________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/28/2011

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (24.11.2011)

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ὁμιλία
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ.Βαρθολομαίου
κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως
τοῦ ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου Βιοϊατρικῆς ἐρεύνης
καί ἐκπαιδεύσεως διοργανουμένου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου
(24 Νοεμβρίου 2011)

Ἐλλογιμώτατε κ. Πρόεδρε,
Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι!

Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ἔχομεν τὴν μεγάλην χαρὰν νὰ ὑποδεχώμεθα σήμερον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν κορυφαίους ἐπιστήμονας καὶ ἀκαδημαϊκούς, συνερχομένους εἰς Συνέδριον, συνδιοργανούμενον ὑπὸ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ δὴ τοῦ Ἐργαστηρίου Φαρμακολογίας αὐτῆς, καὶ τοῦ Ἰατροβιολογικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ὡς εὖ παρέστητε πάντες!
Ὄχι μόνον ὁ κόσμος τῆς ἐπιστήμης, καὶ δὴ τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς φαρμακολογίας, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἔχει ἐστραμμένα τὰ ὄμματα εἰς τὰς ἐρεύνας καὶ τὰ πορίσματα τῆς Φαρμακογονιδιωματικῆς καὶ τῆς Φαρμακογενετικῆς, αἱ ὁποῖαι ἔχουν φέρει κυριολεκτικῶς ἐπανάστασιν εἰς τὸν χῶρον τῆς ἐξατομικεύσεως τῆς θεραπείας φοβερῶν ἀσθενειῶν ὅπως ὁ καρκίνος, τὰ καρδιοαγγειακὰ νοσήματα, ἡ ἡπατήτις C, ἡ φυματίωσις, τὸ ἆσθμα, ὁ διαβήτης, ἡ κατάθλιψις κ.ἄ. Μετὰ τὴν κατὰ χάριν καὶ φωτισμὸν Θεοῦ ἀποσφράγισιν καὶ μελέτην τοῦ κώδικος τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος δίδεται πλέον εἰς τὰς δύο ταύτας ὑπερσυγχρόνους ἐπιστήμας ἡ δυνατότης νὰ διερευνήσουν κλινικῶς μὲ ἀκρίβειαν τὴν δρᾶσιν, ἰαματικὴν ἤ τοξικήν, συγκεκριμένων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν εἰς συγκεκριμένους ἀσθενεῖς, τὴν ἀντίδρασιν εἰς τὰς οὐσίας αὐτὰς τῶν γονιδίων τῶν συγκεκριμένων ὀργανισμῶν, τὸν μεταβολισμὸν τοῦ φαρμάκου, τὴν ἀνεκτικότητα ἤ δυσανεξίαν κ.λπ., καὶ δὴ καὶ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν ὕπαρξιν μεταλλαγῶν τινων ἤ πολυμορφισμῶν εἰς τὸ γενετικὸν ὑλικὸν τῶν ἀσθενῶν. Τοῦτο δίδει εἰς τοὺς ἀσκληπιάδας τὴν δυνατότητα ἀκριβοῦς προσδιορισμοῦ τοῦ ἰαματικοῦ φαρμάκου, τῆς δοσολογίας, τοῦ τρόπου καὶ τοῦ χρόνου τῆς χορηγήσεώς του, μὲ ὁπωσδήποτε θετικώτερα καὶ θεαματικώτερα ἀποτελέσματα. Ἔχομεν εἴπει καὶ ἄλλοτε ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ πρόοδος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἰατρικῆς καὶ Φαρμακολογίας κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν θὰ ἠδύνατο νὰ συγκριθῇ κυριολεκτικῶς μὲ κβαντικὴν ἔκρηξιν! Καὶ βεβαίως τοῦτο ἀποτελεῖ διὰ πάντα πιστὸν μίαν ἀκόμη ἀφορμὴν δι’ ὁλοκάρδιον δοξολογίαν τοῦ παναγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ὄχι μόνον «ἔκτισεν ἰατρὸν» καὶ «ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα» (Σ. Σειρ. 38: 1 καὶ 4), ἀλλὰ καὶ γενικώτερον «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 6).

Καθὼς εὑρίσκεσθε, φίλοι ἐπιστήμονες, συνηγμένοι εἰς τὸ Συνέδριόν σας καὶ σᾶς βλέπομεν κατενώπιον, περιβλέπτους ἐν τῇ ἐπιστημοσύνῃ σας, μὲ τὰς ἀποσκευάς σας πλήρεις ὄχι μόνον γνώσεων καὶ πείρας καὶ πεπυκασμένης σοφίας, ἀλλὰ καὶ ὑπευθυνότητος καὶ εἰλικρινοῦς διαθέσεως προσφορᾶς πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, συνειδητοποιοῦμεν ἔτι περισσότερον τὴν ἱερότητα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἔργου σας καὶ ἀκούομεν ζωηρῶς τὴν φωνὴν τοῦ Θεοῦ ἐπιτάσσουσαν: «Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ» (Σ. Σειρ. 38: 1) καὶ «ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος καὶ μὴ ἀποστήτω σου» (Σ. Σειρ. 38: 12). Ναί! Σᾶς ἀγαπῶμεν! Σᾶς δίδομεν τόπον ἐκλεκτὸν εἰς τὴν καρδίαν μας! Σᾶς τιμῶμεν! Σᾶς ἐμπιστευόμεθα! Σᾶς αἰσθανόμεθα πλησίον μας καὶ σᾶς συνοδεύομεν πάντοτε μὲ τὰς προσευχάς μας καὶ τὰς εὐλογίας μας! Ἀναμένομεν ἀπὸ σᾶς «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς ἐπιστημονικὰς ἀνακαλύψεις, ἐφαρμογὰς καὶ προόδους, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀνακουφίσουν ἔτι μᾶλλον τὸν συνυφασμένον μὲ τὴν πεπτωκυῖαν φύσιν ἡμῶν ἀνθρώπινον πόνον, θὰ δώσουν καλλιτέραν ποιότητα βίου εἰς τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ θὰ ἐπιμηκύνουν τὸ προσδόκιμον τῆς ζωῆς των. Δὲν εἰδωλοποιοῦμεν οὔτε σᾶς, οὔτε τὴν ἐπιστήμην σας! Ὡς συνεργοὺς Θεοῦ σᾶς λογιζόμεθα καὶ ὡς δῶρα Θεοῦ ἀποδεχόμεθα τοὺς καρποὺς τῆς ἐργασίας σας. Καὶ σεῖς, παρακαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα, μείνατε μακρυὰ ἀπὸ τὴν ὕβριν, ἡ ὁποία ἐνίοτε δηλητηριάζει τοὺς καρποὺς τῶν ἀνθρωπίνων προσπαθειῶν καὶ μακρύνει τὴν φωτιστικήν, σοφιστικὴν καὶ φυσίζωον χάριν τοῦ Θεοῦ! Κρατήσατε πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ παράδειγμα τῆς αὔριον ἑορταζούσης μεγάλης καὶ σοφῆς ἐπιστήμονος, τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Αἰκατερίνης, καὶ ἐπιγράφετε πάντοτε ἐν σεμνότητι ταπεινώσεως εἰς τὸν χορηγὸν τῶν φώτων Θεὸν κάθε ἐπίτευγμά σας, κάθε βῆμα προόδου σας, κάθε εὐλογίαν τῶν μόχθων καὶ τῶν ἐρευνῶν σας!

Καὶ πάλιν ἀπευθύνοντες πρὸς πάντας ὁλοκαρδίως τὸ «Ὡς εὖ παρέστητε!» εἰς τὴν εὐκλεᾶ Πόλιν μας, συγχαίρομεν θερμότατα τοὺς συνδιοργανωτάς καὶ κηρύσσομεν ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου πολλῇ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου σας, εὐχόμενοι δαψιλῆ τὸν ἀμητὸν αὐτῶν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails