_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/17/2014

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (Μ. Δευτέρα - Μ. Πέμπτη / 14-17 Απριλίου 2014)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης, 17ης Ἀπριλίου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
Ἐν συνεχείᾳ μετέβη παρά τῷ ἐνταῦθα Ἀρχιρραββίνῳ Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν τά πρῶτα φέρουσι τῆς Κοινότητος αὐτῶν τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ:
α) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μ. Τετάρτης, 16ης Ἀπριλίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας. 
β) κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 15ης Ἀπριλίου. 
γ) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μ. Δευτέρας, 14ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντῖνον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Stolinchοv καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Βασιλείου Tanev, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Ünal, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Parigün, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Παπαχαραλάμπους, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, Δημοσιογράφου ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος Ἠχώ-Δημοσιογράφον, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Χαραλάμπους καί Αἰκατερίνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κούρκουλαν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βιολέταν Δούκα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ κατά τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Τζήκαν, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας Νάτση. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα ὁλοθύμους τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Βόζεμπεργκ, Δικηγόρον-Στέλεχος τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Δούρλαρη, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ τῇ οἰκογενείᾳ αὐτῆς Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Δημητρίου, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν νεωκόρου τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Π. Μέγα, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Θεοφάνους Μέγα καί Εἰρήνης Σπανοῦ, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῆς.
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 8ου Διεθνοῦς Φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails