________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/11/2011

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 11ης τ.μ., ἐκ τῶν ὀλιγοημέρων διακοπῶν Αὐτοῦ ἐν Βορείῳ Ἰταλίᾳ.
Κατά τήν διάρκειαν αὐτῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν Concesio (Brescia) οἷκον ἐν τῷ ὁποίῳ ἐγεννήθη ὁ ἀείμνηστος Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ’, ὡς καί τό παρ’ αὐτῷ ἱδρυθέν «Ἰνστιτοῦτον Παῦλος ὁ ΣΤ’», τό ὁποῖον ἀποτελεῖ διεθνές Κέντρον σπουδῶν καί ἀρχείων, ἐγκαινιασθέν πρό διετίας ὑπό τοῦ σημερινοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ’. Ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐξεναγήθησαν ἔν τε τῷ πατρικῷ οἴκῳ Παύλου τοῦ ΣΤ’ καί ἐν τῷ φερωνύμῳ νεοδμήτῳ Ἰνστιτούτῳ, ὡς καί ἐν τῷ παρ’αὐτῷ Μουσείῳ τέχνης καί πνευματικότητος, ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτῶν Ἐλλογιμ. κ. Giuseppe Camadini καί συνεργατῶν αὐτοῦ, μετά πλείστου σεβασμοῦ καί τιμῆς, ἐνῶ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα καί ἐλήφθησαν φωτογραφίαι. Κατά τήν συνομιλίαν ὁ Πατριάρχης ἐμνήσθη τῶν φοιτητικῶν χρόνων Αὐτοῦ ἐν Ρώμῃ, καθ’ οὕς εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συναντήσῃ κατ’ ἐπανάληψιν τόν μακαριστόν Πάπαν καί νά παραστῇ εἰς τήν ἐν τῷ Ἁγίῳ Πέτρῳ τελετήν τῆς ἄρσεως τῶν μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀναθεμάτων (1965).
Ἐπίσης, τήν 11ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν γενέθλιον οἷκον τοῦ Πάπα Ἰωάννου τοῦ ΚΓ’ ἐν Sotto il Monte (Bergamo) καί τό ἐν τῇ αὐτῇ κωμοπόλει Μουσεῖον, ἐν ᾧ φυλάσσονται πλεῖστα ὅσα ἐκ τῶν προσωπικῶν του ἀντικειμένων καί ἀναμνηστικά τῆς παπωσύνης αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς καί ἀγάπης ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μεσημβρίας κ. Loris Francesco Capovilla, διατελέσαντος Ἰδιαιτέρου Γραμματέως τοῦ ἀοιδίμου Πάπα, καί τῶν ἐν τῷ Μουσείῳ διακονουσῶν μοναζουσῶν.
Κατά τήν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Μιλάνου τόν Πατριάρχην ἡμῶν προέπεμψεν ὁ ἐκεῖ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ἐν δέ τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Ἐπίτροπός Του Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails