________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/27/2013

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ "ΝΥΚΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" ΣΤΟ BRNO ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ


Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
ἐπί τῇ Ἐνάρξει τῆς Ἀγρυπνίας τῆς "Νυκτός τῶν Ἐκκλησιῶν" 
ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Ναῷ Ἁγίου Wenceslav Brno 
(24 Μαΐου 2013) 
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Μπρνό καί Ὀλομούτς κύριε Συμεών, Τοποτηρητά τοῦ Θρόνου τῆς Ἁγιωτάτης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, 
Ἱερώτατοι ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, 
Ἐντιμότατε κύριε Michal Hašek, Περιφερειάρχα τῆς περιοχῆς Νοτίου Μοραβίας, 
Ἐντιμότατε κύριε Roman Onderka, Δήμαρχε Brno, 
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
Χριστός Ἀνέστη! 
Ἐν δοξολογίᾳ τοῦ παναγίου Ὀνόματος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν, τελοῦμεν σήμερον ἐν συμπροσευχῇ, ἐν ἑνί πνεύματι καί μιᾷ καρδίᾳ, ὁρῶντες "θυσίαν τετελειωμένην" τό ἔργον τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τήν ἀγρυπνίαν ταύτην εἰς μνήμην καί τιμήν των καί εἰς ἀναγνώρισιν καί εὐγνώμονα ἀξιολόγησιν τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, παρά τῶν τότε Πατριάρχου καί Αὐτοκράτορος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί τῆς ἱεραποστολικῆς δραστηριότητος αὐτῶν, ἐν κόπῳ καί μόχθῳ, ἐν νυκτί καί ἡμέρᾳ, ἐν θυσίαις καί ἐν κινδύνοις, εἰς τήν εὐλογημένην ταύτην γῆν τῆς Μοραβίας, κομίζοντες εἰς πάντας ὑμᾶς τούς παροικοῦντας ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ τήν εἰρήνην καί τήν εὐλογίαν τοῦ ἐκ τάφου ἀνατείλαντος Δεσπότου ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀπευθύνοντες εἰς ὑμᾶς τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν "Χριστός Ἀνέστη" καί τό "Χαίρετε" τοῦ Κυρίου. Καί πάλιν ἐρoῦμεν Χαίρετε, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ. 
Ἔτι πλέον συγκινούμεθα καί δοκιμάζομεν μεγάλην πνευματικήν χαράν, διότι σήμερον ἐν Μπρνό συναντώμεθα καί συναναστρεφόμεθα μέ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ὁμολογουμένην ἔχοντας τήν πηγαίαν εὐλάβειαν καί παραδοσιακήν τήν ἀφοσίωσίν των πρός τήν Ἐκκλησίαν, ἰδιαιτέρως πρός τήν κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ν τῶν Ἁγίων αὐταδέλφων Θεσσαλονικέων Πατέρων καί Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου. 
Καθορῶντες τά ἀποτελέσματα καί τήν αὔξησιν ἑκατονταπλασιόνως τῆς σ π ο ρ ᾶ ς ἐκείνων τῶν ἀσυγκρίτων Ἁγίων τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, ἀνανεοῦμεν καί ἡμεῖς τάς δυνάμεις ἡμῶν, λαμβάνοντες χάριν καί ἔλεος ἐκ τῆς μεσιτείας αὐτῶν, πρός συνέχισιν τοῦ πολυευθύνου καί πολυεδρικοῦ ἔργου τῆς Οἰκουμενικῆς Πατριαρχίας. 
Ἰδιαιτέρως κατά τήν νύκτα αὐτήν "τήν μή στιγμῇ διαλυομένην" (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος), ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, ζῶμεν τό γεγονός τῆς ἑνότητος ἡμῶν ὡς μελῶν τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τό ὁποῖον ὑμεῖς συνεσωματώθητε χάρις εἰς τήν πρόνοιαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί εἰς τήν αὐταπάρνησιν καί εἰς τόν ἀποστολικόν ζῆλον τῶν δύο πρώτων φωτιστῶν καί ποιμένων σας. 
Τό Σῶμα τοῦτο, συναποτελούμενον ἐκ τῶν ἑκασταχοῦ Ποιμένων καί τῶν πιστῶν καί εὑρίσκον τήν τελείωσιν καί τήν κατ᾿ ἐξοχήν ἔκφρασιν εἰς τό μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἔχει τήν ἀνάγκην καί ἀλλοιοτρόπου β ε β α ι ώ σ ε ω ς, ὡς εἶναι ἡ παροῦσα εὐλογημένη σύναξις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Wenceslav. 
Ἰδιαιτάτη, λοιπόν, εἶναι ἡ εὐλογία, τήν ὁποίαν πλουτοῦμεν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχοντες ἐνισχυτάς καί συμπαραστάτας εἰς τήν πολύμοχθον ζωήν μας τούς Ἁγίους, σεῖς καί ἡμεῖς, καί μάλιστα τούς Ἁγίους αὐταδέλφους κατά σάρκα καί κατά πνεῦμα Κύριλλον καί Μεθόδιον, τούς ἐν ἀνωνυμίᾳ γενικῶς ἑπτά μαθητάς αὐτῶν καί τούς ἀμέσως μετά ταῦτα ἀναδειχθέντας Ἅγιον Ἰωάννην τόν Τσέχον, Ἁγίαν Μάρτυρα Λουντμίλλαν, Ἅγιον Μάρτυρα Βεντσελάβον καί Ὅσιον Προκόπιον τῆς Μονῆς Σαζάβου, οἱ ὁποῖοι πάντοτε φιλοτέκνως ἐπακούουν πρός τόν ἠγαπημένον Κύριόν μας καί διαβιβάζουν τάς αἰτήσεις, τάς δεήσεις, τάς προσδοκίας καί μᾶς ἀποδίδουν ὑπέρ ὧν νοούμεθα ἤ αἰτοῦμεν. 
Καθώς εἶσθε, λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα, ἐπιφορτισμένοι μέ τό βάρος τῆς πατροπαραδότου ταύτης πνευματικῆς καί ὄχι μόνον κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ς τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων καί τῶν συνεχιστῶν καί τῶν διαδόχων των, ἀπευθύνομεν ὑμῖν πατρικήν προτροπήν καί πνευματικήν ὑποθήκην: Συνεχίσατε τήν πίστιν εἰς Χριστόν, τήν ἀγάπην καί τήν ὑποστήριξίν σας πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ὅσον περισσότερον θά τήν ἀγαπᾶτε καί θά τήν εὐεργετῆτε, τόσον περισσότερον σεῖς θά εἶσθε εὐεργετημένοι, διότι ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς δέν ἔχει ἀνάγκην τῆς ἰδικῆς μας ὑπερασπίσεως καί συνεργίας, ἀφοῦ ἔστηκεν ἐπί τήν πέτραν "καί πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" (Ματθ. ις΄,18-19), ὡς ἄλλωστε ἀπεδείχθη πολλάκις εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, ἡ ὁποία διῆλθε διά μέσου πολλῶν ἱστορικῶν συμπληγάδων, ἀλλά οὐδέποτε ἔπαυσε νά ὑφίσταται καί νά ὁδηγῇ τούς ἀνθρώπους εἰς θεογνωσίαν καί σωτηρίαν. 
Ἡ κοινή Μήτηρ ἁπάντων ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑδραζομένη ἐν τῷ Τιμίῳ Αἵματι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τήν μοναδικήν ἐ λ π ί δ α ὅλων ἡμῶν, τῶν εἰς τόν δι᾿ ἡμᾶς παθόντα, ταφέντα καί ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα Χριστόν βεβαπτισμένων καί εἰς Αὐτόν στηριζόντων τήν πορείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 
Εἴμεθα ὄντως λίαν εὐλογημένοι ἀπό τόν Θεόν, διότι μᾶς ἐξέλεξε καί μᾶς ἐτίμησε καί μᾶς καθιστᾷ συμπολίτας τῶν Ἁγίων καί οἰκείους καί ἀδελφούς Αὐτοῦ, παραχωρήσας τήν εὐεργεσίαν τῆς συμμετοχῆς μας εἰς τήν ζωήν τῆς θ ε ώ σ ε ω ς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Εἴμεθα εὐλογημένοι, διότι ἡ ἐ λ π ί ς ἡμῶν αὕτη ἐν τῷ Κυρίῳ οὐδέποτε διαψεύδεται. 
Εὐχαριστοῦντες διά τήν γενομένην τιμητικήν πρόσκλησιν τῆς ἐπισκέψεως καί ἀξιολογοῦντες ὅτι ἡ παρουσία τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τόν χῶρον τοῦτον ἤδη παρέσχεν ἡμῖν πολλάς πνευματικάς συγκινήσεις καί ἐμπειρίας, εὐχόμεθα πατρικῶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπί πάντας καί ἕνα ἕκαστον χριστιανόν τῆς πόλεως Μπρνό, ταῖς πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου καί πάντων τῶν Ἁγίων, "ἵνα φωτί βλέπητε φῶς καί γένησθε ὅλοι φῶς [...] νόμον τιμῶντες ἀδελφότητος καί φιλίας" (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Ἀμήν. 
Χριστός Ἀνέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails