________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


3/10/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (10 Μαρτίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς συνδιοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ὁμογενειακοῦ τούτου Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος μετά τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης Περιβαλλοντικῆς Ἡμερίδος, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ θάλασσα πού μᾶς ἑνώνει», ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπό δεκαετίας πραγματοποιουμένου προγράμματος, γνωστοῦ ὡς «Τετραημέρου Περιβαλλοντικῶν Δράσεων» (8-11 Μαρτίου 2018). 
Τήν ἐκδήλωσιν ἐχαιρέτισε διά καταλλήλου ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις τήν ἐκτίμησιν ὅτι εἰς τό Αἰγαῖον Πέλαγος τῶν μεταναστῶν καί τῶν προσφύγων δοκιμάζονται σήμερον αἱ ἀνθρωπιστικαί ἀρχαί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπον.


Ἀναφορικῶς πρός τήν οἰκολογικήν κρίσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐπεσήμανεν ὅτι αὕτη συνδέεται ἀφ’ ἑνός μέν μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ κοσμοειδώλου καί τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ μοντέλου κατά τήν περίοδον τῆς νεωτερικότητος, λόγῳ καί τῶν ἐπελθουσῶν τεχνικο-επιστημονικῶν ἐξελίξεων, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τό πρότυπον οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τό ὁποῖον κυριαρχεῖ σήμερον παγκοσμίως, ἀνεφέρθη εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικοοικονομικῆς κρίσεως, ὅπερ συνεπάγεται τόν πρωτεύοντα ρόλον, ὅν αἱ θρησκεῖαι σήμερον καλοῦνται νά διαδραματίσουν πρός ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων προκλήσεων, συμβάλλουσαι εἰς τήν ὑπέρβασιν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μετατρέψει τήν φύσιν εἰς ἀντικείμενον καί μέσον ἱκανοποιήσεως ἀναγκῶν καί δημιουργίας νέων ἀναγκῶν καί νέων ἱκανοποιήσεων. 
Ὑπομιμνήσκουσα διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην περί πανορθοδόξου, διαχριστιανικῆς καί διαθρησκειακῆς συνεργασίας πρός ἐπιτυχεστέραν ἀντιμετώπισιν τῶν συνεπειῶν τοῦ οἰκολογικοῦ ζητήματος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὑπέμνησε τοῦτο μέν τάς σχετικάς ἀναφοράς τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, τοῦτο δέ τό Κοινόν Μήνυμα Αὐτῆς μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου (1-9-2017), ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ Προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς Δημιουργίας, δι’ ὧν ἀνεδείχθη ἡ στενή σχέσις μεταξύ κοινωνικῶν καί οἰκολογικῶν προβλημάτων.


Τέλος, ὁ Πατριάρχης ὑπενθύμισε πρός τήν ἐκπαιδευτικήν κοινότητα τήν σημασίαν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ ὀρθόδοξος παιδεία τοῦ προσώπου, ἐνσταλάσσουσα εἰς τάς ψυχάς τῶν παίδων καί τῶν νέων οἰκολογικήν καί κοινωνικήν εὐαισθησίαν, εὐθύνην, μέριμναν καί στοργήν διά τόν συνάνθρωπον καί διά τό φυσικόν περιβάλλον. Διό καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς θεολογικόν μάθημα, «εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν μάθημα οἰκολογικῆς καί κοινωνικῆς εὐαισθητοποιήσεως, διδασκαλία τοῦ προσωποκεντρικοῦ, τοῦ κοινοτικοῦ καί οἰκοφιλικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἀκόμη, δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσῃ ὅτι τό πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀντανακλᾷ τήν στοργήν αὐτῆς διά τόν ἄνθρωπον, καί τήν μέριμναν διά τήν ἀπειλουμένην καί στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν, ὑποστασιοποιουμένην εἰς τήν πρό τριακονταετίας περίπου πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά ὁρίσῃ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέραν προσευχῆς διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἥν συμμερίζεται πλέον τόσον ἡ Ρωμαικολαθολική Ἐκκλησία ὅσον καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν.


Ἐνώπιον τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων, Σχολικῶν Συμβούλων, Διευθυντῶν Σχολείων καί Καθηγητῶν ἀπό διαφόρους περιοχάς τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας, ὡς καί Καθηγητῶν ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί ἐκ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μωραΐτη», χαιρετισμόν ἀπηύθυνον ὁ οἰκοδεσπότης Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Παῦλος Ματζιάρης, Διευθυντής τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ ἐμπεριστατωμένας εἰσηγήσεις ἐπαρουσίασαν ὁ Αἰδεσι-μολ. Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Μιχελάκη, Ὑπεύθυνος Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς ὡς ἄνω Διευθύνσεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Σοφία Θεοδωρίδου, Ὑπεύθυνος λειτουργίας τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἐδέσσης – Γιαννιτσῶν, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Δημήτριος Μυλωνᾶς, Σχολικός Σύμβουλος Οἰκονομολόγων, ἡ Ἐλλογ. κ. Λαμπρινή Παπατσίμπα, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Προτύπων Πειραματικῶν Σχολείων, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Πολύβιος Στράντζαλης, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων, κ.ἄ.. 
Ἐπηκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα, ἐπί τοῦ θέματος «Περιβαλλοντικά μηνύματα μέσα ἀπό τίς τέχνες», ἐκτελεσθέν ὑπό τῶν ὑπευθύνων τοῦ 1ου Γυμνασίου Εὐκαρπίας.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλισσαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Κοσμᾶ Σιμωνοπετρίτου, νέου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὅν συνεχάρη Οὗτος εὐχηθείς εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καλλίκαρπον θητείαν εἰς τήν νευραλγικήν ταύτην θέσιν, καί Νείλου, ὡσαύτως, Σιμωνοπετρίτου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Δημοσίας Δοικήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Χατζηνικολάου, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατροδικαστικῆς ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Ἀρχαιολογίας Ἰωάννην Φάππαν, Ἐρευνητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Koç, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀγγελικῆς Δημητρέλου, Καθηγητρίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν διδακτορικήν του διατριβήν, ὑπό τόν τίτλον «Ἔλαιον εὐῶδες τεθυωμένον – Τά ἀρωματικά ἔλαια καί οἱ πρακτικές χρήσης τους στήν Μυκηναϊκή Ἑλλάδα καί τήν Ἀρχαία Ἐγγύς Ἀνατολή (14ος – 13ος αἰῶνας π.Χ.)». 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαϊωάννου, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ὑπότροφον τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Ἀναγνώστου, Ψυχολόγον, ἐκ Βεροίας, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, ἐκ Κατερίνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Kenan Kahraman, μαθητήν, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails