________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/13/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΙΧΩΡΙ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 12ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, πλῆθος πιστῶν συρρευσάντων ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πόλεως, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν.


Μετά τήν ἀπόλυσιν καί πρό τῆς ἐπακολουθησάσης δεξιώσεως ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τόν Πατριάρχην καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐκθέσας, δι’ εἰδικῆς, «power point», παρουσιάσεως, τά πεπραγμένα τῶν πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων τῆς ὑπ’ αὐτόν Κοινότητος κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα.
Ἀπαντητικῶς ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἀνεφέρθη ἐν συντομίᾳ εἰς τάς ἐπικειμένας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Πατριαρχικάς προσκυνηματικάς ἱεραποδημίας εἰς Σουμελᾶ καί εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας, ἀνέγνω, ἀντί ὁμιλίας, πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ἐπίκαιρον διήγημα λογίου Ἱεράρχου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὑπό τόν τίτλον «Δεκαπενταύγουστος 2010» καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του πρός τε τούς εἰρημένους ὁμιλητάς καί πρός τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, διά τό ἐπιτελούμενον ὑποδειγματικόν ἔργον τῆς εἰρημένης Κοινότητος. Τέλος, ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Καραχρῆστον, Δικαῖον τῆς Ἱερᾶς Παντοκρατορινῆς Σκήτης τοῦ Προφήτου Ἠλιού, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ αὐτῆς κ. Φιλήμονος, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «KALANGOS VAKFI», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καρδιοχειρουργοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, ἐξ Ἑλβετίας, ἀποτελούμενον ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Bahadır Kaleağası, συγγραφέως, ἐκ Βρυξελλῶν, Εὐγεν. κ. Berrin Okutan Uzan, Συμβούλου ἐν τῷ Ὀργανισμῷ «Kaynak Yaratma Danışmanlık», ἐντεῦθεν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ἀρεταίου, Ἀρθρογράφου, ἐπίσης ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Başaran Ulusoy, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Τουριστικῶν Πρακτορείων Τουρκίας («ΤÜRSAB»), ἐντεῦθεν. Τούς Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, Ταμίαν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (OI.ΟΜ.ΚΩ.), καί Ἐλλογ. δίδα Μαρίαν Τσιροπούλου, Γυμνάστριαν, μεθ’ ὁμίλου νέων-ἐθελοντῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Κρικέλαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δημοσιογράφου, Σπυρίδωνα Μανέταν, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Ἰσίδωρον Κυριαζάνον, Φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, Καθηγητρίας Ἀγγλικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Halil Gökçe, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gurbet, τῶν τέκνων αὐτῶν Mira καί Hemera, καί τῆς Εὐγεν. Ηαcer Zeytin, ἐκ Γαλλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, Ἱεροψάλτην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐν ὄψει τῶν ἐγγιζόντων ὀνομαστηρίων αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails