_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/02/2012

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


 Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησεν ἅπαξ ἔτι τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου, καθ’ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἐσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Ἀπ. Δήμου, Σύμβουλον Ἐκπαιδεύσεως Θεολόγων, ἐξ Ἄρτης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου, ὑποβαλών τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας διά τήν ἀποδοθεῖσαν αὐτῷ τιμήν καί μνησθείς ἡμερῶν ἀρχαίων εἰς τήν Χαλκίτιδα Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν. 
Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ καί Ζακύνθου κ. Διονυσίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Ρεθύμνου καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, Βουλευτής τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιμον Κυβέρνησιν αὐτῆς, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου αὐτῆς ἐν Ἀδριανουπόλει, Ivo Armenko, Πρέσβυς τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Dragan, καί Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέσβυς, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, μαθηταί ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Lecce κ. Ἀμβρόσιος, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre καί οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι κ. Melke Akyüz καί κ. Fetros Gülçe, ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Kalyon. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐδόθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων ἡ καθιερωμένη δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί, εὐχαριστήσας τούς παρόντας διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην προσῆλθον ἐπίσης ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Ὑπουργός Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως καί Ἐμπορίου τῆς Οὐκρανίας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δήμαρχος Fatih. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Taksim Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευθέντα, ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀσθενείας, Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Swissôtel. 
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίϊκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Rumvader) δεῖπνον, καθ’ὅ ὡμίλησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, οἱ Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ταταούλων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί Μηνᾶς Τσιτσάκος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό ἔργον τοῦ Συνδέσμου καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἄρη Τσοκώνα, μέ θέμα: «Αἱ Κοινότητες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων κατά τόν εἰκοστόν αἰῶνα», ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γεωργοπούλου, Ψυχολόγου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον. 
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς Μεγαλονήσου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον. 
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. ΄ 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ἀργυρόν, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Anatoli Koman, ἐκ Μολδαβίας, καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», Στυλιανόν Ζοβέν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, καί Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. Τάς Ἐλλογιμ. κυρίας Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, καί Dilek Çalgan, Γεν. Γραμματέα αὐτοῦ. Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Θεοδωράκην, Ταξίαρχον τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀλέξανδρον Μαρῖνον, Σμήναρχον, Γεώργιον Γκιώνην, Ἀντισμήναρχον, καί Σαράντον Φλέσαν, Ἐπισμηναγόν, πραγματοποιοῦντας ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ ἐν Ρώμῃ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, μέ τίτλον: «Ἰωακείμ Γ’ὁ Μεγαλοπρεπής. Ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ ἐποχή Του», ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος, τήν Κυριακήν, 25ην Νοεμβρίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
Τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu διοργανωθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπί τῆς Εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW, τήν Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου. 
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Τεχνῶν (İKSV) συναυλίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ συμπόσιον, πρός τιμήν τοῦ συνθέτου Itrî, ἐν τῷ ἐν Beyazıt Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, τήν Κυριακήν, 2αν Δεκεμβρίου, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Εrdoğan.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails