________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/27/2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (26-27 Δεκεμβρίου 2012)Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως πρός τόν Πατριάρχην 
Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ηὐχήθη Αὐτῷ καί διεβίβασεν ὡσαύτως δι’Αὐτοῦ τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήριά του ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει 2013 πρός ἅπασαν τήν ἐν τῇ Πόλει ὁμογένειαν. 
- Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τούς ἐνταῦθα Ἔντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιάλους, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν τῆς Tετάρτης, 26ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.  
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλατζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Emre Öktem, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Ἰατρόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, Ἐπιχειρηματίαν, Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν, καί Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Παπίνη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ τρίτῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails