_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/27/2009

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: "ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΓΚΥΡΗΝΑΙΟΙ"


Του Νικολάου Μαγγίνα

Την Παρασκευή της Διακαινησίμου, 24 Απριλίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά την Θ. Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, που πανηγύριζε, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και συνιερουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου καί του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου. Κατά την Θ. Λειτουργία ομίλησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε για τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

"Θα ήθε­λα να το­νί­σω ό­τι το Οικου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χείο είναι η Νέ­α Ιε­ρου­σα­λήμ, η Νέ­α Σι­ών, η Μη­τέ­ρα των Εκ­κλη­σι­ών, ως πρω­τό­θρο­νη, μαρ­τυ­ρι­κή, δο­ξα­σμέ­νη και κε­νου­μέ­νη Εκ­κλη­σί­α. Εί­ναι μια Εκ­κλη­σί­α αιμα­το­βαμ­μέ­νη και πε­φω­τι­σμέ­νη. Εδώ συ­γκλή­θη­σαν ό­λες οι Οικου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι που δογ­μά­τι­σαν α­σφα­λώς τα δόγ­μα­τα πε­ρί του μυ­στη­ρί­ου του Τρια­δι­κού Θε­ού και της εναν­θρω­πή­σε­ως του Υιού και Λό­γου του Θε­ού. Εδώ εποί­μα­ναν με­γά­λοι Πα­τέ­ρες... ε­δώ βι­ώ­νε­ται εξα­κο­λου­θη­τι­κώς το μαρ­τύ­ριο, αλ­λά και το μυ­στή­ριο του Σταυ­ρού και της Α­να­στά­σε­ως του Χρι­στού.

Τι κι αν οι έ­σω­θεν εχθροί, που ανί­στα­νται «εξ η­μών αυτών» και είναι πι­ό ε­πι­κίν­δυ­νοι, τραυ­μα­τί­ζουν α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο την Πρω­τό­θρο­νη Εκ­κλη­σί­α, αμ­φι­σβη­τού­ντες «κα­νο­νι­κά ό­ρια α έθε­ντο οι πα­τέ­ρες η­μών»; Τι κι αν άλ­λοι δί­νουν «ό­ξος με­τά χο­λής με­μιγ­μέ­νον» στην Μη­τέ­ρα Εκ­κλη­σί­α, δι­ό­τι είναι α­νί­κα­νοι να πλη­ρο­φο­ρη­θούν το μυ­στή­ριο τού Σταυ­ρού; Τι κι αν άλ­λοι προ­σπα­θούν να δια­με­ρί­σουν τα ιμά­τια αυτής «βά­λο­ντες κλή­ρον»;...
Πα­να­γι­ώ­τα­τε Πά­τερ και Δέ­σπο­τα,
Δεν ήλ­θα­με στον χώρο αυτόν για να πλέ­ξου­με ακάν­θι­νον στέ­φα­νον, ούτε για να διαρ­ρή­ξου­με τον ά­ρα­φον του Χρι­στού και της Εκ­κλη­σί­ας χι­τώ­να, αλ­λά να υπο­βά­λου­με σέ­βη και να απευθύνουμε προ­σευ­χές στον Θε­ό να Σας ενι­σχύ­η με την φω­τει­νή νε­φέ­λη της δό­ξης Του και της Θε­ο­τό­κου, να σας δί­νη υπο­μο­νή, να δει­κνύ­ε­τε στην Οικου­μέ­νη τις πλη­γές του Σταυ­ρού που εί­ναι η δό­ξα της Εκ­κλη­σί­ας και να απο­τε­λή­τε την έκ­φρα­ση της Ζω­ο­πα­ρό­χου Πλευ­ράς του Χρι­στού... Είμα­στε τα­πει­νοί προ­σκυ­νη­τές, θαυ­μα­στές και συ­γκυ­ρη­ναίοι καί α­να­φω­νού­με. «Χρι­στός α­νέ­στη, και πε­πτώ­κα­σι δαί­μο­νες»!"


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία του, στο τέλος της Θ. Λειτουργίας αφού αναφέρθηκε στην χαρά της Αναστάσεως και στην Παναγία που αγάλλεται "εν τη εγέρσει του τόκου της", είπε τα εξής για τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και τις χορωδίες της Ναυπάκτου και της Πολυφωνικής Χορωδίας που επισκέφθηκαν την Πόλη:

"Με ιδιαιτέραν συγκίνησιν και χαράν σημειούμεν την συμμετοχήν εις την εορτήν μας του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, εκλεκτού αδελφού τα μάλα αγαπώντος την μαρτυρικήν Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και πλειστάκις μετά παρρησίας στηρίξαντος τα δίκαια του καθ᾿ ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου διά της θεολογικής γλώσσης και του οξυγράφου καλάμου του, καθώς και την παρουσίαν συν αυτώ, του τε Εντιμοτάτου κ. Νομάρχου Αιτωλοακαρνανίας, του αξιοτίμου κ. Δημάρχου Ναυπάκτου, της Χορωδίας Ναυπάκτου, ως και της Χορωδίας Πατρών. Προ εξαμήνου είχομεν επισκεφθη την αποστολικήν Μητρόπολιν Πατρών, η οποία, όπως και η Μήτηρ Εκκλησία, ευρίσκεται υπό την προστασίαν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και είχομεν την χαράν νά ακούσωμεν την χορωδίαν εις την έδραν της. Το αυτό ισχύει και διά την της Ναυπάκτου. Σήμερον με πολλήν χαράν τας έχομεν πλησίον μας, εις την λαμπροφορούσαν επί τω Πάσχα Βασιλεύουσαν. Καλώς ήλθετε, τέκνα αγαπητά, και όλοι οι λοιποί εκ του εξωτερικού ευσεβείς προσκυνηταί. Άξιον το προσκύνημά σας!".

Ο Πατριάρχης με τα μέλη του Βυζαντινού χορού της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών, ο οποίος έψαλε κατά την πανηγυρική Θ. Λειτουργία στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.

1 σχόλιο:

  1. ο Βυζαντινός της Πολυφωνικής στο Φανάρι... συνεκινήθημεν βαθύτατα.......

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails