________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/19/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (19 Απριλίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Μάξιμον. 
- Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Tatul Anuşyan, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Giovanni Silvagni, Andrea Caniato καί Benedetto de Lyra Albertin, καί τούς Ἐντιμ. κ. Federico Zirotti καί κ. Pablo Afael Ferrari, ἐκ Μπολώνια Ἰταλίας.
- Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῆς Κοινότητός των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κορομπίλην, Ἀξιωματικόν Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, Πρόεδρον τῆς Σχολῆς Γονέων Κατερίνης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Δᾶκον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Saygılı καί τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, στελέχη τῆς Τραπέζης «Garanti». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου πασχαλινόν γεῦμα, ἐν Κουσκουντζουκίῳ, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 18ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰμιλίας Δάκου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 19ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails