________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


8/13/2015

ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29/8 - 2/9/2015)


Ἀσμένως διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συγκαλεῖται ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἱερῷ ἡμῶν Κέντρῳ εἰς Σύναξιν ἅπασα ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου «ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων», ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι καί 2ας Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ.. 
Σκοπός τῆς Συνάξεως ταύτης εἶναι πρῶτον ἡ ἀμοιβαία γνωριμία καί ἐπικοινωνία τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἶτα δέ ἡ ἐνημέρωσις αὐτῶν ἐπί ἐπικαίρων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ὡς ἡ πορεία πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἡ λειτουργία τῶν ἑκασταχοῦ τῆς ὀρθοδόξου διασπορᾶς ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων, οἱ μετά τῶν ἑτεροδόξων θεολογικοί διάλογοι κ. ἄ. καί ἡ ἐπ᾿ αὐτῶν ἀνταλλαγή ἀπόψεων. 
Περαιτέρω, τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας θά ἐγκαινιάσουν ὁμοθυμαδόν ἐν προσευχῇ ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν 1ην Σεπτεμβρίου, τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί θά ἐπικαλεσθοῦν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ διά τήν εὐστάθειαν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καί τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Ἀκόμη, ἡ Ἱερά αὕτη Σύναξις θά δώσῃ τήν εὐκαιρίαν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν νά πληροφορηθῇ τήν κατάστασιν τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην θεοσώστων αὐτῆς Ἐπαρχιῶν καί τά ἀπασχολοῦντα αὐτάς προβλήματα, ἐρχομένη ὅσον ἔνεστιν ἀρωγός εἰς τήν ἀντιμετώπισιν καί ἐπίλυσιν αὐτῶν. 
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Αὐγούστου 2015 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails