________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


1/20/2015

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Πατριαρχικόν τριήμερον εἰς τήν Ἴμβρον 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 19ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀπό τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ὅπου συμπροσηυχήθη κατά τήν ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Παναγίᾳ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί προσεφώνησεν αὐτόν ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ἐπί δωδεκαετίαν καρποφόρον ἔργον του ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔκοψε τήν βασιλόπιτταν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει καί ηὐλόγησε τό ἑόρτιον γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησε καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, Δήμαρχος τῆς Νήσου. 
Τήν προτεραίαν ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Δημοτικόν Σχολεῖον καί συνειργάσθη μετά τῆς Διευθυντρίας Ἐλλογ. κ. Παρασκευῆς Μπερμπέρη-Κατακάλου, ἐνῶ τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας μετέβη είς Ἀγρίδια ἔνθα παρέστη καί ὡμίλησε κατά τήν κοπήν τῆς πίττας τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρος» ἐν τῷ παλαιῷ Νηπιαγωγείῳ τοῦ χωρίου, τῷ προοριζομένῳ νά στεγάσῃ ἀπό τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου τήν ἐν Ἴμβρῳ δευτεροβάθμιον ἐκπαίδευσιν.

φώτο: Αλ. Καμπούρης, Ν. Χριστοπούλου

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν καί ἐκπρόσωποι τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Ἰμβριακῶν Σωματείων. 
Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ τῆς περιοχῆς Εὐλαμπίου, κατά δέ τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐν τῷ πανηγυρίζοντι ἐξωκκλησίῳ τῆς περιοχῆς Σχοινουδίου καί ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς εὐχάς Του εἰς τούς ἑορτάζοντας. 
Κατά τήν ἐν τῇ νήσῳ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, ἐνῶ κατά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ εἰς τήν Πόλιν ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τοῦ Büyük Çekmece Ἐντιμ. κ. Mustafa Hulusi Arat, διατελέσαντα πρό δεκαπενταετίας Ἔπαρχον Ἴμβρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, προσεκύνησεν εἰς τό φερώνυμον Ἁγίασμα τῆς περιοχῆς Φαναρίου ἔνθα ἐτελέσθη Ἱερά Παράκλησις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, καί παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεοχειροτονηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Δ. Σ. τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, Ἐπιχειρηματιῶν καί ἄλλων παραγόντων τῆς πόλεως. 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι. ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Καθηγητοῦ, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 18ην Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails