________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/27/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (27 Ιανουαρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰανουαρίου, ἐδέχθη ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντι-νουπόλεως καί τῶν παρακειμένων Ἱ. Μητροπόλεων, μεθ᾽ ὧν καί συνεγευμάτισε. Κατά τήν ἀκρόασιν αὐτῶν προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, β’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀπήντησε δέ ὁ Παναγιώτατος ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν Του ἐπ᾿ αὐτούς, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειάν Του πρός πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν τῶν πρό διμήνου ἐπετειακῶν ἑορτασμῶν τῆς ἑβδομηκονταετίας τοῦ Συνδέσμου καί διανείμας αὐτοῖς τήν Ἐπετηρίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ νέου ἔτους 2019. 


Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ἅτινα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 26ην Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ταρτού κ. Ἠλίας καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, Ἰωαννίνων, Λαμίας, Θεσσαλονίκης καί Ἀθηνῶν, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Κύπρου εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν καί ἀναφερθείς εἰς τήν κατά τήν ἡμέραν ταύτην συμπληρουμένην ἑβδομηκονταετίαν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τό οἰκουμενικόν ὅραμα τοῦ ὁποίου διακονεῖ καί σήμερον ἀδιαπτώτως καί ποικιλοτρόπως, συμφώνως πρός τάς ἀδηρίτους ἀνάγκας τῶν καιρῶν, ὁ πάνσεπτος Οἰκουμενικός Θρόνος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Αὐγουστῖνον Καρρᾶν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λέοντα Εὐφραιμίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς σλαβοφώνου Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ Νέας Εὐκαρπίας. Τόν Ἐξοχ. κ. Gábor Kiss, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Dóra Henézi, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. George Αbboud, Πρόεδρον τοῦ Διορθοδόξου Ὀργανισμοῦ Προσκόπων «DESMOS», ἐκ Λιβάνου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andriy Chesnokov, Ἀντιπροέδρου, ἐκ Κιέβου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Ἐπιτίμου Προέδρου, καί Βασιλείου Μπίρτσα, Γεν. Γραμματέως, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπη Γκουράρον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 27ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τάς ἐργασίας τοῦ ΛΗ’ Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Παγκύπριας Ἑνώσεως Ἑλλήνων Θεολόγων, ἐπί τοῦ θέματος «Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης καί Κύπρος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, τό Σάββατον, 26ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰακώβου Ἀθανασίου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, τήν Κυρι-ακήν, 27ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails