_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/21/2013

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τό Βατικανόν 
Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη τήν Δευτέραν, 18ην τ.μ. Μαρτίου, εἰς Ρώμην διά νά παραστῇ εἰς τήν ἐνθρόνισιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ νέου Πάπα Φραγκίσκου. Εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπηντήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, κληρικῶν αὐτοῦ καί ἀξιωματούχων τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου ἐπί τῆς προωθήσεως τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, κατέλυσε δέ εἰς τόν ἐν τῷ Βατικανῷ «Οἷκον τῆς Ἁγίας Μάρθας», ὅπου προσωρινῶς διαμένει καί ὁ Πάπας. Ἡ πρώτη συνάντησις τῶν δύο ἀνδρῶν ἐγένετο αὐθημερόν τό ἑσπέρας πρό τοῦ δείπνου, εἰς τό ὁποῖον ἀμφότεροι παρεκάθησαν, καί ὁ Πατριάρχης τῇ παρακλήσει τοῦ Πάπα ηὐλόγησε τήν τράπεζαν. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου οἱ δύο Προκαθήμενοι εἶχον ἐγκάρδιον συνομιλίαν.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀπό διακεκριμένης τιμητικῆς θέσεως, τήν ἐπίσημον λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πάπα μετά πολλῶν Καρδιναλίων, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ, παρουσίᾳ πολυπληθῶν ἀντιπροσωπειῶν Ἐκκλησιῶν, Θρησκευμάτων, κρατῶν καί κυβερνήσεων. Εἰς τήν κατάλληλον στιγμήν τῆς θείας λειτουργίας ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης ἀντήλλαξαν τόν ἐν Χριστῷ ἀδελφικόν ἀσπασμόν. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα ἐν τῷ καταλύματι καθ’ ἥν ὁ Πατριάρχης ἤγειρε πρόποσιν ὑπέρ τῆς ὑγείας καί τῆς ἐπιτυχίας τῆς Α. Ἁγιότητος ἐν τῷ ὑψηλῷ λειτουργήματι αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης ὁ Πάπας ἐδέχθη κατ’ ἰδίαν τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, μεθ’οὗ ἔσχεν ἡμίωρον συνομιλίαν ἐν ἀδελφικῷ κλίματι, ἐκφρασθείσης ἑκατέρωθεν τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς προθέσεως περαιτέρω προωθήσεως τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὡς καί συνεργασίας ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Κατά τήν ἐπικοινωνίαν ταύτην ὁ Πατριάρχης ἀφ’ ἑνός μέν προσεκάλεσε τήν Α. Ἁγιότητα νά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς ἔπραξαν καί οἱ τρεῖς προκάτοχοι αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ προέτεινεν ὅπως πραγματοποιήσουν κοινόν προσκύνημα εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς πεντηκοστῆς ἐπετείου τῆς ἱστορικῆς ἐν αὐτοῖς συναντήσεως τῶν προκατόχων αὐτῶν Παύλου Στ’ καί Ἀθηναγόρου. Ἡ Α. Ἁγιότης ἀσμένως ἀπεδέχθη ἀμφοτέρας τάς προτάσεις ταύτας.

Ἀκολούθως ὁ νέος Πάπας ἐδέχθη ὁμοθυμαδόν τούς ἐκπροσώπους τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν δογμάτων καί διεκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν καί ἄλλων θρησκειῶν, ἐλθόντας εἰς Ρώμην διά τήν ἐνθρόνισιν αὐτοῦ, ἐκ μέρους δέ ὅλων τόν προσεφώνησεν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησεν ὁ Πάπας Φραγκίσκος ὡς «ἀδελφόν Ἀνδρέαν». 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ διά τοῦ ἀεροσκάφους τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου, ὅστις καί Τόν συνώδευσε μέχρι τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails