________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


5/15/2015

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12-14 ΜΑΪΟΥ 2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Γερμανοῦ τοῦ Ε´, ἀναπαυομένου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναού Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, καί Γερμανοῦ Δ´, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βαλουκλῆ, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 
- Τήν Τρίτην, 12ην τ.μ., ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς εὐχηθείς τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συνεσίου Στάθη, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Στάθη, καί Ὁσιωτ. Μοναχῆς Φιλοθέης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, καί κ. Σπυρίδωνος Μπούρτζη, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, καθ᾿ ἥν εἴθισται ὁ Πατριάρχης νά χοροστατῇ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, καί ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, ἀγομένῃ ἐν τῇ Κοινότητι Τζιβαλίου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἐν Η.Π.Α. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον Κατσαντωνόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Πνευματικόν τῆς ἐν Ἀπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν πρόσφατον Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς αὐτήν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον καί κ. Αἰκατερίναν Κ. Καγιάντελεν, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. 
- Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Ρουμανίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἰωάννην Τσιάκον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νίκης, ἐκ Λονδίνου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, ἐξ Ἀθηνῶν. Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Βενετίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Luca Zavagno. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πώποταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, στελέχη τοῦ Δικαστηρίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ἐκ Λουξεμβούργου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Πανταζῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Δασκαλάκην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς καί τοῦ υἱοῦ των κ. Ἐμμανουήλ, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Μακρῆ, Ἰμβρίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μπουλούδαν, ἐκ Χίου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά: 
α) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Dr. Haluk Sanver, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Τετάρτην, 13ην Μαΐου, καί β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἐτησίαν συνάντησιν τῶν στελεχῶν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «SAT-7 TÜRK», ἐν Χαλκηδόνι, τήν Τρίτην, 12ην Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails