________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/25/2017

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

Από την σημερινή Πατριαρχική Χοροστασία επί τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης 


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐν Λευκίμμῃ Κερκύρας ἐπισυμβασῶν καταστρεπτικῶν πλημμυρῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς Σεβ. κ. Νεκτάριον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κερκύρας. 
* * * 
Ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐπισυμβάσης εἰς τό τέμενος «al-Rawda» τῆς πόλεως Bir al-Abed τῆς Αἰγύπτου δολοφονικῆς τρομοκρατικῆς ἐνεργείας μέ θύματα ἀθώους μουσουλμάνους πιστούς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε μήνυμα συμπαθείας καί εὐχῶν πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Οὐκρανίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου κ. Oleksandr Gaman καί τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Maxym Vdovychenko, ὁ Ἐντιμ. κ. Andrej Papierz, Γεν. Πρόξενος τῆς Πολωνίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Πρόξενος τῆς Αὐστρίας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν, καί πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει καί ἐν Προύσῃ διαβιούσης Οὐκρανικῆς Παροικίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ τραγικῶν θυμάτων τῆς τεχνηέντως δημιουργηθείσης ὑπό τοῦ Σταλινικοῦ Καθεστῶτος ἐπισιτιστικῆς κρίσεως τῶν ἐτῶν 1932 – 1933. Ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, εὐχαριστήσαντος θερμῶς τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμητικήν Αὐτοῦ παρουσίαν, Οὗτος, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιούντων Οὐκρανῶν, ἀπευθύνας ἐνθέρμους συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τάς Οὐκρανικάς Ἀρχάς ἐπί τῇ 84ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς λιμικῆς κρίσεως ἐν αὐτῇ. Σημειωτέον, ὅτι σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ τραγικῇ ταύτῃ ἐπετείῳ ἐδημοσιεύθη καί εἰς τό διαδίκτυον. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας: 
α) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ. 
β) Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων καί Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι. 
γ) Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς ἐκ μέρους τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τῶν ὡς ἄνω Ἱ. Ναῶν. 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀγαμέμνωνος Μποζίνη, Νικολάου Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου καί Ἰωάννου Παπαδάκη, Ἀστυνομικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Τσούβαλην, Θεολόγον, Ἄρχοντα Ὁστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Πατρῶν.
- Τήν Εὐγεν. κ. Inga Kikvadze, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἕλεναν Γιαννακοπούλου, Ἀν. Καθηγήτριαν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Τιφλίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἄρη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνστανῖνον Κυρανάκην, Ἀν. Ἐκπρόσωπον Τύπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν (Jeanne) Knights, Διευθύντριαν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Charis», ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κοσμίδην, Κοσμηματοπώλην, ἐκ Λέσβου. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Κιοσέογλου, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου (Bakırköy), ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ναούμ, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Γεωργίας καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, Ἐκπαιδευτικοῦ, λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Χρήστου Ναούμ, Ἰατροῦ. 
- Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Μουσικολ. κ.κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Φενερλῆν, μέλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὑψωμαθείων, τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ καί Ἄνναν Ψαροπούλου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, καί τήν δίδα Αἰκατερίναν Σέκερη, μαθήτριαν ἐν αὐτῷ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Λαιμόπουλον, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δάφνης, ἐκ Μάλτας. 
- Τήν Μουσικολ. κ. Μαρίαν Θεοδωράκη, Καθηγήτριαν Φωνητικῆς – Συγγραφέα παιδικῶν βιβλίων, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλλίνας Κουρῆ, Ἠθοποιοῦ, ἐκ Χανίων Κρήτης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σπυριδούλας Νίκου, Ἰδιοκτητρίας Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσῶν, ἐξ Ἰωαννίνων.


- Τήν Ἐλλογ. κ. Κυριακήν Σκουλίδου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἰωάννας, μαθητρίας, ἐντεῦθεν. 
-  Τήν Ἐλλογ. κ. Ἰόλην Μπουγιουκγεωργιάδου, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Γαβριέλαν Βεμβέτσου, Φοιτήτριαν, ἐκ Λέσβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails