________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/21/2009

ΕΚ ΦΑΝΑΡΙΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχον Sarıyer, καί ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τό ἐνδιαφέρον καί τήν ὑποστήριξίν του πρός τάς Κοινότητας ἡμῶν τῆς περιοχῆς Βοσπόρου.
Κατά τήν συνάντησιν παρέστη καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιναρδῆς, συνεργάτης τοῦ κ. Δημάρχου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέων «Πιερική Νεολαία», ἐκ Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Λιακοπούλου, Ἀντιδημάρχου, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 19ης Δεκεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, 20ήν ἰδίου, προέστη Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου καί Μ. Εὐεργέτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἑλένης, Ἀρχοντίσσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, ἀνοικοδομηθέντος δαπάναις αὐτῶν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
* * *
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ πρεσβύτερος υἱός τῶν ἀειμνήστων Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἀρετάς καί τήν ἐν γένει μεγάλην προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου Μ. Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.
* * *
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν ἐν Γενεύῃ καί Δυτικῇ Εὐρώπῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Μιχαήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στυλιανόν Κυμπαρίδην, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Καράογλου, ἐκ Κιλκίς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Θεοδοσίου, Χρήστου Βαλαβάνη καί Παναγιώ- του Κανελλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Harry Jenkins, Βουλευτήν, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michele καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Amanbek Makhashevich, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Καζακστάν, μετά μελῶν τοῦ «Dialog Avras Platformu», ὡς καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Cemal Uşak, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. H. Tekin Enerem, Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος («DP») τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Garbis Çam, Okan Sarıkaya καί Βασιλείου Καρακάση, στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Ζηρίδου, μεθ’ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίου «Νέα Γενιά-Ζηρίδη».
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.
* * *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Çırağan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohamed A. Al-Ali Al-Maadid, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Qatar ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου.
Τό ἐν τῷ Ἱδρύματι «Dünya Ehl-İ Beyt» τῶν Ἀλεβιτῶν παρατεθέν δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Γαλατᾶ πραγματοιηθεῖσαν ὑπό τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη ἐκτέλεσιν συνθέσεων κλασσικῆς τουρκικῆς μουσικῆς, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν τρ. μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails