________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/21/2016

Ο ΓΕΡΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΦΩΤΟ)


Εκ της Ι. Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας τήν Κυριακήν, πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, 18ην Δεκεμβρίου 2016, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. 
Πλῆθος εὐσεβῶν ὁμογενῶν κατέκλυσεν τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προκειμένου νά λάβουν τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος κατά τήν ὁμιλίαν του ἀνεφέρθη εἰς τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων τοῦ Χριστοῦ προπατόρων, ἀναλύσας τήν εὐαγγελικήν περικοπήν τῆς γενεαλογίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος κατά τόν Εὐαγγελιστήν Ματθαῖον καί Λουκάν εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀδάμ, προσέλαβεν τήν ἀνθρωπίνην φύσιν χωρίς τήν ἀμαρτίαν διά νά θεώση αὐτήν ὡς ἀναφέρη ὁ Ἁγιος Ἀθανάσιος: «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται». Ὅλοι οἱ προπάτορες δέν εἶδαν τόν Χριστόν σαρκωθέντα, ἐμεῖς ὅμως τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν αὐτήν τήν μεγάλην χάριν καί εὐλογίαν νά ζοῦμε τό Μυστήριον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί νά βλέπωμεν αὐτόν τέλειον Θεόν καί τέλειον ἄνθρωπον, Σωτῆρα καί Λυτρωτήν ἡμῶν. Εὐχήθη εἰς τούς προσκυνητάς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὐλογημένα Χριστούγεννα καί εὐτυχισμένον τό νέον ἔτος. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος π. Ἱερόθεος εὐχαρίστησεν τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς ἀφ’ ἑνός μέν διά τήν παρουσίαν του εἰς τήν Πατριαρχικήν Μονήν καί τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφ’ ἑτέρου δε διά τήν ἀγάπην τήν ὁποίαν ἐπιδεικνύει εἰς ὅλους τούς πατέρας οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τήν Ἱεράν Πατριαχικήν Μονήν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐλόγησε τήν τράπεζαν καί εὐχαρίστησεν τάς κυρίας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος διά τά παρατεθέντα ἐδέσματα. Ἦταν ἰδιαίτερη ἡμέρα διά τήν Μονήν μας ἡ παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὁ ὁποῖος πάντοτε μᾶς περιβάλλει μέ ἀγάπην καί στοργήν καί ἐπλήσθημεν ἅπαντες τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς εὐλογίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails