________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


4/23/2014

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ὁλλανδίαν 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἄμστερνταμ Ὁλλανδίας, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen, ἐπισκεφθῇ τήν ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίαν, συναντηθῇ δέ μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Χώρας Willem-Alexander καί ἄλλων Πολιτικῶν Ἀρχόντων. 
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Ἄμστερνταμ θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Τσέτσης. 
Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 27ης Ἀπριλίου, ἐνῷ κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτοῦ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις καί προέπεμψε τόν Πατριάρχην ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Χατζημαρκάκην, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Γερμανίας, Ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος «Ἕλληνες Εὐρωπαῖοι Πολίτες», μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Λυδίας Μουζάκα, Καθηγητρίας Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ματθιουδάκη, Πρέσβεως ἐ.τ., τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Χρηστάκη καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μπέρσου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λάμπρου, Ὀφθαλμίατρον, ἐκ Παρισίων, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τούς Μουσικολ. κ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην, Γεώργιον Μπακόπουλον, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Γεώργιον Καραζέρην, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χαγιάλογλου, καί Γεώργιον Μπερμπέρην, ἐξ Ἴμβρου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
-Ὅμιλον νεανίδων ἐκ τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Διαμαντοπούλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θανασούλιαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τζουλιάνας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Costion Nicolescu, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Ρουμανίας. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 22αν Ἀπριλίου. 
-Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ τίτλον: «Εἰκόνα καί τό πέραν αὐτῆς: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», ἐπί τῇ συμπληρώσει 400 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Κρητικοῦ ζωγράφου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Sara Ildır, ἐκ τοῦ ἐν Κουσκουντζουκίῳ Nakkaştepe Ἑβραϊκοῦ Νεκροταφείου, τήν Τετάρτην, 23ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails