________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/11/2015

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 11ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τίτου Ταμπακάκη. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Krochak καί κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, φοιτητῶν Θεολογίας. 
-Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σταυρίδην, κ. Ἰωάννην Καγιακοπαράν καί κ. Ἰωάννην Γιλμάζ, φοιτητήν, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Luiz Henrique Pereira Da Fonseca, Γεν. Πρόξενον τῆς Βραζιλίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κυρίας Solange Creco, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Nicoletta Viola Tavares καί Ana Mariza Ribeiro, ἐκ Βραζιλίας. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παπαϊωάννου, Γεν. Γραμματέα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, Εὐγεν. κυρίας Βαρβάραν Γεωργοπούλου, Διευθύντριαν τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί Μαργαρίταν Φλούδα, Διευθύντριαν Ἐπικοινωνίας, καί Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Γούραν, Ἀναπληρωτήν Διπλωματικόν Σύμβουλον αὐτῆς, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.
Ο Πατριάρχης δέχθηκε σε ακρόαση τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη
- Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καραγιάννην, Γεν. Γραμμματέα Ἐπικοινωνίας καί Προβολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Tawfik Khoury, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «Consolidated Contractors», Belal Kayyali, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς, Δρα Μιχαήλ Χατζηκαλῆν, Καθηγητήν Χειρουργικῆς, ἐξ Ἀμερικῆς, καί Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου καί Πρόεδρον τῆς Κ.Ε.Δ.Ε. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μυρτοῦς καί Νικολάου, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, Δρα Θεολογίας, ἐκ Κρήτης, ὑποβαλόντα ἀντίτυπον τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἡ προσπάθεια γιά τή δημιουργία ἐθνικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας στήν Τουρκία 1919-1924». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Φαλούκαν καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἄνναν Ντρέμπου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ρωμανόν καί τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Γιαννούλη, ἐξ Αἰγίνης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θανάσου, Ἱστορικόν, ἐκ Θηβῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Πλακιωτάκη, Ὑφυπουργοῦ Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καί Προνοίας τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀφροδίτης Δωρίτη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην Ἰανουαρίου, οὕς ἐδέχθη εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails