________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


7/14/2013

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 14ης ἰδίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κυροῦ Νικοδήμου καί Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κυροῦ Κυρίλλου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐξ Η.ΠΑ., ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Μεγάρῳ «Okçular Tekkesi», τῇ παρουσίᾳ τῶν ἐνταῦθα ἐκπροσώπων τῶν θρησκευτικῶν Μειονοτήτων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βλαδιμήρου Ὀχουνοῦ, πρ. Δημάρχου Νέας Μαδύτου, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδα καί τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριάννης Κορομηλᾶ, Ἱστορικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνος Βαχάρη, Ἄρχοντος Μαΐστορος, ἐκ Μονακό. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Alice M. Shulka, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐνταῦθα πανεπιστημιακῶν σπουδῶν αὐτοῦ. 
- Ὅμιλον Ἑλληνοαμερικανῶν Φοιτητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐφροσύνης Ἀντωνακοπούλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Βακαλόπουλον, Ὑγειονολόγον- Στέλεχος τοῦ Ἑνιαίου Φορέως Ἐλέγχου Τροφίμων τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χρόνη, Δρος Βυζαντινῆς Φιλολογίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jane καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἠ. Τσάκον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ναταλίας Συρίμη, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, συνοδευομένους ὑπό οἰκείων καί φίλων αὐτῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μαρούκου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου Ἠ. Τσάκου καί Ναταλίας Συρίμη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 13ην Ἰουλίου. 
- Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ θερινῶν κατασκηνώσεων τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου. 
- Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails