________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/26/2012

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Λυκειαρχῶν κυρίας Δεσποίνης Φιλίππου καί κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, ἐνῷ τό Ὀργανικόν Σύνολον καί ἡ χορῳδία διδασκομένων μαθητῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, ἔψαλε παραδοσιακά κάλαντα. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους, τοῖς ὡμίλησε περί Πατριαρχικῆς ἀλληλεγύης καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μετά λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν παραμονήν, Δευτέραν, 24ην Δεκεμβρίου, καί προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τήν Τρίτην, 25ην ἰδίου, καθ’ἥν ἐτέλεσε καί τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Κενανίδου, Θεολόγου, ἐξ Ἑλλάδος, προοριζομένου ἵνα ἀναλάβῃ ἱερατικήν διακονίαν ἐν Βελγίῳ. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, καί κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Lucas Paprotny, Πρόξενος τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, αἱ Εὐλαβ. κ. Πετρούλα, σύζυγος τοῦ νεοχειροτονηθέντος, καί κ. Εὐαγγελία, μήτηρ αὐτοῦ, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι αὐτοῦ, πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Παρέστησαν ὡσαύτως οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Μustafa Farsakoğlu, Δήμαρχος Πριγκηποννήσων, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, Mithat Ali Kabaali, Ekrem Selitektay, Mufit Yetkin, ἐκ μέρους τοῦ Κόμματος CHP, καί Kudret Altındağ, ἐκ μέρους τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας, οἵτινες καί συνεχάρησαν τῷ Πατριάρχῃ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ νεοχειροτονηθείς ὑποβαλών τάς υἱϊκάς του εὐχαριστίας διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέψαντο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ἐκ μέρους τοῦ οἰκουροῦντος Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mεσρώπ Β’, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Sahag Maşalyan καί ὁ Πανοσιολ. κ. Tatul Anuşyan καί ηὐχήθησαν Αὐτῇ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Göztepe Νοσοκομείῳ Medical Park τήν ἐν αὐτῷ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Γιαννακοπούλου, ἐξ Αἰγίου. 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων: 
α) οἱ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, 
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, καί 
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, τήν Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails