________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/04/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (3 Δεκεμβρίου 2017)

φωτό: Yani Kayakoparan

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης ἀρξαμένου μηνός Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει. 
- Τούς Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρους κ.κ. Vlad Sergiu Marcel, ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, καί Dragoş Nitã, Κληρικόν τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Dan Tudorache, Δήμαρχον τῆς Α’ Περιφερείας Βουκουρεστίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Adima Constanța, Μηχανικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Αlice. 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἀνθίμην, ἀδελφήν τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας της ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Μακρίνης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Β’ Δομέστικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., νέον Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, μετά τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας αὐτῶν καί ὑποβαλόντας ἐπί τῶν σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου, ἐν ὄψει καί τῆς 70ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ κατά τό ἐπί θύραις νέον ἔτος. 
- Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνέστην Ἀρνόπουλον, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Καμερούν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνιέττας. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Βακαλόπουλον, Ἀγγειοχειροῦργον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Παιδιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Δήμου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νεκτάριον Ἀλεβιζόπουλον, Παθολόγον - Ὀγκολόγον, Λαυρέντιον Γιαχάϊ, Ἰατρόν, καί Εὐάγγελον Γιαβασόπουλον, Νοσηλευτήν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Χριστίνης Μαρβάκη, Καθηγητρίας Νοσηλευτικῆς, Μαρίας Πρατικάκη, Βιοπαθολόγου, καί Ἄννης Μαντζώρου, Ἀκτινολόγου, συνεργάτας τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν «Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας» τοῦ ΕΚΠΑ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βαρβάραν Κεραμετσίδου, Βρεφονηπιοκόμον, ἐντεῦθεν, λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «KERİM VAKFI» μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, ὑπό τόν τίτλον «Hz. Peygamber ve Fütüvvet», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», τήν Κυριακήν, 3ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν: 
α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Ζαππείου Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορτα-γοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ ὑποδοχῶν αὐτῆς, τό Σάββατον, 2αν ἰδίου, καί 
β) κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενο-καθολικῆς Κοινότητος παρουσίασιν συλλογῆς ποιημάτων τοῦ διακεκριμένου ποιητοῦ τοῦ Κ’ αἰῶνος «Zahrad’ ı», ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «ŞİŞLİ KENT», τήν Κυριακήν, 3ην τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Κώων Ἀθηνῶν «ὁ Ἰπποκράτης» ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Βάρβαρα - Λουκουμάδες», καί τήν ἐκ παραλλήλου παρουσίασιν τοῦ βραβευθέντος διά τοῦ Α’ βραβείου Μοσκόβη τόμου ὑπό τόν τίτλον «Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου, παρελθόν καί παρόν», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Ἀμαλία», τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails