_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/07/2009

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Δεκεμβρίου.
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος μαθητῶν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Μπίρνταχα, Καθηγητοῦ, μέλη τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, Καθηγηταί τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου Δράμας, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος.
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἷς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ’ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου ‒ Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Προξένους τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βλαδίμηρον Κάϊσεβ, Πρωθυπουργόν τῆς Καρνασιο-Τσερκεζικῆς Δημοκρατίας τῆς Ρωσσίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Κουζνέτσοβ, Στρατηγοῦ, καί Γεωργίου Ἠλιάδου, Διευθυντοῦ τοῦ Ὑπουργείου Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος (φωτογραφία: Ν. Μαγγίνας)


Τόν Ἐντιμ. κ. Alp Ay, Διευθυντήν τοῦ τμήματος πολιτικῶν ὑποθέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Τρεμόπουλον, Εὐρωβουλευτήν τοῦ Κόμματος «Οἰκολόγοι Πράσινοι», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Λογγινίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, Συντονιστήν τῆς διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ρωσσίας ‒ Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Ἰορδανίδου, στελέχους τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ (Σ.Α.Ε.).
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαρίλαον Γκορίτσαν, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνοβρεταννικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Oğuz Ceylan, Καθηγητήν‒βοηθόν Πρυτάνεως τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Mimar Sinan, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἰόλης Γεωργιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Κοσμίδην, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Τεργέστης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πάρην Ἀσανάκην, Δικηγόρον ‒ Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, Κυριάκον Μπακάλην, ἐκ τοῦ Δ. Σ. αὐτοῦ, καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, ἐκ τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ «Ἡδύμελον», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Κεχαγιᾶ καί Γεωργίου Κοκκώνη, καί τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Ὀρφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιγάραν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Κωνσταντέλλη, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς ἑταιρίας «Bristol Myers Squibb», καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Δεσποίνης Μουρατίδου, Ἰατροῦ, καί Εὐτέρπης Μπίκα, Χημικοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη,
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Κυριακήν, 6ην Δεκεμβρίου.

Καταλλήλως δέ κατά :
Τήν ὑπό τοῦ ἁρμοδίου δι’ Εὐρωπαϊκά θέματα Ὑπουργείου, ὁμοῦ μετά τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τῶν γραφείων τοῦ «Κέντρου Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», ἐν Μεσαχώρῳ, τό Σάββατον, 5ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἔναρξιν τῆς 19ης γενικῆς συνελεύσεως τῆς Ἑνώσεως ταξιδιωτικῶν γραφείων τῆς Τουρκίας (TÜRSAB), ἐν τῷ ἐν Harbiye συνεδριακῷ κέντρῳ «Lütfi Kırdar», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails