________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/05/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (4 Δεκεμβρίου 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡγήθη τοῦ κατ’ ἔτος πραγματοποιουμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρσκυνήματος εἰς τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) φυλακήν τῆς Μεγαλομάρτυρος καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυπληθοῦς ὁμίλου πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος ἑλληνιστί καί τουρκιστί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, ταῖς πρεσβείαις τῆς οὐρανίου προστάτιδος αὐτῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τό διοργανούμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μ.τ.Χ.Ε. «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» Γ’ Διεθνές Συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Persecution of Christians in the Holy Lands and Middle East: Consequences and Solutions», ἐν Οὐάσιγκτων, τήν Δευτέραν, 4ην Δεκεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails