________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/30/2012

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 30ῆς Δεκεμβρίου, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ὡμίλησε πρός αὐτούς ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ οἱ μαθηταί ἐξετέλεσαν ἑόρτιον πρόγραμμα. 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐσέβιον Σπουργίτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Behnam Sony, ἐξ Ἰράκ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Katif Araz, Ἀντιπροέδρου τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Neriman, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου καί Ἐμμανουήλ, Φοιτητῶν. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Γεωργίου, Πρέσβεως ἐ.τ., τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Μαρίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, πρός τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν διά τό περιοδικόν τοῦ σχολείου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Καρακάσην, Βασίλειον Ἰορδάνογλου, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν, καί Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Καισαρίδου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῶν, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.  
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπαηλιού καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Εὐγενίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Μαΐν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς Εὐγεν. μνηστῆς αὐτοῦ Λόρι. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἐκ Κερκύρας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Κωνσταντίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet K. Ünal, ἐκ Λονδίνου. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ξανθήν Μόρφη, μετά τῶν γονέων αὐτῆς, ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σπυρίδωνος Ἀσπιώτου καί Χριστίνης Ἀμανατοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῶ Ναῷ, τήν Παρασκευήν, 28ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails