________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/28/2014

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 28ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί ἡ Ἐξοχ. κ. Ὄλγα Κεφαλογιάννη, Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ἥν ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου. Οἱ προσελθόντες μαθηταί ἔψαλον τά κάλαντα, παρηκολούθησαν παιδικήν διδακτικήν ταινίαν, καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν εἰς αὐτούς ὁ Πατριάρχης, διανείμας εἰς ἅπαντας δῶρα καί γλυκά. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ., μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης κοντά εἰς τούς πρόσφυγας 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Ὑψωμαθείων, τῇ μερίμνῃ τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας, προσωρινῶς φιλοξενουμένους Χριστιανούς πρόσφυγας ἐκ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ηὐχήθη καί ηὐλόγησεν αὐτούς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, διένειμε δέ αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια καί ἄλλα δῶρα, συνγευματίσας ἅμα μετ᾿ αὐτῶν. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἐπεσκέφθη κατ᾽ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 28ης Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Ἰωάννην Çolakyan, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῶν Χριστουγέννων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Κυρίωνος Ἁγιοπαντελεημονίτου, καί Μοναχῶν κ. Βαρνάβα καί κ. Εὐδοκίμου Βατοπαιδινῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνούς καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Στεφάνου, εὐλογήσας αὐτό ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουγεντάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Εὐγενίαν Καραγιάννη καί Ἐλισάβετ Τσομπανίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαβούταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῶν θυγατέρων των δίδων Μελιτήνης καί Ἐλισάβετ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Φελεσάκην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Χατζηγιαννάκη, Δικηγόρου, ἐκ Πειραιῶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails