________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/17/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16-17 Δεκεμβρίου 2017)

Ο Πατριάρχης δέχθηκε τον Μητροπολίτη Αντώνιο από το Κίεβο - φωτ. Ν. Μαγγίνας 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ τραγικοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου Yavuz Yılmaz, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Μήνυμα πρός τόν πατέρα τοῦ θανόντος Ἐξοχ. κ. Mesut Yılmaz, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας, ἐκφράσας τήν συμπάθειαν τoῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τούς οἰκείους αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 17ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δαρδανελλίων κ. Νικήτας καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, καί πολυπληθεῖς πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως -Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός τούς προσελθόντας πιστούς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ἑορτασμοῖς τῶν Χριστουγέννων, εὐχηθείς ὅπως ἡ πολυπόθητος εἰρήνη ἐπικρατήσῃ εἰς τήν πολλαπλῶς δοκιμαζομένην ἀνθρωπότητα. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, Διευθυντήν τοῦ ἑδρεύοντος ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας». 
- Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπορίσπολ καί Μπροβάρυ κ. Ἀντώνιον, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἐπαρχίας Κιέβου καί Πρύτανιν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας καί τοῦ Σεμιναρίου αὐτῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Νικολάου Danilevich, Ἀντιπροέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τοῦ Ἐξοχ. κ. Vadim Novinsky, Βουλευτοῦ τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου, Ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ Εὐλαβ. Ὑποδιακόνου κ. Σεραφείμ Rosoha, ἐκ Κιέβου. 


- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Δρανδάκη, Ἰατροῦ, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ἑλένης Σταυρουλάκη, Φιλολόγου, Κωνσταντίας Φλουρῆ καί Ἑλένης Βαλασάκη, ἐκ Ρεθύμνου. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ,: 
α) Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, πρῴην Ὁδηγόν τῶν Πατριαρχείων, καί 
β) Τήν Εὐλαβ. Πρεσβυτέραν Βασιλείαν – Βεατρίκην Κοκκινάκη. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀναστασίας, ἥν καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, καί Τριανταφυλλιᾶς, ἐντεῦθεν. 
- Τό ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Ζάκου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόν τό ἡμερολόγιον αὐτοῦ τοῦ ἀρχομένου ἔτους 2018. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐστρατίας, Δημ. Ὑπαλλήλου, καί τῶν τέκνων αὐτῆς Σοφίας καί Ἑλένης - Ἀναστασίας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Μπουκοβῖναν, Ὀγκολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἠλίαν Ἀθανασιάδην, ὁμοίως Ὀγκολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem Yay, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας τῆς Πόλεως («İstanbul Engelliler Derneği»), μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Δασκαλάκην, Στέλεχος τῆς Κοινωνικῆς Συνεταιριστικῆς Ἐπιχειρήσεως «Ἑπτάστικτος», ἐκ Κρήτης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Σπυρίδωνα Μέριανον, νεόν Ἱεροψάλτην τῆς Κοινότητος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκούλταν, Συντηρητήν Ἔργων Τέχνης, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Μούτσου, Γεωπόνου, ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων. 
- Τήν Ἰατροκοινωνικήν Ὁμάδα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Ὀδοντιάτρου, Προέδρου, μετά τῶν νεοεκλεγέντων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Christoforo Spinella, Ἀνταποκριτήν τοῦ ἰταλικοῦ Δημοσιογραφικοῦ Πρακτορείου «ANSA» ἐνταῦθα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Μάρκαρη, μέ θέμα «Ὁ Συγγραφέας καί οἱ Πόλεις», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 15ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails