________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/06/2015

ΝΕΑ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΟ MESTRE ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (ΦΩΤΟ)

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Ι. Μητρόπολις Ιταλίας
Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης απέκτησεν έτερον ναόν, ίδρυσε νέαν ενορίαν, μέσα εις το κέντρον του επινείου της Βενετίας - Mestre, πόλις με 450 χιλιάδας κατοίκους και κόμβος διεθνής δημοσίων μέσων και άλλων οχημάτων, αεροπλάνων και μέσων προς την γηραιάν Ευρώπην.
Αι πολυετείς προσπάθειαι της Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εστέφθησαν υπό επιτυχίας και σύντομα θα εγκαινιάση Ορθοδόξως το μέγα αυτής επίτευγμα, το οποίον παρεχώρησεν ο Δήμος της Βενετίας. 
Ανύστακτη και ακάματη ψυχή της νέας ενορίας και εκκλησίας, αφιερωμένης εις το «Γενέθλιον της Θεοτόκου», είναι ο Πρωτοπρεσβύτερος Ανατόλιος, εκ Μολδαβίας, ο οποίος γνωρίζει ρουμανικά, ρωσσικά, ελληνικά και ιταλικά, έδωσεν όλον το είναι του διά την ανακαίνισιν αυτής, η οποία έχει μεγάλας και ουσιαστικάς ανάγκας, πολλάς απαραιτήτους λεπτομερείας, όχι μόνον από πλευράς γραφειοκρατίας, αλλά και συντονίσεως όλων των εργασιών. 
Η Ορθόδοξος ενορία του «Γενεθλίου της Θεοτόκου» εις το Mestre της Βενετίας, μέσα εις ένα έξοχον μωσαϊκόν κήπον, πλήρη ανθέων και δένδρων και θέσεων δια ανάπαυσιν των μεγαλυτέρων, καθώς και δια την αθώαν διασκέδασιν των παιδιών. 
Ομάδες Ορθοδόξων Μολδαβών προσφέρουν προσωπικήν υπηρεσίαν υπό την καθοδήγησιν του Πρωτοπρεσβυτέρου Ανατολίου, και εργάζονται με χαράν και ικανοποίησιν διά την τελειοποίησιν της ανακαινίσεως της εκκλησίας, ώστε προ του Αγίου Πάσχα να γίνουν τα Εγκαίνια, και να αρχίσει τακτικά η Θεία Λειτουργία. 
Ο Ορθόδοξος κόσμος αναμένει με ανυπομονησίαν το επίσημο ν άνοιγμα της εκκλησίας, και, όλως ιδιαιτέρως, οι Μολδαβοί, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίας, οικονομικήν και χειρονακτικήν προσωπικήν εργασίαν. 
Η ενορία του «Γενεθλίου της Θεοτόκου», η οποία ευρίσκεται πλησίον της Βενετίας, και, μάλιστα, ούσης της πόλεως, ένθα ανήκει τοπικώς, Διεθνής Σταθμός μέσων επικοινωνίας, αλλά και αλλαγής τραίνων, δημοσίων οδικών οχημάτων και αεροπλάνων, θα αποβή όασις προσευχής και γαλήνης και φάρος φωτός καθοδηγήσεως και συναντήσεως μονίμων επισκεπτών και διερχομένων, Ορθοδόξων και άλλων, κατηχουμένων και επιθυμούντων να γνωρίσουν την Ορθοδοξίαν. Δια πρώτην φοράν δημιουργείται εις τον Δήμον Βενετίας Δευτέρα Ενορία, η οποία ανήκει εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. 
Εις την απόκτησιν της εκκλησίας ταύτης έδωκε γραπτήν θετικήν γνώμην ο Πατριάρχης Βενετίας, ο οποίος παρηκολούθησε και είδε μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και αναλόγου προσοχής την εκκλησιαστικήν ταύτην ανάγκην της Ορθοδόξου Μητροπόλεως. 
Με την ίδρυσιν της ενορίας και την απόκτησιν της εκκλησίας εις το εμπορικόν και βιομηχανικόν επίνειον της Βενετίας, Mestre, εκατοντάδες Ορθόδξοι θα εύρουν παρηγορίαν, ειρήνην, γαλήνην, μέσα εις το πολυτιμότατον τούτο πνευματικόν κόσμημα, θα προσευχηθούν και θα ζήσουν κατανυκτικάς και ιερωτάτας στιγμάς, θα έχουν καθοδηγόν τον κατά πάντα άριστον, καλλιφωνώτατον και μουσικολογιώτατον, ιερέα της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Πρωτοπρεσβύτερον Ανατόλιον, ο οποίος θα αφήση την εκκλησίαν του Αγίου Μαρτίνου, ένθα σήμερον λειτουργεί ως «ospite» (φιλοξενούμενος) της Πατριαρχικής Κουρίας, και αύριον θα έχη μέσω της Μητροπόλεως, εις πλήρη διάθεσίν του εκκλησίαν – καλλιτεχνικόν κόσμημα – η οποία αφιερώθη, όπως ανεγράφη, εις τιμήν της Παναγίας μας, εις το «Γενέθλιον της Θεοτόκου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails