________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/31/2018

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας εἰς Φανάριον 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Αὐγούστου, ἀφίχθη, κατόπιν ἐπιθυμίας αὐτοῦ, εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Μπαλασώφ καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀνατολίου Τσουριακώφ, Διερμηνέως, πρός διαβούλευσιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί ζητημάτων διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος. 
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτῶν ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί λοιπῶν ἐνδημούντων ἁγίων Ἀρχιερέων, προσελθόντων πρός συμμετοχήν εἰς τήν Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου. 
Ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε δι’ ἐνθέρμων προσρήσεων τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μνησθείς τῶν προαπελθόντων Γερόντων αὐτῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί Λέννιγκραντ Νικοδήμου, ὡς καί πάντων τῶν διακονησάντων τάς διμερεῖς μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀλλά καί εὐρύτερον τάς διορθοδόξους σχέσεις, καί τονίσας τήν σημασίαν τοῦ διαλόγου ὡς θεοστάλτου μέσου πρός ὑπέρβασιν τῶν παρουσιαζομένων δυσχερειῶν, ὁ δέ Μακαριώτατος, ἀπαντητικῶς, ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν του καί τάς ζωηράς ἀναμνήσεις του ἐκ τῶν κατά διαφόρους περιστάσεις πραγματοποιηθεισῶν ἐπισκέψεών του εἰς τήν Βασιλίδα τῶν Πόλεων καί ἐκ τῆς συνεργασίας του μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 
Ἐπηκολούθησε μακρά κατ’ ἰδίαν συζήτησις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. 
Ἡ Α. Μακαριότης, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐπί δύο καί ἡμίσειαν ὥρας διαρκεσασῶν συνομιλιῶν, ἀνεχώρησεν αὐθημερόν, ἐπιστρέψας εἰς τά ἴδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails