________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/16/2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου στο Νιχώρι του Βοσπόρου - φωτό: Ιδιωτική Οδός

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης Δεκεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Ὀργανικοῦ Συνόλου Μουσικοφίλων Πέραν, ὁμιλήσας καταλλήλως. 
 * * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τασκένδης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὡς καί πρός ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ ΕΠΑΛ Παλαμᾶ Καρδίτσης καί ἐκ τοῦ Λυκείου Προβατᾶ Σερρῶν.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 16ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, ὁ Ἐξοχ. κ. Vladimir Ivanovskiy, Πρέσβυς τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Βελεστίνου, τῶν 2ου καί 5ου Γενικῶν Λυκείων Λαρίσης, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν.


Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος καί ὁ Πατριάρχης, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις καί μουσικόν πρόγραμμα.


- Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τασκένδης κ. Βικέντιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ’ αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Kamensky καί Alapaevsky κ. Σεργίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, νέον Ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ χειροτονίᾳ αὐτοῦ εἰς Πρεσβύτερον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Stefan Igumnov, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Νικολάου Μπαλασώφ καί Vsevolod Chaplin, Στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Δημητρίου Safonov, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Vladimir Ivanovskiy καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου, καί Alexander Jersov.


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελον, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Στέφου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Γιβλατάρ κ. Geoffrey Rowell, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Meurig Williams. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Sergio Mainoldi, ἐξ Ἰταλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Mariangela. 
- Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Κανταϊφάκη, ἐκ Σητείας Κρήτης, τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Λαζίδου, Συντηρητρίας Ἔργων Τέχνης-Ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος συντηρήσεως τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βενιζέλου Γαβριλάκη καί Παντελεήμονος Ἀμπουκέλη, Συντηρητῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Ζησίμου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Aslı Bilge, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Yeditepe. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν. 
-Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Osman Kavala καί Cem Mansur , Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾶ ὑποκαταστήματος τῆς Tραπέζης Garanti, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nafiz Karadere καί κ. Tamer Çürüksü, Στελέχη τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐντεῦθεν. 
 * * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῷ ἐν Bahçelievler ξενοδοχείῳ Polat Renaissance πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 17 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱδρύματος Cem, τήν Παρασκευήν, 14ην Δεκεμβρίου.
-Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου. 
- Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῶν Ὁμογενειακῶν Λυκείων τῆς Πόλης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου περί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου- Γενναδίου Μαυράκη, μέ τίτλον: «ὁ Δάσκαλος τῆς Πόλης», αὐθημερόν.
- Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Παπαδοπούλου περί τῆς βιογραφίας τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις αἰθούσῃ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου.
Φωτογραφίες από τον Άγιο Νικόλαο Νεοχωρίου και τον Πατριαρχικό Οίκο mospat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails