_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

4/08/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (4-7 Απριλίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 4ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Ἐπίτροπον αὐτοῦ, καί ηὐχήθη ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν. 
* * * 
 Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συναυλιῶν Cemal Reşit Rey δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος «Βόσπορος». 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἀπριλίου, καθ’ ὅν παρέστη ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 72ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ 1ου ΕΠΑ.Λ Κοζάνης, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπικαίρως, ὡς καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 7ης ἰδίου. 
Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Κυριῶν Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλίκης Τσιαμούρα, ἡ οἰκογένεια, συγγενεῖς καί συνεργάται τοῦ νεοχειροθετηθέντος Ἄρχοντος, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ὁμογενεῖς ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν- Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μεθ’ὁμίλου Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ted Deutch, Μέλος τοῦ Κογκρέσου τῶν Η.Π.Α., ἐκ Φλώριδας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Θεολόγον, ἐκ Κύπρου, ἐπιδώσαντα Αὐτῶ βιβλίον τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Παύλου (Βενεδίκτου) Ἐγγλεζάκη, ὑπό τόν τίτλον «Παιδαγωγικά Θεολογικά Ἀνάλεκτα».
- Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Augsburg Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν Ἱστορίας καί Ἱστορίας τῆς Τέχνης Thomas Krüger, Günther Kronenbitter καί κ. Dorothea Diemer. 
- Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ. Πολυξένης Νικολοπούλου-Σταμάτη. 
- Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Washington, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Ἐλευθερίου Μιχαήλ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπην Χοτζάκογλου, ἐκ Πειραιῶς, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος δίδος Φλώρας Καραγιάννη, Βυζαντινολόγους. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Brigitte Πιταράκη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαναστασίου, Δικηγόρον-Νομικόν Σύμβουλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἠλιάσκον, ἐξ Ἑλβετίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. İbrahim Selçuk, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Claude Bruel, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Meri Lina, ἐκ Λυῶνος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Selim Evci, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Didem Türemen, παραγωγούς ταινίας διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ράμμον, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Ἀθανάσιον Πυρρῆν, μετά τῶν Εὐγεν. δίδων Σταματίας Αὐλωνίτη καί Εὐγενίας Κωνσταντινίδου, Ἰατρῶν, ἐκ Πατρῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανολιόν, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Σκάϊ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρεως Πορτοσάλτε, Δημοσιογράφου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Κουτσομητροπούλου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀλίκης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Vedat Akkaya, ἐντεῦθεν. 
* * *
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ Μουσείῳ Rahmi M. Koç πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν περί τῶν λιμένων τοῦ Μεσαίωνος εἰς Μεσόγειον καί Μαύρην Θάλασσαν, τήν Παρασκευήν, 5ην Ἀπριλίου. 
- Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τῆς Ἁγίας Τριάδος διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ προγράμματος «Μειονοτικοί Πολίτες-Ἰσότιμοι Πολίτες», τό Σάββατον, 6ην ἰδίου. 
- Τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ (Antakya) Τουρκίας χορῳδίας τῶν Πολιτισμῶν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails