________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/17/2015

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. (ΦΩΤΟ)


Ἡ Κατανυκτική Μ. Ἑβδομάδα καί ἡ Λαμπρή Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἀστόριαν τῆς Νέας Ὑόρκης 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς εἶναι ἡ πλέον κατανυκτική περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ πιστοί μέ εὐλάβεια ἐκκλησιάζοντο καί μετεῖχαν ἐν κατανύξει εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας αἱ ὁποῖαι ἐτελοῦντο εἰς τό Καθολικόν τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς. 
Τό πρωί ἐτελεῖτο ἡ Ἀκολουθία τῶν Ὠρῶν μετά τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων καί τό ἑσπέρας ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου ὡς καί τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τῶν Ἀχράντων Παθῶν, τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου καί τῆς Ἀναστάσεως. 
Τήν Μεγάλην Τετάρτην τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τήν Μεγάλην Πέμπτην ὁ Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, καθώς καί τό Μέγα Σάββατον, προσῆλθον δέ εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν ἑκατοντάδες πιστῶν μέ εὐλάβειαν, πολλοί δέ ἐξ’ αὐτῶν καί εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. 
Τήν Μεγάλην Παρασκευήν κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, ὡς καί τό Μέγα Σάββατον πρωί, ἀλλά καί τό μεσονύκτιον κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως κατεκλύσθη ὁ Ἱερός Ναός καί αἱ ἒμπροσθεν αὐτοῦ ὁδοί ἀπό χιλιάδας πιστῶν.

Τόν Ἱερόν Ἐπιτάφιον πλαισίωσαν νέοι καί νέαι φέροντες εἰς τάς χείρας αὐτῶν τόν Τίμιον Σταυρόν, τά ἱερά ἐξαπτέρυγα καί λάβαρα, λαμπάδες καί τάς σημαίας, τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καθώς καί 30 σημαίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μαθηταί καί μαθήτριαι τῶν σχολείων ἦτο ἐνδεδυμένοι μέ λευκούς χιτῶνες καί ὡς ἄλλαι μυροφόραι ἔρανον τόν Ἱερόν Ἐπιτάφιον μέ ἄνθη. Καθ’ ὅλην τήν λιτάνευσιν ἐψάλοντο τά ἐγκώμια ἀπό τούς ψάλτας, εἰς κεντρικήν δε διασταύρωσιν τῆς Ἀστορίας ἐψάλη δέησις. 
Ἡ εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη τῶν ὁμογενῶν ὑπῆρξαν ἒκδηλοι. Μέ ἀπόλυτον ἠσυχίαν, τάξιν, προσοχήν καί προσευχήν συμμετέσχον εἰς τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας. Ὁ στολισμός τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἐπιταφίου ἐγένετο ὑπό τῶν πιστῶν ὡς καί ἡ ἐπί τούτῳ, προσφορά τῶν ἀνθέων, στεφάνων, ἀλλά, μετά ταῦτα, καί τῶν ἑκατοντάδων ὠῶν καί Λαμπροκούλουρων τῆς Ἀναστάσεως, τά ὁποῖα διενεμήθησαν εἰς τούς πιστούς μετά τήν Ἀνάστασιν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης.

Μέ τήν συμμετοχήν χιλιάδων λαοῦ ἐγένετο ἡ ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπό τῆς Ἁγίας Πύλης ὁ ἡγούμενος ἔψαλε τό «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» καί μεταλαμπάδευσε τό ἅγιον φῶς ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ εἰς τούς πιστούς καί τά πάντα ἐπληρώθηκαν καί ἔλαμψαν ἐκ τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ κατά τόν ὕμνον «νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια». Οἱ χιλιάδες τῶν πιστῶν ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ εἰς τάς λεωφόρους, κρατοῦντες τάς ἀναμμένας λαμπάδας, μετέτρεψαν τήν νύκτα εἰς ἡμέρα καί ἀπό τῆς ἐξέδρας ὁ ἡγούμενος ἀνέγνωσε τό Β’ Ἑωθινόν καί ἔψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη» καί ἐπληρώθη ἡ καρδία ὅλων χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐπί τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου.
Εκ της Πατριαρχικής Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Κυριακή των Βαϊων, προεξάρχοντος του Ηγουμένου Αρχιμ. Ιεροθέου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails