_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

3/18/2013

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης Μαρτίου, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 17ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί 
β) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰταλίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι ἐκδήλωσιν, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Chiara Lubich, ἱδρυτρίας τῆς Κινήσεως. 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος ἰδιωτικῶς ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευεν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Tina Ramirez καί Sarah Schlesinger καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Rassbach, ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Δικηγόρων Becket Fund. 
-Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶν Ἀνδρέου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Τζούμα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Κρητικόν, Πρόεδρον τοῦ Βυζαντινοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰορδάνου Πηλείδου καί Ἀθανασίου Νικολαΐδου. 
- Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, ὡς καί ἐκ Γερμανίας. 
- Πολυμελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀρσακείου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Τζιτζιφλῆν, ἐκ Λαρίσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γερωνυμάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά φίλων αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀποστολίδην, Δικηγόρον-Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Βεροίᾳ Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ». 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Παπαβασιλείου, Ψυχολόγον, ἐκ Ζακύνθου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἥβης Ρήγα, Καθηγητρίας Γαλλικῶν, ἐκ Βόλου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Κομοτηνῇ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυρίου Παντελεήμονος, τήν Πέμπτην, 14ην Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails