________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/19/2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τῆς 17ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων Τουρκίας - Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış καί τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Beyhan, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, ἐξ Ἀμερικῆς, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἀνακτόρου Δολμάμπαχτσε δεῖπνον ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 22ας συνεδριάσεως τῆς Ὁμάδος παρακολουθήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ μεταρρυθμίσεων, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν κοινοτήτων, τῶν ἐν Τουρκίᾳ Πρέσβεων καί Γεν. Προξένων τῶν χωρῶν-μελῶν τῆς Ε. Ε., Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν, τοῦ Νομάρχου τῆς Πόλεως καί ἄλλων προσωπικοτήτων.

* * *
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐντιμ. κ. Cihan Okan καί τῆς Εὐγεν. κ. Dilek Koç, ἀοιδῶν, ὁμιλήσας καταλλήλως. Τήν συναυλίαν παρηκολούθησε πλῆθος φιλομούσων ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.
* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Σεπτεμβρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 19ης ἰδίου.
Κατ’ αὐτήν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Worcester Mασσαχουσέτης κ. Robert Joseph McManus, ἀμφότεροι ἐπί κεφαλῆς ὁμίλων κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῶν, ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μέλη τοῦ Ἱδρύματος εἰκαστικῶν τεχνῶν καί μουσικῆς Θεοχαράκη, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίνης Θεοχαράκη, καί μέλη τοῦ Συλλόγου ἀρχαιοφίλων καί πολιτιστικῆς κληρονομίας Ἕβρου.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας διά πατρικῶν λόγων τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσελθόντας προσκυνητάς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Worcester.

* * *
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ νεοεκλεγέντος Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὑποβαλόντος σέβη ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένην ποιμαντορίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails