_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/12/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8-11 Αυγούστου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης Αὐγούστου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, καί τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Οὐρανῶν Σαλματομβρουκίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ὡμίλησεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, 
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης τ.μ. καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης ἰδίου, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί 
γ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Θείας Μεταμορφώσεως νήσου Πρώτης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἔνθα ἐν συνεχείᾳ συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, παρακολουθήσας τό ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιον μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Irja Askola καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Timo Ropponen, Καθηγητοῦ, ἐκ Φιλλανδίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τoῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου, β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Παλαιοῦ Μπάνιου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου, καί γ) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ντουβαρτζῆ, Ἀντιπροέδρου, μετά μελῶν τῶν ἀντιστοίχων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτῆς ἐνταῦθα. 
- Επί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τήν Ἐλλογιμ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, τ. Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου, Μαρίαν Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορίας Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομποπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον τῆς Παιδοπόλεως, ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ξένιας Καζίμοβα, λαβόντων τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶρκον Πατεράκην, Μάγειρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰφιγένειαν Βασιλοπούλου, ἐκ Βραζιλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαντέν, Ἠλεκτρολόγον Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλῆν Καρανικόλαν, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Ν. Hayat, ἐντεῦθεν, ἀναχωροῦντα εἰς Παρισίους πρός φοίτησιν εἰς τήν ἐκεῖ Ἰατρικήν Σχολήν καί ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀλεξανδρόπουλον, Ἀσφαλιστικόν Πράκτορα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κωνσταντίνου καί Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Πατέλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Κλεονίκης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσακρέτον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυβέλης Ραϊτσανόβσκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Βάρης Ἀττικῆς, τήν Πέμπτην, 8ην Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails