________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/17/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ ΣΙΣΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετέβη εἰς τόν ἐν Σισλῇ Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Νοεμβρίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexander Velev, Γεν. Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, καί ἡ Εὐγεν. κ. Dimitrina Temelkova, Πρόξενος, ἡ Εὐγεν, κ. Yordanka Ananieva, Ἀντιδήμαρχος Burgas, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Βουλγαρίας. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τό ἐκκλησίασμα, μεταφρασθέντας εἰς τήν Βουλγαρικήν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ivan Jelev Dimitrov, Καθηγητοῦ, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Βάρνης Κυρίλλου καί Νευροκοπίου Ναθαναήλ. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾽ ὅ ἐξετελέσθη μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα ὑπό νέων ἐλθόντων ἐκ Πύργου (Burgas) Βουλγαρίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Παπαχρηστίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὑποβαλόντα εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ πατρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Παντελεήμονος.
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν, καί Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Βασιλειάδην, καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἔρσην Ἀμπατζῆ καί Εὐγενίαν Ἀδαμαντίδου, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. κ. André Binggeli καί Ἀλέξιον Χρυσοστάλην, ἐκ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης Ἱστορίας Κειμένων, ἐκ Παρισίων. 
- Ὅμιλον ἀποφοίτων τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδου, Καθηγητοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hardy Trep, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλίκης Μαραβέλια, Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Αἰγυπτιολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐδουάρδον Καρρέρ, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζῶμπον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἀκαρᾶν καί τήν Εὐγεν. κ. Φαίδραν - Ἀργυρῶ Ἡρακλείδου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
-Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Καντίνου καί Ἀναστασίαν Καμενίδου, ἐκ Ρόδου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Andrey Kurganskiy, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Ρωσσίας, καί κ. Samuel Avyatar, ἐξ Ἱεροσολύμων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φωτιάδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί εὐχαριστίας διά τήν ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρομάχης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Selim Dalaman, ἐκ Βελγίου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Γαβριήλ, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Umur A. Birand, Δημοσιογράφον, μετά τοῦ υἱϊοῦ αὐτοῦ Umberto, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Doğan Onur Araz μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sinem, ἐκ Καππαδοκίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Βακαλοπούλου, Ἀρχινοσοκόμον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 15ην Νοεμβρίου, 
β) τήν ὑπό τῆς Τηλεοράσεως TRT παρουσίασιν τοῦ ντοκυμαντέρ «Φατίχ: ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἄλλαξε τήν πορεία τῆς Εὐρώπης», ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, αὐθημερόν, 
γ) τό συνδιοργανούμενον ὑπό τῶν Πανεπιστημίου Koç, Ἱδρύματος ἀνταλλαγέντων Λωζάννης (Lozan Mübadilleri Vakfı), Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν καί Κέντρου Ἐρευνῶν Μειονοτικῶν Ὁμάδων, Συμπόσιον, μέ θέμα: 90 ἔτη ἀπό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν Ἑλλάδος Τουρκίας, νέαι προσεγγίσεις-νέα εὑρήματα, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Πενεπιστημίου, τό Σάββατον, 16ην τ. μ., 
δ) τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίϊκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.) συνάντησιν τῶν μελῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἕδρᾳ τῶν Χρυσοβεργείων, αὐθημερόν, καί 
ε) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἄρη Π. Ἀμπατζῆ καί Εἰρήνης Γ. Δημητρίογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου, αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails