________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/29/2013

ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Ἐξοχ. κ. Κλίντον πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα 
Ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Hillary Clinton ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. ἀπηύθυνε πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ Βαρθολομαῖον τό κάτωθι γράμμα παρατιθέμενον ἐν ἑλληνικῇ μεταφράσει ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτογράφου: 
«Ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν 
Οὐάσιγκτων 
30 Ἰανουαρίου 2013 
Παναγιώτατον Βαρθολομαῖον Α’ 
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
Ἰσταμπούλ 
Παναγιώτατε, Ὑπῆρξε τιμή δι᾽ ἐμέ νά ἐργασθῶ μαζί σας κατά τήν θητείαν μου ὡς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ὁμοῦ, ἐπράξαμε πολλά διά νά προωθήσωμεν τήν διαθρησκειακήν καί δια‒εθνικήν κατανόησιν καί νά προβάλωμεν τά θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐν Τουρκίᾳ καί πέραν αὐτῆς. Ἀποτελεῖτε ἔμπνευσιν διά πολλούς μέ τάς συμβολάς σας εἰς τήν πλουσίαν παράδοσιν θρησκευτικῆς ποικιλίας ἐν Τουρκίᾳ. Προσβλέπω πρός τήν ἡμέραν καθ᾽ ἥν ἡ Σχολή τῆς Χάλκης θά ἀνοίξῃ καί πάλιν τάς πύλας της ὡς ἕν λαμπρόν σύμβολον θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. 
Καθώς ἑτοιμάζομαι νά ἀποχωρήσω τῆς ὑπηρεσίας μου, παρακαλῶ νά γνωρίζετε ὅτι ἔχετε τάς καλυτέρας τῶν εὐχῶν μου διά μεγάλην ἐπιτυχίαν καί εὐτυχίαν εἰς ὅλας τάς μελλοντικάς δράσεις σας καί διά τήν συνεχῆ εὐστάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Μετά θερμῶν προσρήσεων, διατελῶ 
Εἰλικρινῶς ὑμετέρα 
ὑπογραφή: Hillary 
Hillary Rodham Clinton» . 
THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON 
January 30, 2013 
His All Holiness Bartholomew I 
Ecumenical Patriarch of Constantinople 
Istanbul 
Your All Holiness: 
It has been an honor working with you during my tenure as Secretary of State. Together, we have done a great deal to promote inter-religious and inter-ethnic understanding and to raise the profile of religious freedom issues in Turkey and beyond. 
You are an inspiration to many with your contributions to the rich tradition of religious diversity in Turkey. I look forward to the day when Halki Seminary will reopen its doors as a shining symbol of religious freedom. As I prepare to leave office, please know you have my best wishes for great success and happiness in all your future endeavors, and for the continued well-being of the Ecumenical Patriarchate. 
With warm regards, 
I am Sincerely yours, 
Hillary Rodham Clinton

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails