_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

5/27/2015

Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (ΦΩΤΟ)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἴμβρον 
Τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά τό Τρισάγιον ἐν τῇ Χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῇ κατά τόν Α´ Παγκόσμιον πόλεμον πεσόντων, διεπεραιώθη εἰς Ἴμβρον ἔχων ὡς συνέκδημον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα ἐλθόντα ἐπί τούτῳ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. 
Εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου ὑπεδέχθησαν τόν Πατριάρχην ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν πιστῶν αὐτοῦ. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἱεράρχαι καί οἱ συνοδοί αὐτῶν παρηκολούθησαν τήν ὑπό μαθητῶν τῆς ἐν τῇ Πόλει Ζαππείου Σχολῆς δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ φιλοξενούμενος ἅγιος Ξάνθης καί ὁ Πατριάρχης. 


Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 23ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ παρέστησαν εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων τῶν Ρωμηῶν Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως ἐν τῇ Δημοτικῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Νήσου, καθ᾿ ἅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας. 
Ὁ Σεβ. Ξάνθης, ἐπισκεπτόμενος διά πρώτην φοράν τήν γενέτειραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξεναγήθη εἰς τά διάφορα χωρία αὐτῆς, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 24ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου. Εἰς τό τέλος αὐτῆς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης παρουσιάσας διά θερμῶν λόγων ἀγάπης τήν Α. Σεβασμιότητα, εἰς ἥν προσέφερεν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπί τῇ 20ετίᾳ ἀρχιερωσύνης αὐτῆς, ἀπήντησε δέ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Νήσου ὁμιλήσας διά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διά τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐγγυητοῦ τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος. 


Οἱ παρεπιδημοῦντες εἰς τήν Ἴμβρον αὐτάδελφοι τοῦ Πατριάρχου Νικόλαος καί Ἀντώνιος μετά τῶν οἰκογενειῶν των ἐδεξιώθησαν Αὐτόν τε καί τούς Σεβ. Ἴμβρου καί Ξάνθης, ὡς καί ἄλλους ἐπισκέπτας, μεταξύ τῶν ὁποίων τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, καί Παντελεήμονα Βίγκαν. Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν Δευτέραν, 25ην Μαΐου.

Φωτογραφίες: Ι. Μητρόπολις Ξάνθης

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Bohdan Hladio, μεθ᾿ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῶν ἐν Καναδᾷ Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Παροικιῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην, τ. Πρύτανιν καί Καθηγητήν Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροδάνθης, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κλαίρη, Καθηγητοῦ Γλωσσολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόννης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, ἐντεῦθεν, μετεκπαιδευόμενον ἐν Ἀμερικῇ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κάτση, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Λαμπρόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς - Κυβέλης, Ἰατρούς, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐμμανουήλ, Βασιλικῆς καί Δήμητρας - Ἴριδος, ἐκ Ναυπλίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ. Τζέλης Χατζηδημητρίου, μέ θέμα «Λέσβος, τό νησί τῆς κρυμμένης ἁρμονίας» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 22αν Μαΐου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντη καί Μαρίκας Τζαβίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ,τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά: α) τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Fatih διοργανουμένου ποδοσφαιρικοῦ πρωταθλήματος «Afrika Kupası», ἐν τῷ σταδίῳ «Mimar Sinan», τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου, καί β) τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Sevgi ve Emekle» ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γεν. Προξένου τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Hyatt», τήν Δευτέραν, 25ην τ.μ. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails