________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/17/2010

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας

Τήν Παρασκευήν, 15ην Ἰανουαρίου, Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου Χαρικλείας Φίλη, αὐταδέλφης τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ οἰκεῖοι καί συγγενεῖς τῆς ἐκλιπούσης καί πολλοί συμπολῖται ἡμῶν.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, Α.Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Sütlüce Διεθνεῖ Συνεδριακῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς Πόλεως ἡμῶν εἰς Πολιτιστικήν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης κατά τό ἔτος 2010, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καί κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ, ἄλλων ἐπισήμων καί προσωπικοτήτων, ὡς καί πλείστων προσκεκλημένων.

* * *

Α.Θ.Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἕνεκα ἐπισυμβάντος ἀτυχήματος νοσηλευόμενον ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ Ἐντιμ. κ. Μustafa Koç, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων «Koç Holding», καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

* * *

Α.Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, καθἥν ἐκκλησιάσθησαν Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Κόντος, Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφείας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Wiesbaden Γερμανίας Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπό τήν ἡγε- σίαν τῆς Εὐλαβ. κ. Δεσποίνης Παπασαλούρου, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ . Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο ὑπΑὐτοῦ τελετή κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως ἡμῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., καθἥν Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς συμπατριῶτας Αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτοῖς καλήν καί εὐλογημένην χρονιάν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Tόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Francis George, Ἀρχιεπίσκοπον Σικάγου, μετά τοῦ γραμματέως αὐτοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Daniel A. Flens καί τοῦ Ἐντιμ. κ. John Doerr (φωτό).

Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκην, ἐκ τῆς . Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κόντου, Δημάρχου Νέας Φιλαδελφείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τό Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ . Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου.

Tό Τόν Ἐξοχ. κ. Dragoljub Ljepoja, Πρέσβυν τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Annita (φωτό).


Τό Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Πλατῆν, Πρέσβυν .τ., μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Ἀντιδημάρχου Ἀθηναίων.

Τό Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κοτίδην, Σύμβουλον Πρεσβείας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τό Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τό Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκλάραν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τό Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης «Millenium Bank», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρος Ρέστη, Ἐφοπλιστοῦ, καί Πέτρου Στάθη, ἐξ Ἀθηνῶν (φωτό)

Tό Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιόκαν, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.


κ. Τόν Εντιμ. Πέτρον Κυριακίδην, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ, Καθηγητοῦ-Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάννης Ζιμπάρα, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκ Βρυξελλῶν.

Ἐ Τόν Εντιμ. κ. Ἀχιλλέα Βαρδάκην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Ἀντώνιον Νακόπουλον, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Wiesbaden Γερμανίας Κοινότη- τος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

* * *

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:

Tήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰανουαρίου.

Τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Sezai Karakoç «Gün Doğmadan», ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», τήν Παρασκευήν, 15ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails