________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/02/2016

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ


Ἀνακοινωθὲν τῆς Συνελεύσεως τῶν ἐν Ἑλβετίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων 
Προσκλήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προέδρου, συνῆλθεν, κατὰ μῆνα Νοέμβριον 2016, εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Σαμπεζὺ Γενεύης, εἰς τὴν πρώτην μετὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνεδρίαν αὐτῆς, ἡ Συνέλευσις τῶν ἐν Ἑλβετίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων (Assemblée des évêques orthodoxes de Suisse – AEOS), συμμετοχῇ τῶν: 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, Προέδρου, (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον), Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰγνατίου (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας), Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Νέστωρος (Ἐκκλησία Ρωσσίας), Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἀνδρέου (Ἐκκλησία Σερβίας), Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Ἐκκλησία Ρουμανίας) καὶ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). 
Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας ἐν Ὑπερορίᾳ κ. Μιχαὴλ ἀπουσίαζε εἰς προσκυνηματικὸν ταξείδιον εἰς Ἱεροσόλυμα. 
1. Ἡ Συνέλευσις ἤνοιξε τὰς ἐργασίας αὐτῆς, ἐγκαινιάζοντας τὴν μετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νέαν περίοδον, μελετώντας ἐπίκαιρα ἐρωτήματα. 
2. Ἡ Συνέλευσις ἐξήτασε σχέδιον ἀναγνωρίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνοριῶν καὶ κοινοτήτων τοῦ Καντονίου τοῦ Vaud, τὸ ὁποῖον θὰ ὑποβληθῇ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἰς τὰς ἁρμοδίους Δημοσίους Ἀρχάς. 
3. Ἡ Συνέλευσις ἐξέφρασεν ἐκ νέου τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῆς ὅπως ἐργασθῇ διὰ τὴν προβολὴν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλβετίᾳ. 
4. Τέλος, ἡ Συνέλευσις ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῆς ὅπως ἐπαναληφθῇ μία συνάντησις μετὰ τῆς Διασκέψεως τῶν Ἑλβετῶν Ἐπισκόπων (Conférence des Évêques Suisses – CES, Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία) ἐντὸς τοῦ ἔτους 2017. Ἡ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη ἀποφάσει τῆς Δ’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζὺ Γενεύης, Ἰούνιος 2009). 
Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνελεύσεως διεξήχθησαν ἐν πνεύματι ἑνότητος, ἀδελφοσύνης καὶ καλῆς διαθέσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails