυλάξαντος εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα τὴν μεγάλην συγκίνησιν καὶ χαράν, τὴν ὁποίαν μόνον εἰς τὰ ὄνειρά της εἶδε μακρὰ σειρὰ ἐκ τῶν ἀοιδίμων σεβασμίων προκατόχων μας Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν! «Ἴδετε, λαοὶ καὶ θαυμάσατε! Τὸ ὄρος γὰρ τὸ ἅγιον καὶ ἐμφανέστατον Θεοῦ», τὸ Ποντιακὸν Θεομητοροσκέπαστον ὄρος Μελᾶ, καὶ πάλιν, ὅπως καὶ κατὰ τοὺς παλαιοὺς χρόνους τῆς ἀνθήσεως ἐδῶ τῆς χριστιανικῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ Μοναχισμοῦ, «ἐφ’ ὕπερθεν αἴρεται, οὐρανὸς ἐπίγειος, ἐν ἐπουρανίῳ, καὶ ἀφθάρτῳ χθονὶ οἰκιζόμενος»! (Δ΄ ᾠδὴ Α΄ Κανόνος). Ἡνώθη καὶ πάλιν, μετὰ ἀπὸ ἐννέα περίπου δεκαετίας, ἡ ἁγιοτόκος καὶ ἁγιοτρόφος γῆ τοῦ Πόντου μὲ τὸν οὐρανόν! Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι, Ὅσιοι καὶ Μάρτυρες καὶ Ἱεράρχαι, πνεύματα δικαίων τετελειωμένα, ψυχαὶ εὐσεβῶς κεκοιμημένων πατέρων μας ἀναρίθμητοι, συμπροσεύχονται σήμερον μαζί μας, ᾄδοντες ἐν εὐφροσύνῃ ἐξαίσιον ὕμνον πρὸς τὴν Ἀρχοντοδέσποιναν τοῦ Πόντου, τῆς Σουμελᾶ τὴν Παναγίαν!
Πανηγυρίζουν μὲ ἔξαλλον χαρὰν οἱ Ἅγιοι Κτήτορες τῆς Μονῆς Βαρνάβας καὶ Σωφρόνιος, ὁ Ὅσιος Χριστοφόρος, οἱ γείτονες Τίμιος Πρόδρομος τοῦ Βαζελῶνος, Ἅγιος Γεώργιος Περιστερεώτας ἀπὸ τὸ Πυργὶ καὶ Ἅγιος Εὐγένιος τῆς Τραπεζοῦντος! Σκιρτοῦν ἀπὸ ἀγαλλίασιν αἱ μακάριαι ψυχαὶ τῶν ἀοιδίμων Μεγάλων Κομνηνῶν, Ἰωάννου τοῦ Β΄, Ἀλεξίων Β΄ καὶ Γ΄, Βασιλείου καὶ Μανουὴλ τοῦ Γ΄, ὡς καὶ τῶν Σκαρλάτου, Στεφάνου καὶ Ἰωάννου Ὑψηλάντου, τῶν μακαριστῶν Ἡγεμόνων τῶν Παραδουναβίων Χωρῶν, καὶ συμψάλλουν μαζί μας «ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον» εἰς τὴν Θεομήτορα!


Μαζί των, πιστεύομεν ὅτι θὰ αἰσθάνωνται χαρὰν καὶ ἱκανοποίησιν καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν Ὀθωμανῶν Σουλτάνων Βαγιαζὴτ τοῦ Β΄, Σελὴμ τοῦ Α΄ καὶ τοῦ Β΄, Μουρὰτ τοῦ Γ΄, Ἰμπραὴμ τοῦ Α΄, Μεχμὲτ τοῦ Δ΄, Σουλεϊμὰν τοῦ Β΄, Μουσταφᾶ τοῦ Β΄ καὶ Ἀχμὲτ τοῦ Γ΄, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἠγάπησαν, ὑπεστήριξαν, ἐνίσχυσαν ποικιλοτρόπως καὶ ἐτίμησαν τὴν Μονὴν καὶ τοὺς Μοναχοὺς αὐτῆς, διότι κάποιο θαῦμα τοὺς εἶχε κάμει ἡ Παναγία, κάποιαν εὐεργεσίαν της εἶχον δεχθῆ καὶ αὐτοί!
Ἔγινε, λοιπόν, καὶ πάλιν ἡ Παναγία Σουμελᾶ κοινὸν σημεῖον ἀναφορᾶς ὅλων μας, καὶ μαζί μας σήμερα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Οὐκρανίας καὶ ἄλλων χωρῶν προσκυνητῶν, εὑρίσκονται ἐδῶ τόσον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ποντὸλσκ κ. Τύχων, κομιστὴς τῆς πρὸς τὴν Μονήν μας μεγάλης εὐλαβείας τῶν Ρώσσων ἀδελφῶν μας, ὅσον καὶ ὁ προτελευταῖος ἡγούμενος τῆς ἐν Βερμίῳ ἀναδενδράδος τῆς Σουμελᾶ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ἐντεῦθεν ἕλκων τὴν καταγωγήν, ὡς καὶ οἱ συμπροσευχόμενοι Ἱερώτατοι Μητροπολῖται Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, τῶν ὁποίων τὴν παρουσίαν, ὡς καὶ τῶν Ἐξοχωτάτων κυρίων Βουλευτῶν ἐξ Ἑλλάδος καὶ ἐκ Ρωσσίας καὶ πάντων τῶν λοιπῶν προσελθόντων προσκυνητῶν, χαιρετίζομεν μὲ πολλὴν ἀγάπην καὶ ἐγκαρδιότητα.
Χαιρετίζομεν ἐπίσης μὲ πολλὴν τιμὴν τὴν παρουσίαν τῶν ἐκπροσώπων τῆς ἐντίμου Τουρκικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν. Διαβεβαιούμεθα καὶ αὐτοὺς καὶ ὅλον τὸν ἐπιτόπιον πληθυσμὸν ὅτι οἱ Χριστιανοὶ συνερρεύσαμεν ἐδῶ σήμερον ὡς ἄγγελοι εἰρήνης καὶ φιλίας, μὲ τὰ καλλίτερα δι’ αὐτοὺς αἰσθήματα. Ἡ Παναγία, ἄλλωστε, μᾶς ἑνώνει ὅλους, ἐὰν λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν ὅτι πάρα πολλὰ θαύματα καὶ θεραπείας ποικίλων ἀσθενειῶν ἔκανε ἀδιακρίτως ἡ Σουμελιώτισσα καὶ εἰς Χριστιανοὺς καὶ εἰς Μουσουλμάνους, καὶ εἰς Ρωμηοὺς, καὶ εἰς Τούρκους! καὶ εἰς Ρώσσους, καὶ εἰς Γεωργιανούς, καὶ εἰς Ρουμάνους! Εἶναι δροσοπηγὴ θείων χαρίτων ἡ πανύμνητος Θεοτόκος καὶ ξεδιψᾶ ἀδιακρίτως ὅλους τοὺς προστρέχοντας εἰς αὐτήν! Ἀλλὰ καὶ τὸ Κοράνιον τὴν τιμᾷ ὡς Προφήτιδα καὶ τῆς ἀφιερώνει σελίδας ὁλοκλήρους μὲ ὡραίους λόγους εὐλαβείας καὶ μὲ ἀρκετὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν βίον της, γνωστὰ εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἱερὰν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅταν πρὸ ἐτῶν εἰς τὴν Ἀδελαΐδα τῆς Αὐστραλίας κάποιοι κατεσκεύασαν μίαν βλάσφημον εἰκόνα διὰ νὰ ἐμπαίξουν τὴν Παναγίαν, πρῶτος ὁ μουσουλμάνος θρησκευτικὸς λειτουργὸς τῆς πόλεως ἔσπευσε, μαζὶ μὲ τὸν ἐκεῖ Ἐπίσκοπόν μας (Ἀριανζοῦ Ἰωσήφ), νὰ διαμαρτυρηθῇ ἐντόνως διὰ τὴν ἐνέργειαν ἐκείνην καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ σεβασμὸν πρὸς τὴν πάνσεπτον Παρθένον Μαρίαν.
Ἄς εἶναι ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισσα, ἡ Ἀθηνιώτισσα Παναγία, ἡ Παναγία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἡ Κυρία τοῦ Πόντου, ἐγγυήτρια καλλιτέρων ἡμερῶν διὰ τοὺς δύο λαούς, οἱ ὁποῖοι συναντῶνται σήμερον εἰς τὸ ἐδῶ ἑορτάζον πανίερον σέβασμά της! «Ἐκεῖ ἀτὲν προσκύναναν Χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι». Τὸ προσκύνημά μας αὐτὸ ἄς εἶναι μία ἐπὶ πλέον γέφυρα ἐπικοινωνίας καὶ ἐμπιστοσύνης ἀνάμεσα εἰς τοὺς δύο λαοὺς.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, παιδιὰ τῆς Παναγίας, σεῖς ὅλοι ποὺ συρρεύσατε σήμερα «σοῦ Μελᾶ», σ᾿ αὐτὸ τὸ μέγα μοναστῆρι ποὺ «ἔχτισαν καλόγεροι, λαὸς καὶ βασιλιάδες»!
Σήμερα ζοῦμε ἕνα κορυφαῖο θρησκευτικὸ καί ἱστορικὸ γεγονός. Σήμερα σταματοῦν «τὰ δάκρε τὴ Παναΐας» καθὼς ὑποδέχεται ἐδῶ πολυάριθμα τὰ παιδιά της «ἐκ δυσμῶν, καὶ βορρᾶ, καὶ θαλάσσης, καὶ ἑῴας» (ᾨδὴ η΄ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Πάσχα).


Σήμερα ὁ Πόντος γίνεται πραγματικὰ Εὔξεινος καθὼς δέχεται καραβάνια ὁλόκληρα προσκυνητῶν ποὺ γεμίζουν τοὺς δρόμους καὶ τὰ δρομάκια καὶ τὲς ἀνωφέρειες καὶ τὲς πλαγιὲς τῶν βουνῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἱερό βράχο ὅπου ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισσα θρονιασμένη ἐκεῖ ψηλά- ἐδῶ ψηλά, στάζει τὸ ἱερὸ δάκρυ γύρω ἀπὸ προσευχὲς καὶ λιβανωτά- ὅπως ἔγραφε ὁ νοσταλγὸς πρὸ 90 ἀκριβῶς ἐτῶν.
Ὅλα αὐτὰ τὰ 88 χρόνια ἡ ἀκοίμητος κανδήλα τὴς μνήμης καὶ τῆς εὐλαβείας πρὸς τὴν Σουμελιώτισσα ἔκαιε καὶ ἐφώτιζε καὶ καθοδηγοῦσε τὴν πορεία ὅλων τῶν Ποντίων, ὅλων τῶν Ρωμηῶν, ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ ἔλεγαν στὴν προσευχή τους: «Σουμελά μας Παναγία, τὴν εἰκόνα σου ἐγώ, τὴ σεπτὴ καὶ τὴν ἁγία, ἔρθα γιὰ νὰ προσκυνῶ».
Χρόνια πολλά, ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ καὶ λοιποὶ παριστάμενοι! Ἄξιον τὸ προσκύνημά μας! Ἐπιστρέφοντες εἰς τὰ ἴδια ἄς κρατήσουμε σὰν ἀναμμένη πασχαλινὴ λαμπάδα τὴν ἀκαταίσχυντη Θεομητορικὴ ἐλπίδα τοῦ Σουμελιώτικου Δεκαπενταυγούστου, ν’ ἀνθήσῃ πλουσίως μέσα μας καὶ «νὰ φέρῃ κι ἄλλο»! Ἀμήν.


Related Posts with Thumbnails