________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/01/2012

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 28ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδραν τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά θυρανοίξια τοῦ ναοῦ Vortvots Vorodman (Τῶν Υἱῶν τῆς Βροντῆς) καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Πατριάρχης Μεσρώπ Β’».
Τήν Παρασκευήν, 30ήν Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κων/πολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ) καί τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, ἑόρτιον ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, καθ’ ἥν νέοι τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου τοῦ παριππεύσαντος ἔτους 2011 τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης ἐξετέλεσαν καθ’ὁμάδας, κατόπιν ἐπί τούτῳ προετοιμασίας ὑπό τῶν ὁμαδαρχῶν-ἐκπαιδευτῶν αὐτῶν, ᾂσματα καί ἀπήγγειλαν ποιήματα τῶν Χριστουγέννων, ὁ δέ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐν κατακλεῖδι πατρικούς λόγους καί νουθεσίας, ἐνῷ αἱ κυρίαι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Παιδοπόλεως καί Στέγης Νεανίδων παρέθεσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους 2012.
Κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Σαββάτου, 31ης Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν καί προσρήσεις, καί εὐλογήσας ἔκοψε καί διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, κατά τό ἔθος, ἡ ἐπίσημος ἀκρόασις τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καθ᾿ ἥν, ἐξ ὀνόματος τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, ὑπέβαλον τά ἑόρτια σεβάσματα αὐτῶν οἱ Πατριαρχικοί ὑπάλληλοι.
Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς πίττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εὐχηθέντος εἰς ἅπαντας εὐλογημένον τό νέον ἔτος, ἐνῷ οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς ἔψαλον τά πατροπαράδοτα κάλαντα καί ἄλλα ἑόρτια ᾄσματα. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων. 
Τήν Κυριακήν, 1ην Ἰανουαρίου 2012, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί ἀνῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐγένετο ἡ ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει καθιερωμένη δεξίωσις, καθ’ ἥν προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ ὀνόματος τῶν Ὀφφικιάλων καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς πεπραγμένα τοῦ παρελθόντος ἔτους.

3 σχόλια:

  1. ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.2 Ιανουαρίου 2012 - 11:47 π.μ.

    Στο Σεπτόν και Μαρτυρικόν Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, στην Σεπτήν Κορυφήν της Ορθοδοξίας μας, τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην μας Κύριον Βαρθολομαίον, στην Πατριαρχικήν Αυλήν, στους Αγίους Αρχιερείς του Θρόνου και σε όλην την Ρωμηοσύνην, εύχομαι από καρδίας, το νέον έτος 2012 να είναι ειρηνικόν, ευλογημένον, καρποφόρον και ακόμα πιο παραγωγικόν, πρός δόξαν του Θεού και της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και του ευσεβούς Γένους μας. Ο Θεός να σκεπάζει την Μητέρα Εκκλησίαν και αυτό το έτος 2012.
    χρόνια πολλά και καλή χρόνια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails