________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/22/2016

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 20ήν Μαΐου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερθείς εἰς τήν συμβολήν τοῦ Μ. Κωνσταντίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί τήν ἐπικειμένην σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί, προτροπῇ Αὐτοῦ, ὁ παρεπιδημῶν Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Ἠλίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καί 
β) ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 21ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἀνεφέρθη καί εἰς τήν συγκαλουμένην κατ᾿ αὐτάς ἐν τῇ Πόλει Παγκόσμιον Ἀνθρωπιστικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. 
Εἰς ἀμφοτέρας τάς Ἀκολουθίας ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἐκ Φιλλανδίας Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Ἠλίας, μεθ᾿ ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τό Σάββατον, 21ην Μαΐου. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ὡς ἄνω πολιόν Ἱεράρχην καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ὄουλου κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, μεθ᾿ ὁμάδος Κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. Τόν Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, ἀναχωροῦντα ἐκ τῆς Πόλεως κατόπιν διορισμοῦ αὐτοῦ ὡς Πρέσβεως τῆς Χώρας του ἐν Κούβᾳ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη, Νομικόν, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, ἐκ τῶν Γραμματέων αὐτοῦ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails