_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/22/2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (22-8-2015)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ παρά τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα (22.08.2015) 
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ καί Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, ἀντιστοίχως, τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, καί συνεργάτου αὐτοῦ, καί ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μεθ’ Οὗ ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἔσχε μακράν συνομιλίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. 
Ἀκολούθως, ἡ Α. Ἐξοχότης, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Σημειωτέον, ὅτι ὁ κ. Ὑφυπουργός, προσερχόμενος εἰς τήν καθέδραν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ νενομισμέναι, ὑπό τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ἡγουμένου αὐτῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εὐαγγέλου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμε-νεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου - Διπλοκιονίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου, μετά μελῶν ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου καί Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Νεκταρίου Εὐγενικοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου, Πνευματικόν τῆς ἐν Ἀπροβάλτᾳ Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», μετ᾿ ἀδελφῶν αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Καρατζαφέρην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος. 
- Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Παντελεήμονα Σακελλαρίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος Ἄδελε, γενετείρας τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κυριακῆς, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους, καί τῆς Εὐγεν. κ. Sinem Gurun, ἐκ Καναδᾶ, Ἀθηνῶν καί ἐκ τῆς Πόλεως. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Δημητριάδου, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, ἐντεῦθεν. Τόν Ἐντιμ. κ. Nerses Tanielyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Patricia, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Romina καί Selin, ἐκ Παρισίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Π. Κοκκινάκη καί Βασιλείας-Βεατρίκης Τσιολχᾶ, θεολόγων, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Ἴμβρῳ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 22αν Αὐγούστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails