_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/25/2013

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 22ας Μαρτίου, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ. ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας, ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Μανουκαράκην, Πρόεδρον τῆς Παγκρητικῆς Ὁμοσπονδίας Ἀμερικῆς, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, οἱ οἰκογενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Ἄρχοντος καί μέλη τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας. 
* * * 
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
 Ἐντός πανηγυρικῆς ἀτμοσφαίρας καί ἱεροπρεπείας ἑωρτάσθη ἐν τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Μαρτίου. Ἐκκλησιάσθησαν πλῆθος μαθητῶν ἐκ διαφόρων Σχολείων, ἐξ Ἑλλάδος καί ὅμιλος μελῶν τῆς Ἑνώσεως ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ παραρτήματος Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τζατζάρη, Ταξιάρχου ἐ. ἀπ. . 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προεξῆρχε τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἱεράρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Ἐπιτρόπου αὐτοῦ ἐνταῦθα, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Δράμας κ. Παύλου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, πρῴην Ὑπουργός καί Πρόεδρος τῆς διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνη Βαρβαρήγου, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος κ. Σάββας καί κ. Σοφία Σελαλματζίδου, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη». Ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνωσαν τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ. Ἐπηκολούθησεν ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἐν πομπῇ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί πάντων τῶν προσελθόντων πιστῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν πρόφρονα τέλεσιν τῆς χειροτονίας καί πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον Γ’ καί τήν περί αὐτόν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας διά τήν προαγωγήν αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν. 
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Τζιβαλίῳ ἑστιατορίῳ Sur Balık. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου, καθ’ ὅν ἔψαλεν ἐμμελῶς ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων. Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. 
β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ ἀνακαινισθείσῃ καί εὐλογηθείσῃ διά τελέσεως Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, προσφερθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί εὐλογηθέν ὑπ’Αὐτοῦ, ὁμιλήσαντος περί τῆς ἐννοίας τῆς ἰχθυοφαγίας κατά τήν ἡμέραν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τήν ἑορτήν τῶν Βαΐων. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Λαδουκάκη. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱερωνύμου Δελίογλου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων καί Πρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.    
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σταμάτιον Κραουνάκην, Μουσικοσυνθέτην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Τσολακιάν, Ἀντιπροέδρου τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρμενίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, Γεωργίου Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Πυθαγόρου Πετράτου, Λέκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ὀξφόρδης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Μπαμπίκην καί Ἀθανάσιον Δημητρίου, Πρόεδρον καί Γραμματέα, ἀντιστοίχως, τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ἀθιγγάνων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-Ὁμίλους μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἰτέας Καρδίτσης καί τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Ἄρτης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον καί Γρηγόριον Τσαραμανίδην, αὐταδέλφους, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἄννης Ἀγγελίδου καί Χρυσάνθης Πουρνάρα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Δαυΐδ, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
-Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἐλβίρας Παριζιάνου, Πρεσβυτέρας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 23ην Μαρτίου. 
-Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, καί τήν ἐν συνεχείᾳ δεξίωσιν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν. - Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Διβαρτζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου. 
- Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος καί τῆς Τουρκικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ. . 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 25ης τ.μ. .

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι. Μ. Κίτρους. Κατερίνη.26 Μαρτίου 2013 - 9:47 π.μ.

    Για μια φορά ακόμα η Ορθοδοξία μας εορτάσε την εορτή της. Για μία φορά ακόμα, κέντρο της εορτής αυτής στάθηκε το Ιερό Κέντρο της το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο μας. Εκεί όπου το 843 ολοκληρώθηκε η Εικονομαχική έριδα πού συντάραξε το Κράτος και την Εκκλησία. Το Πατριαρχείο μας, είναι αυτό πού ως συντοντιστικό κέντρο, έχει την ευθύνη της ενότητος όλων των Ορθοδόξων, αλλά και την προβολή της Ορθοδοξίας μαζί με τις αξίες και τα ιδανικά του Γένους μας. Η λύση στην κρίση αυτή πού βιώνουμε, είναι η επιστροφή στις αξίες και στα οράματα της πίστεως και του Γένους μας. Το Πατριαρχείο μας, με την δισχιλιετή πορεία του, με την προσφορά του, αλλά και με την θυσία του, αφού βασίζεται και στηρίζεται επάνω στα αίματα αγίων και ηρώων Πατριαρχών σε δύσκολες για το Γένος μας περιόδους, συνεχίζει την πορεία του και την αποστολή του στο κόσμο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails